P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2016

Przepraszamy za brak chronologii w publikacji Protokołów …ale ważne że jest na stronie mimo poślizgu.

Z obrad sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. pod przewodnictwem Pana Waldemara Nowosada ? Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy Różanej. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

 

 

Radni obecni na sesji Rady Gminy :

 

 1. Pan Andrzej Korkosz
 2. Pan Piotr Banach
 3. Pani Marzena Dubaj
 4. Pan Marian Kielech
 5. Pan Bogdan Kargul
 6. Pani Agnieszka Warda
 7. Pan Waldemar Nowosad
 8. Pani Aldona Rozwałko
 9. Pan Andrzej Mochniej
 10. Pani Maria Kiliańska
 11. Pan Dariusz Sęczkowski
 12. Pan Mielniczuk Marian
 13. Pan Stasiuk Ryszard
 14. Pani Jadwiga Szaron
 15. Pani Wiesława Popik

 

W obradach udział wzięli sołtysi:

 

 1. Pani Grażyna Kielech
 2. Pan Pasik Ryszard
 3. Pani Grażyna Kniażuk
 4. Pani Urszula Truskowska
 5. Pan Józef Krzywicki
 6. Pan Marian Manachiewicz
 7. Pani Grażyna Łoza
 8. Pani Janina Berbeć
 9. Pan Zbigniew Markiewicz
 10. Pani Maria Ścibak
 11. Pan Dariusz Knap
 12. Pan Stanisław Brzyszko

Obecni zaproszeni goście:

 

 1. Pan Janusz Szpak ? Starosta Krasnostawski
 2. Pan Janusz Dobosz ? Komendant Gminy ZOSP
 3. Pan Sławomir Cypryański ? Kierownik Posterunku Policji
 4. Pan Julian Kubina ? Prezes  Związku Kombatantów RP
 5. Pan Jacek Jagiełło ? Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej
 6. sierż. Magdalena Dolebska – Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie (Wydział Ruchu Drogowego)
 7. mł. asp. Tomasz Kowalik ? Komenda Powiatowa Policji w Krasnysmtawie  (Wydział Ruchu Drogowego)
 8. Pani Julia Daszuk ? Wójt Gminy Żidiczyn z Ukrainy

 

Z ramienia Gminy w sesji uczestniczyli :

 1. Pan Leszek Proskura ? Wójt Gminy
 2. Pani Elżbieta Kargul ? Skarbnik Gminy
 3. Pani Krystyna Skóra ? Sekretarz Gminy
 4. Pani Sylwia Wolska ? Kierownik GOPS
 5. Pani Alicja Miszczak ? pracownik GOPS
 6. Pan Andrzej Misiura ? Dyrektor Centrum Kultury
 7. Pan Dariusz Michalak ? Dyrektor Zespołu Szkół

 

Obrady protokółowała Irena Zaraza ? inspektor Urzędu Gminy

 

W sesji udział wzięli  Pani Urszula Ślipecka-Kobylska, Pan Piotr Ślusarczyk  oraz kilka osób mieszkańców Rudki ?( osoby z publiczności). Pan Ślusarczyk nagrywał obrady własną kamerą.

 

Porządek obrad :

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzednich sesji
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania Radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 r.
 8. Uchwalenie WPF
 9. Podjęcie uchwał o pomocy finansowej i rzeczowej dla j.s.t.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zawarcia porozumień z Nadleśnictwem Krasnystaw o przebudowie drogi w Barakach oraz Siennicy Królewskiej Małej
 11. Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Rudce (0.04 ha od Zarządu Dróg Powiatowych)
 12. Podjecie uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminę obsługi kasowej dla GOPS Siennica Różana
 13. Uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
 14. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym
 15. Uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 16. Wole wnioski i komunikaty Przewodniczącego
 17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje zapytania
 18. Zakończenie obrad

 

 

PKT 1

Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

 

Obrady XIX sesji VII kadencji otworzył i prowadził Pan Waldemar Nowosad Przewodniczący Rady Gminy stwierdzeniem ?otwieram dziewiętnastą sesję Rady Gminy Siennica Różana?.  Na wstępie powitał bardzo serdecznie radnych, zaproszonych gości, sołtysów,  przedstawicieli gminy oraz publiczność. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 15 radnych w związku z tym obrady są prawomocne.

Przystępując do uchwalenia porządku obrad poinformował, że nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w związku z tym zaproponował  wykreślenie z proponowanego porządku obrad punktu 12             i zmianę kolejności punktów obrad do numeru 18.

Radni uwag nie wnieśli. Następnie Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił poprawiony porządek obrad, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie .

Radny Andrzej Korkosz zwrócił Panu Przewodniczącemu uwagę za niedociągnięcia i na to jak traktuje się Jego oraz kolegów radnych. Wyjaśnił, że chodzi o nie przekazanie wcześniej Radnym wszystkich projektów uchwał i za to należy się ?prztyczek w nos? dla Przewodniczącego. (uzupełnienie przy przyjęciu protokółu  w dniu 28 lutego 2017r.)  Pan Andrzej Korkosz dodał, przy tym, że brakujące uchwały radni otrzymali na piśmie,  przed otwarciem obrad sesji.

         Pan Waldemar Nowosad stwierdził, że  żadnych prztyczków nie będą sobie dawać a wszystkie materiały, programy, budżet, WPF Radni otrzymali. Zabrakło natomiast kilku uchwał stwierdzających przyjęcie tych programów. Dodał przy tym, że On wobec Ojca Pana Korkosza tak by się nie zachował, a Pan Korkosz jest młody, arogancki i złośliwy,                        a z racji wieku to mógłby być jego ojcem. Dodał, że jest za młody aby  się tak lekceważąco zachowywać wobec starszych.

 

 

PKT 2

Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podkreślił,  że protokół z obrad  ostatniej sesji był do wglądu w okresie między sesjami u Pani Ireny Zaraza pracownika Urzędu Gminy oraz wyłożony był przed obradami dzisiejszej sesji. W związku z tym zwrócił się  z pytaniem czy Radni mają uwagi do sporządzonego protokółu. Radni uwag nie zgłosili w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że protokół                            z ostatniej sesji został przyjęty bez poprawek.

 

PKT 3

 

Informacja Wójta Gminy

 

Wójt Gminy poinformował zebranych o swojej pracy między sesjami. Między innymi wskazał na spotkania w jakich uczestniczył                       w tym okresie :

– W dniu 10 listopada w otwarciu drogi powiatowej w Woli Siennickiej, podziękował przy tym  KGW i OSP za pomoc w organizacji uroczystości,

– 14 listopada odbyły się konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego planowaną budową ropociągu (między Żdżannem  a Wierzchowinami)

– 21 listopada w spotkaniu z okazji ?Dnia pracownika socjalnego?,

– 28 listopada w 90 ? leciu Zespołu Pieśni i Tańca  UMCS,

– 29 listopada  spotkaniu z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego                      z okazji objęcia funkcji przez nowego Rektora,

– 2 grudnia w przekazaniu obowiązków kierownika Posterunku Policji Panu Cypryańskiemu oraz pożegnaniu Piotra Kity

– 7 grudnia w spotkaniu z Wiceministrem Zarudzkim w Ministerstwie Rolnictwa

– 14 grudnia w odbiorze chodnika w Żdżannem, dodał przy tym, że nie były sprzyjające warunki w końcówce budowy tego chodnika. Dlatego                      w okresie wiosennym będą poprawki i ponowny przegląd techniczny.                     W roku 2017 będzie przetarg na budowę dalszego odcinka chodnika

– 14 grudnia wydano pierwszy egzemplarz promocyjny gazety gminnej. Dodał przy tym, że jak będzie wola dalszego wydawnictwa to koszt 1200 szt. egz. Wyniesie 2.800 zł za 1 wydanie. .

– 15 grudnia w Zarządzie Gminnym OSP –  podsumowanie działalności, nowe wyposażenie oraz mundury ćwiczebne dla druhów strażaków.                      W  spotkaniu uczestniczył  Pan Pylak komendant Powiatowy PSP,

– 19 grudnia podpisanie aktu notarialnego na zakup gruntów przy wygonie w Siennicy Różanej, oraz w jasełkach w Zespole Szkół,

– 25 grudnia (Boże Narodzenie) spotkanie wspólnie z kierownikiem  GOPS-   z rodziną poszkodowaną w pożarze domu w Zagrodzie. Szukali rozwiązań . Dodał, że pomoc jest udzielana ,jest już lokal zastępczy, zbierana jest pomoc rzeczowa, sprzęt agd (pralka lodówka, kuchenka), kołdry, pościel, ręczniki, ubrania. Chcemy utworzyć konto dla pomocy finansowej dla tej rodziny.

– W dniu dzisiejszym jest Pani Wójt z Ukraińskiej Gminy Żidiczyn                    z którą to gmina chce wspólnie realizować projekt bliźniaczy ?zagospodarowania zbiornika?. Wójt dodał, że w tej chwili robiona jest koncepcja bez dokumentacji.

Pani Urszula Ślipecka- Kobylska stwierdziła, że była na poprzedniej sesji i zgłosiła problem odpadów z osiedla. Sprawa została bardzo szybko załatwiona, utwardzono plac pod kontenery i problem rozwiązano. Dodała, że jest pod głębokim wrażeniem sprawności działania Wójta i za to podziękowała.

 

PKT 4

 

Interpelacje i zapytania

 

Przewodniczący na wstępie udzielił głosu            funkcjonariuszom Wydziału Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Celem wizyty było przedstawienie filmu dotyczącego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Odtworzenie filmu było niemożliwe z uwagi na problemy techniczne ze sprzętem. W związku z tym Pani Magdalena Dolębska przeprowadziła krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze zarówno kierowców oraz pieszych. Zachęcała pieszych użytkowników drogi do noszenia widocznych odblasków, bądź kamizelek odblaskowych. Dodała, że poza obszarem zabudowanym jest to wymogiem  obowiązkowym zgodnie z art. 11 ustawy o ruchu drogowym i może być nałożony stu złotowy mandat karny. Zwróciła uwagę, że nie chodzi tu o kary ale                       o bezpieczeństwo pieszych ponieważ przy zderzeniu z samochodem najbardziej ucierpi pieszy. Zachęcała też do noszenia odblasków również w obszarze zabudowanym. Jeśli chodzi o widoczność pieszego to osoba                          w jasnym ubraniu widoczna jest z odległości 50 m natomiast osoba                 w ciemnym ubraniu to tylko 30 m przy drodze hamowania 70 m.

Jeśli osoba posiada elementy odblaskowe to widoczność sięga 150 ? 300 m.

Radny Piotr Banach ?podkreślił, że bardzo trudna była jesień jeśli chodzi o warunki atmosferyczne przez co drogi gminne zostały bardzo zniszczone. W związku z tym zapytał w kwestii kruszywa czy będzie gromadzone w okresie zimowym aby na wiosnę zabezpieczyć na poszczególne wioski ? bo jeśli tak to zwrócił uwagę, że przy remizie                 w Siennicy królewskiej Dużej jest plac utwardzony i można by tam składowań aby nie przewozić z Kozieńca.

         Radny Bogdan Kargul ? stwierdził, że to dzieje się na drodze                      w Maciejowie to jest ?terroryzm? droga w Boruniu i Woli Siennickiej jest 6 m szerokości i posiada pobocza natomiast w Maciejowie 5 m i poboczy brak. Wprawdzie stoi znak ograniczenie do 10 ton i jest porozumienie                    w sprawie transportu buraków z wyłączeniem naszej drogi jednak buraki wożą z Hrubieszowa, mokra jesień i mijanie się tych tirów ? droga się łamie i obsuwają się brzegi. Prędkość pojazdów jest 90 -95 km na godzinę przez co elewacje budynków trzeba odnawiać.  Prosił o powołanie komisji i zbadanie tej sytuacji bo przecież nowa droga zbudowana i już się rozjeżdża. Wskazał też na bardzo rzadkie kontrole Policji. Wracając do zabezpieczenia drogi stwierdził, że wyliczyli, że na utwardzenie poboczy potrzeba 250 m3 kruszywa i byłby problem załatwiony.

         Pan Kargul prosił też o usunięcie ?potrzaskanego? słupa sprzed placu przy remizie ponieważ grozi przewróceniem i uszkodzeniem placu zabaw.

Radny Sęczkowski Dariusz ? zapytać co z wnioskowanym przez komisję zakupem rozsiewacza do soli ?

         Gość zaproszony Julian Kubina ? Kombatant poparł wypowiedź Pana Kargula  w sprawie niszczenia  drogi oraz prędkości pojazdów. Dodał, że przy nowej drodze pobocze było wysypane gryzikiem ale już go nie ma,  już są koleiny. Zapytał gdzie jest Policja ?

         Radny Stasiuk Ryszard ? stwierdził, że ma ten sam problem znak jest 8 t. a jadą 30-tonowce 2-3 a czasem i więcej na raz , przy takiej jeździe wszystko w domu się trzęsie. Też prosił o częstsze kontrole Policji ale dodał żeby nie karać tylko chłopów za rowery i ciągniki.

         Radna Marzena Dubaj –  poinformowała, że spowalniacze zniknęły z drogi na Woli Siennickiej oraz prosiła o posypywanie  choć zakrętów i drogi gminnej na kolonii.

         Radny Andrzej Mochniej –  stwierdził, że na 2017 rok planowane są dwa odcinki drogi Siennica Królewska Duża ? Siennica Królewska Mała za 682 tys. 1 km i droga Zagroda ? Maciejów za 1.600 tys. zł też                1 km.  W związku z tym zapytał czy ten odcinek będzie ze złota ?.

         Janina Berbeć ? sołtys Baraki podziękowała za współpracę oraz zapytała jakie szanse są na światłowód w Barakach ?

         Radna Maria Kiliańska ? ponowiła problem przewozu buraków przez Siennicę Królewską Małą choć nie jest to ich wyznaczona trasa.

Dodała, że dzieje się to na oczach Policji ponieważ przejeżdżają koło Posterunku i prosiła o skuteczniejsze działania.

Radny Andrzej Korkosz ? poruszył temat drogi w Rudce                        w kierunku Siennicy Nadolnej. Wnioskował aby tę drogę poszerzyć od mostku koło Zadrąga  do rozsądnych rozmiarów tak do 8 metrów                        a obecnie jest 3-5 m. Utrudnia przejazd  i wymijanie rolnikom ze sprzętem rolniczym.

Zauważył, że w materiałach jakie otrzymali radni jest przewidziany zakup nieruchomości w Rudce, w związku z tym zapytał o jaką nieruchomość chodzi i czy to może pod przyszły chodnik w Rudce ?

Prosił o przekazanie na rzecz KGW budynku po byłej szkole w Rudce.

         Poinformował również Radny Korkosz , że złożył na piśmie dwie interpelacje  oraz oczytał jedną w całości a drugą w części. Były to interpelacje dotyczące :

– działalności gospodarczej prowadzonej na Hydroforni  obejmującej 33 pytania skierowane do Wójta Gminy Siennica Różana,

– wydawnictwa dwumiesięcznika ?Nasza Gmina Siennica Różana? obejmującej 28 pytań skierowanych do Wójta Gminy Siennica Różana.

Jeden egzemplarz interpelacji złożonych za pośrednictwem Pana Waldemara Nowosada ? Przewodniczącego Rady Gminy Siennica Różana stanowią załączniki do niniejszego protokółu.

Radny Dariusz Sęczkowski ? zapytał czy te 50 pytań do Wójta nie jest przesadą ? Dodał, że można to ująć jednym zdaniem a nie zadawać 50 pytań .  Dodał, że piszą na swojej stronie głupoty i jeśli chodzi o gazetę to musi być przeciwwaga.

         Pani Krytyna Skóra  – Sekretarz Gminy stwierdziła, że Pan Korkosz  nadaje tylko roboty z tymi pytaniami oraz dodała, że  jej mama         i inne starsze osoby nie będą czytać strony internetowej a gazetę poczytają.

         Pan Waldemar Nowosad ? Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem czy taka gazeta jest potrzebna ? prosił                                 o wypowiedzi Radnych.

         Radny Andrzej Mochniej –  prosił tylko aby nie powielać informacji, które są na stronie GOK, szkoły , gminy.

         Przewodniczący Rady ? stwierdził, że trzeba to poprawić. Dodał, że gazeta miała dotrzeć do wszystkich mieszkańców prosił zatem                                   o przegłosowanie.

         W głosowaniu jawnym za wydawnictwem gazety zagłosowało 14 radnych, a przeciw wydawaniu gazety zagłosował 1 radny ? Pan Andrzej Korkosz.

Radny Korkosz ? zwrócił się z pytaniem co skłoniło Wójta , że po takim czasie urzędowania zdecydował się na wydawnictwo gazety.

         Wójt Gminy wyjaśnił, że ta gazetą, którą otrzymali mieszkańcy wydana była nieodpłatnie. Chodziło o rozeznanie jaki byłby ewentualny koszt wydawania kolejnych numerów. Dodał, że lepiej dyskutować czy to ma sens a nie zadawać 38 pytań. Prosił aby nie robić afery tam gdzie jej nie ma i nic złego się nie wydarzyło. Opluwanie bezpodstawne nie jest na miejscu i niczemu dobremu nie służy. Chce tworzyć miejsca pracy ? źle, gazeta ?źle, w ocenie Pana Korkosza  i Ślusarczyka wszystko co zrobi jest złe. Nawet do prokuratury chcą podawać, że Proskura drogi wojewódzkie robi. Dzięki temu, że partycypuje się w zakresie dróg jest chodnik                w Żdżannem, będzie w Kozieńcu ale to też jest źle – stwierdził Wójt.

         Na Sesje Rady Gminy przybyła Pani Julia Daszuk ?Wójt Ukraińskiej Gminy Żidiczyn, którą powitał oraz zaprezentował Przewodniczący Rady Gminy.

         Pani Julia Daszuk powitała wszystkich bardzo serdecznie oraz przedstawiła się. Stwierdziła, że jest jej milo gościć na obradach Rady Gminy i podejmować wspólne działania w zakresie projektu bliźniaczego, zagospodarowania zbiorników. Podkreśliła, że ma nadzieję, że nasza współpraca przyniesie wymierne rezultaty oraz życzyła dobrej współpracy.

         Wójt zapytał czy jest zgoda Rady na podpisanie umowy intencyjnej w sprawie realizacji wspólnego projektu.

W głosowaniu jawnym wszyscy Radni opowiedzieli się za podpisaniem umowy intencyjnej.

 

PKT 5

 

Uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

 

Propozycję zmian w budżecie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Nowosad wykorzystując uzasadnienie do projektu uchwały.  Dodał, że projekt uchwały z proponowanymi zmianami                        w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej Radni otrzymali.                 W skrócie przedstawił proponowane zmiany oraz przyczynę ich wprowadzenia oraz otworzył dyskusję.

 

Radni uwag do przedstawionych zmian nie wnosili uchwała po odczytaniu została w głosowaniu jawnym przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Od głosowania wstrzymał się radny Andrzej Korkosz. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

PKT 6

 

Uchwalenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian                    w wieloletniej prognozie finansowej. Dodał przy tym, że zmiany                          w prognozie wynikają bezpośrednio ze zmian w budżecie na 2016 r, których dokonaliśmy przed chwilą. Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.  Od głosowania wstrzymał się Radny Korkosz.

 

PKT 7

Uchwalenie budżetu gminy na 2017 r

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę RIO w Lublinie Zespół w Chełmie w sprawie  projektu uchwały budżetowej oraz uchwałę w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2017 r.  Stwierdził przy tym, że materiały otrzymali Radni w miesiącu listopadzie, nad projektem budżetu  obradowały wszystkie Komisje Rady Gminy.  W związku z tym prosił   o dyskusję w sprawie budżetu.

Radny Andrzej Mochniej wskazał na zał. nr 6 gdzie jest podana kwota przebudowy drogi Maciejów – Zagroda na 1600 tys. zł, a porównywalny odcinek innej drogi  wynosi 600 tys. zł w związku z tym zapytał skąd wynika taka różnica ?

         Wójt wyjaśnił, że jest dokumentacja na cały odcinek od drogi wojewódzkiej w Zagrodzie do drogi powiatowej w Maciejowie. Istniejąca droga asfaltowa między stawami wymaga również przebudowy stąd większy zakres robót i dłuższy odcinek. Faktyczny koszy będzie znany po przetargu jeśli dojdzie do jej realizacji tzn. jeśli dostaniemy dofinansowanie.

Więcej dyskusji w przedmiotowej sprawie nie było.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Od głosowania wstrzymał się Radny Andrzej Korkosz.

 

PKT 8

Uchwalenie WPF

 

Przystępując do uchwalenia WPF  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę RIO w Lublinie Zespół w Chełmie w sprawie  projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  Stwierdził przy tym, że materiały otrzymali Radni w miesiącu listopadzie, nad projektem wieloletniej prognozy finansowej  obradowały wszystkie Komisje Rady Gminy.  W związku z tym prosił   o dyskusję w sprawie WPF. Dodał przy tym, że w 2016 r. została nam nadwyżka finansowa w wysokości 1 ml. zł.

Dyskusji w tym temacie nie było. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Od głosowania wstrzymał się Radny Andrzej Korkosz.

 

PKT 9

Podjęcie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej dla j.s.t.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w projektach uchwał Radni otrzymali 2 uchwały o udzieleniu pomocy dla j.s.t. natomiast przed obradami sesji ta pomoc rozpisana została na 3 odrębne uchwały, które Radni otrzymali w dniu dzisiejszym przez obradami sesji.

1)  Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej                      i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego  (j.s.t) dla Powiatu Krasnostawskiego na drogę Siennica Królewska Mała, miasta Krasnystaw na przebudowę dróg oraz dla gminy miejskiej Zamość jako partycypacja                w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Dodał przy tym,                   że jeśli chodzi o pomoc dla Powiatu i Ośrodka dla Nietrzeźwych to temat jest znany. Odnośnie 500 tys. dla miasta Krasnystaw to jest na zasadzie wymiany my dofinansujemy im a oni nam naszą inwestycje. Chodzi o to, że za takie dofinansowanie są dodatkowe punkty przy ocenie projektu.  Prosił o dyskusję.

Dyskusji w tym temacie nie było i Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

2)  Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na zadanie ?Budowa chodnika w miejscowości Zagroda ? Żdżanne. Radni uwag nie wnieśli.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

3)  Przewodniczący przedstawił kolejną uchwałę ? w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na zadanie ?przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm ? Kraśniczyn ? Zamość ? wykonanie chodnika w m. Kozieniec?.

Do odczytanej uchwały Radni uwag nie wnieśli. W glosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

     

PKT 10

Podjęcie uchwał w sprawie zawarcia porozumień z nadleśnictwem Krasnystaw w sprawie przebudowy drogi gminnej w Barakach i w Siennicy Królewskiej Małej

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący poinformował, że mamy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Nadleśnictwem Krasnystaw w sprawie współdziałania w przebudowie dróg gminnych w Barakach oraz                            w Siennicy Królewskiej Małej. Wyjaśnił o które drogi chodzi oraz dodał, że są to uchwały celowościowe. Nie określa się w nich żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych a dotyczą dróg gminnych. To Nadleśnictwo będzie partycypować w przebudowie dróg gminnych. Dodał, że tych uchwał nie otrzymali radni wcześniej lecz otrzymali je przed obradami sesji.

Dyskusji w tym temacie nie było.

1)      Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Krasnystaw na przebudowę drogi w Siennicy Królewskiej Małej. Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

2)      Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Krasnystaw na przebudowę drogi w Barakach . Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 11

Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości w Rudce

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że projekt uchwały Radni otrzymali przed obradami sesji. Wyjaśnił przy tym, że chodzi                                     o nieodpłatne przejęcie na mienie gminne od Zarządu Dróg Powiatowych dwóch  dwuarowych działek w Rudce położonych wzdłuż drogi gminnej między Panem Brzyszkiem a Panem Jaworem.

Pan Piotr Banach dodał, że podczas przebudowy drogi powiatowej zmuszony był odkupić dwa wąskie paski celem zapewnienia tej drodze odwodnienia bo tak wynikało z dokumentacji a w tej chwili jest to dla Zarządu zbędne i chcą nieodpłatnie przekazać Gminie.

Prosił o uwagi i pytania. Radni uwag nie wnieśli. Po odczytaniu projektu uchwały oraz  głosowaniu uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.  Od głosowania wstrzymał się Radny Andrzej Korkosz.

 

 

PKT 12

Podjęcie uchwał w sprawie zapewnienia przez Gminę obsługi kasowej dla GOPS Siennica Różana

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w dniu dzisiejszym     przed obradami sesji   otrzymali radni projekt uchwały w sprawie       zapewnienia przez Gminę       wspólnej  obsługi kasowej dla Gminnego        Ośrodka Pomocy Społecznej.

Następnie przedstawił projekt uchwały oraz prosił o dyskusję                                                w przedmiotowej sprawie. Radni uwag nie wnieśli. Uchwała                           w głosowaniu          jawnym została przyjęta jednogłośnie i stanowi          załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 13

Uchwalenie gminnego ?programu przeciwdziałania narkomanii?

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że          program przeciwdziałania narkomanii Radni otrzymali z dużym    wyprzedzeniem, w dniu dzisiejszym natomiast otrzymali projekt uchwały                      w sprawie jego uchwalenia i to właśnie zarzucił Radny Korkosz. Odczytał          projekt uchwały i dodał, że zapewne zauważyli radni, że  w uchwale jest       jeden paragraf stwierdzający , ?że uchwala się gminny program       przeciwdziałania narkomanii na 2017 r. Prosił o dyskusję i uwagi                           w sprawie programu. Radni uwag nie wnieśli.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie                 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 14

Uchwalenie gminnego ?programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu?

 

Podobnie jak w poprzednim punkcie  Przewodniczący Rady Gminy       podkreślił, że program       profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  Radni otrzymali       z dużym      wyprzedzeniem,                     w dniu dzisiejszym natomiast otrzymali projekt chwały                                      w sprawie jego uchwalenia.    Odczytał     projekt uchwały i dodał, że    zapewne     zauważyli radni, że        w uchwale jest również jeden       paragraf merytoryczny stwierdzający ?że uchwala się gminny program       profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r.        Prosił  o dyskusję i uwagi w sprawie programu.

Radni uwag nie wnieśli.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie                 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 15

Uchwalenie gminnego ?programu przeciwdziałania przemocy                      w rodzinie?

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2017 ? 2021    wraz                              z uchwałą Radni otrzymali z wyprzedzeniem w związku z tym prosił         o dyskusję  w przedmiotowej sprawie.

Radni uwag nie wnieśli. W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie       uchwalenia ?gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?   została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 16

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego

 

Przewodniczący Rady nie  przedstawiał żadnych wniosków                            i komunikatów.

PKT 17

 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski

 

Jako pierwszy na interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Pan Piotr Banach ? Radny a zarazem Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych                       w Krasnymstawie. Podkreślił przy tym, że dużo uwag i pytań było odnośnie transportu ciężkiego a szczególnie transportu buraków. Stwierdził przy tym, że dobrze , że jest obecny Kierownik Posterunku Policji ponieważ On sam nie ma możliwości prawnych egzekwowania przepisów o ruchu drogowym. Dodał, że od stycznia będzie nowy kierownik Wydziału Ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej                            i zorganizuje spotkanie i poruszy ten problem.

Jeśli chodzi o rozjeżdżone pobocze w Boruniu i Maciejowie to stwierdził, że w 2017 jak warunki na to pozwolą muszą to uzupełnić kruszywem.

Potwierdził, że spowalniacze w Woli zostały skradzione i pracuje nad tym Policja.

Pan Sławomir Cypryański ? kierownik Posterunku Policji poinformował, że na terenie gminy Siennica  Różana i Kraśniczyn pracuje od grudnia 2016 r. Zapewnił, że podejmie działania aby zminimalizować te sytuacje zgłaszane przez Radnych. Stwierdził przy tym, że doraźnie może patrolować i czuwać, natomiast w sprawie prędkości będzie rozmawiał z Wydziałem Ruchu Drogowego i prosił o częstsze patrole. Dodał przy tym, że Wydział Ruchu Drogowego obejmuje swoim zasięgiem cały powiat a Posterunek w Siennicy dwie gminy Siennicę                 i Kraśniczyn i trudno jest postawić radar w jednym miejscu. Kierowcy mają CB radia i ostrzegają się nawzajem.  Dodał, że pracują                         w zmniejszonym składzie ponieważ jeden Policjant przeszedł do Fajsławic a drugi jest na szkole i od stycznia będą zmiany w obsadzie Komisariatu. Kończąc podziękował za zaproszenie.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sytuacja powtarza się co roku,  są ustalenia podpisywanie porozumienia w sprawie transportu buraków a życie swoje. Obecnie jest już końcówka kampanii i co miało nastąpić to już nastąpiło. Apelował natomiast aby przed następną kampanią przeciwdziałać takiej sytuacji.

         Radny Kargul poinformował o sytuacji jaka miała miejsce                       w Maciejowie. Patrol Policji zatrzymał jego sąsiadkę do kontroli a w tym czasie przejechał ?sznurek? tirów tak, że tylko zakołysało tą osobówką                     i nikt ich nie zatrzymał i nie ukarał.

         Kierownik Posterunku stwierdził, że nie zna sprawy ale wyjaśnił przy tym, że jeśli działania Policjantów budzą wątpliwości to jest Komendant Powiatowy i Zastępca i można złożyć skargę.

         Radny Stasiuk Ryszard podziękował w imieniu mieszkańców gminy i wsi Wierzchowiny za podcięcie kasztana oraz za realizację inwestycji w  całym rok 2016.

         Radna Wiesława Popik poinformowała, że zostały wycięte świerki w Żdżannem o których ścięcie zabiegała.

         Radny Korkosz Andrzej korzystając z okazji, że są razem, zadał pytanie do Wójta, Starosty i Dyrektora Banacha jak widzą sprawę budowy chodnika w Rudce ?

 

         Następnie odpowiedzi udzielił Pan Leszek Proskura Wójt Gminy Siennica Różana.

– Poinformował zebranych, że zakupił 1500 ton kruszywa z Chełma

i jest zgromadzone na składzie docelowym z Zagrodzie. Zapewnił, że jak uda  się zaoszczędzić środki na odśnieżaniu to dokupi jeszcze 500 ton.

– Dodał, że zakupiony jest rozsiewacz do soli oraz zakupiona sól i będą posypywanie drogi gminne. Przy zakupie udało się wynegocjować cenę 4.700 zł gdzie początkowa wartość wynosiła 5.900 zł. Wójt podziękował Radnemu Mochniejowi za pomoc w znalezieniu sprzętu do soli.

– W sprawie światłowodów w Barakach Wójt poinformował, że jest to sprawa firmy ?Akashanet?,  jest to firma prywatna i prowadzi budowę linii oraz administruje sieć. Dodał przy tym, że dopiero teraz jest realizowana linia w Siennicy Królewskiej Dużej. Zaznaczył, że aby firma podjęła temat to musi wiedzieć ile byłoby chętnych osób do korzystania                         z sieci i prosił aby Pani sołtys zrobiła taką listę . Dodał, że poruszy ten temat na zebraniu wiejskim.

– W sprawie poszerzenia drogi w Rudce w kierunku Siennicy Nadolnej stwierdził, że dokładnie  przeanalizuje temat na najbliższej Komisji. Dodał przy tym, że w zasadzie poszerzenia dróg podejmuje się na etapie projektu przebudowy.

– Jeśli chodzi o przekazanie budynku szkoły dla KGW w Rudce Wójt odpowiedział, że jeśli Rada Sołecka  zaopiniuje wniosek pozytywnie to bez problemu przekaże ? ?nawet bez zadawania 30 pytań?.

Kończąc Wójt podziękował radnym, sołtysom, organizacjom społecznym za rozwiązywanie problemów  mieszkańców, dodał, że taką formą podziękowania jest organizowany w dniu 7 stycznia spotkanie opłatkowe. Dodał, że na dzień dzisiejszy jest już 12 tys. zł darowizn od firm, instytucji i mieszkańców na organizacje opłatka oraz PKS daje 2 autobusy dla zwiezienia mieszkańców.

Wójt podkreślił, że rok 2016 był rokiem składania projektów, które              w przypadku akceptacji będą realizowane w 2017 roku. Są to :

-fotowoltaika i solary,

– dworek,

– kanalizacja ,

– docieplanie i remonty budynków wiejskich (świetlic, remiz). Stwierdził, że przy zgodzie Rady będzie możliwość realizacji zaplanowanych zadań.

Jeszcze raz podziękował za wsparcie i pracę w mijającym roku sołtysom, radnym, pracownikom oświaty, kultury, zespołom, malarzom, KGW i OSP, emerytom, rencistom, kombatantom, Policji. Szczególne słowa podziękowania złożył strażakom biorącym udział w akcji gaśniczej w czasie wigilii z OSP Siennicy Różanej, Zagrody i Żdżannego. Dodał, że tworzone jest specjalne konto na wpłaty dla pogorzelców. Podziękował też Staroście za współpracę, za drogi oraz pracownikom Starostwa za mapki, pozwolenia.

Pan Janusz Szpak ? Starosta Krasnostawski podziękował za zaproszenie oraz poinformował, że w dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Powiatu i budżet został uchwalony przy 15 głosach ?za?, 3 ?przeciw? oraz przy jednym głosie wstrzymującym. Podczas obrad wczorajszych też dyskutowano na temat pożaru, radni zbierali jakieś datki jako pomoc dla pogorzelców. Osobiście Starosta zadeklarował do oddania 2 letni piec CO.

         Jeśli chodzi o chodnik w Rudce wyjaśnił, że na pewno w 2017 roku nie będzie możliwości realizacji. Przy uchwalaniu budżetu powiaty była wielka burza na sesji w powiecie w sprawie potrzeb. Dodał, że woli powiedzieć gorzka prawdę niż słodkie kłamstwo. W sprawie budowy chodnika nie odpowie nic innego jak to co odpowiedział  Panu Korkoszowi na spotkaniu. Dodał przy tym, że jeśli tylko pojawi się jakaś szansa na środki to na pewno temat podejmie. Podsumowując rok 2016 Starosta stwierdził, że był to rok szczególny : 1050 rocznica Chrześcijaństwa, budowa dróg i mostów, inne nowe inwestycje. Dobrze powiat został oceniony w skali kraju. Senator RP stwierdził, że na 300 powiatów i Krasnystaw na podium to naprawdę coś znaczy. Stwierdził przy tym, że było to możliwe dzięki zgodzie i normalności. Życzył wszystkim spokoju oraz dziękował za współpracę.   Dodał, że krytyka zasadna jest potrzebna ale krytyka dla krytyki to nie ma sensu.

Zwrócił się do Pana Ślusarczyka  (myląc przy tym nazwisko tego Pana) ze stwierdzeniem, że ?dzisiaj potaniała odwaga a podrożała rozwaga? i że strój ludowy oraz mundur – nie są dla Pana Ślusarczyka.

Kończąc podziękował wszystkim oraz złożył życzenia aby to puste miejsce przy wigilijnym stole pozostało na cały 2017 rok.

Pan Waldemar Nowosad ? Przewodniczący Rady Gminy apelował i życzył aby w 2017 roku wygrywała mądrość i spokój. Podziękował Wójtowi, Skarbnik i Sekretarz z biurem, pracownikom GOPSu, kultury, organizacjom społecznym. Stwierdził przy tym, że m nadzieję, że                      w naszej działalności zdrowy rozsądek zwycięży oraz dodał, że do pewnych zachowań które obserwujemy w naszej Radzie ?powołani są mali ludzie?.

 

PKT 18

Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wyczerpany został przyjęty porządek obrad dziewiętnastej  sesji Rady Gminy VII kadencji w związku z tym serdecznie podziękował wszystkim za udział w obradach. Obrady sesji zamknął stwierdzeniem ?zamykam obrady dziewiętnastej  sesji Rady Gminy  Siennica Różana”.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółowała
Irena Zaraza
                            Przewodniczący Rady Gminy
    Waldemar Nowosad

 

 

 

 

 

13
4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *