P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2016

Przepraszamy za brak chronologii w publikacji Protokołów …ale ważne że jest na stronie mimo poślizgu.

Z obrad sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. pod przewodnictwem Pana Waldemara Nowosada ? Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy Różanej. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

 

 

Radni obecni na sesji Rady Gminy :

 

 1. Pan Andrzej Korkosz
 2. Pan Piotr Banach
 3. Pani Marzena Dubaj
 4. Pan Marian Kielech
 5. Pan Bogdan Kargul
 6. Pani Agnieszka Warda
 7. Pan Waldemar Nowosad
 8. Pani Aldona Rozwałko
 9. Pan Andrzej Mochniej
 10. Pani Maria Kiliańska
 11. Pan Dariusz Sęczkowski
 12. Pan Mielniczuk Marian
 13. Pan Stasiuk Ryszard
 14. Pani Jadwiga Szaron
 15. Pani Wiesława Popik

 

W obradach udział wzięli sołtysi:

 

 1. Pani Grażyna Kielech
 2. Pan Pasik Ryszard
 3. Pani Grażyna Kniażuk
 4. Pani Urszula Truskowska
 5. Pan Józef Krzywicki
 6. Pan Marian Manachiewicz
 7. Pani Grażyna Łoza
 8. Pani Janina Berbeć
 9. Pan Zbigniew Markiewicz
 10. Pani Maria Ścibak
 11. Pan Dariusz Knap
 12. Pan Stanisław Brzyszko

Obecni zaproszeni goście:

 

 1. Pan Janusz Szpak ? Starosta Krasnostawski
 2. Pan Janusz Dobosz ? Komendant Gminy ZOSP
 3. Pan Sławomir Cypryański ? Kierownik Posterunku Policji
 4. Pan Julian Kubina ? Prezes  Związku Kombatantów RP
 5. Pan Jacek Jagiełło ? Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej
 6. sierż. Magdalena Dolebska – Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie (Wydział Ruchu Drogowego)
 7. mł. asp. Tomasz Kowalik ? Komenda Powiatowa Policji w Krasnysmtawie  (Wydział Ruchu Drogowego)
 8. Pani Julia Daszuk ? Wójt Gminy Żidiczyn z Ukrainy

 

Z ramienia Gminy w sesji uczestniczyli :

 1. Pan Leszek Proskura ? Wójt Gminy
 2. Pani Elżbieta Kargul ? Skarbnik Gminy
 3. Pani Krystyna Skóra ? Sekretarz Gminy
 4. Pani Sylwia Wolska ? Kierownik GOPS
 5. Pani Alicja Miszczak ? pracownik GOPS
 6. Pan Andrzej Misiura ? Dyrektor Centrum Kultury
 7. Pan Dariusz Michalak ? Dyrektor Zespołu Szkół

 

Obrady protokółowała Irena Zaraza ? inspektor Urzędu Gminy

 

W sesji udział wzięli  Pani Urszula Ślipecka-Kobylska, Pan Piotr Ślusarczyk  oraz kilka osób mieszkańców Rudki ?( osoby z publiczności). Pan Ślusarczyk nagrywał obrady własną kamerą.

 

Porządek obrad :

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzednich sesji
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania Radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 r.
 8. Uchwalenie WPF
 9. Podjęcie uchwał o pomocy finansowej i rzeczowej dla j.s.t.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zawarcia porozumień z Nadleśnictwem Krasnystaw o przebudowie drogi w Barakach oraz Siennicy Królewskiej Małej
 11. Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Rudce (0.04 ha od Zarządu Dróg Powiatowych)
 12. Podjecie uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminę obsługi kasowej dla GOPS Siennica Różana
 13. Uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
 14. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym
 15. Uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 16. Wole wnioski i komunikaty Przewodniczącego
 17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje zapytania
 18. Zakończenie obrad

 

 

PKT 1

Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

 

Obrady XIX sesji VII kadencji otworzył i prowadził Pan Waldemar Nowosad Przewodniczący Rady Gminy stwierdzeniem ?otwieram dziewiętnastą sesję Rady Gminy Siennica Różana?.  Na wstępie powitał bardzo serdecznie radnych, zaproszonych gości, sołtysów,  przedstawicieli gminy oraz publiczność. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 15 radnych w związku z tym obrady są prawomocne.

Przystępując do uchwalenia porządku obrad poinformował, że nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w związku z tym zaproponował  wykreślenie z proponowanego porządku obrad punktu 12             i zmianę kolejności punktów obrad do numeru 18.

Radni uwag nie wnieśli. Następnie Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił poprawiony porządek obrad, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie .

Radny Andrzej Korkosz zwrócił Panu Przewodniczącemu uwagę za niedociągnięcia i na to jak traktuje się Jego oraz kolegów radnych. Wyjaśnił, że chodzi o nie przekazanie wcześniej Radnym wszystkich projektów uchwał i za to należy się ?prztyczek w nos? dla Przewodniczącego. (uzupełnienie przy przyjęciu protokółu  w dniu 28 lutego 2017r.)  Pan Andrzej Korkosz dodał, przy tym, że brakujące uchwały radni otrzymali na piśmie,  przed otwarciem obrad sesji.

         Pan Waldemar Nowosad stwierdził, że  żadnych prztyczków nie będą sobie dawać a wszystkie materiały, programy, budżet, WPF Radni otrzymali. Zabrakło natomiast kilku uchwał stwierdzających przyjęcie tych programów. Dodał przy tym, że On wobec Ojca Pana Korkosza tak by się nie zachował, a Pan Korkosz jest młody, arogancki i złośliwy,                        a z racji wieku to mógłby być jego ojcem. Dodał, że jest za młody aby  się tak lekceważąco zachowywać wobec starszych.

 

 

PKT 2

Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podkreślił,  że protokół z obrad  ostatniej sesji był do wglądu w okresie między sesjami u Pani Ireny Zaraza pracownika Urzędu Gminy oraz wyłożony był przed obradami dzisiejszej sesji. W związku z tym zwrócił się  z pytaniem czy Radni mają uwagi do sporządzonego protokółu. Radni uwag nie zgłosili w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że protokół                            z ostatniej sesji został przyjęty bez poprawek.

 

PKT 3

 

Informacja Wójta Gminy

 

Wójt Gminy poinformował zebranych o swojej pracy między sesjami. Między innymi wskazał na spotkania w jakich uczestniczył                       w tym okresie :

– W dniu 10 listopada w otwarciu drogi powiatowej w Woli Siennickiej, podziękował przy tym  KGW i OSP za pomoc w organizacji uroczystości,

– 14 listopada odbyły się konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego planowaną budową ropociągu (między Żdżannem  a Wierzchowinami)

– 21 listopada w spotkaniu z okazji ?Dnia pracownika socjalnego?,

– 28 listopada w 90 ? leciu Zespołu Pieśni i Tańca  UMCS,

– 29 listopada  spotkaniu z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego                      z okazji objęcia funkcji przez nowego Rektora,

– 2 grudnia w przekazaniu obowiązków kierownika Posterunku Policji Panu Cypryańskiemu oraz pożegnaniu Piotra Kity

– 7 grudnia w spotkaniu z Wiceministrem Zarudzkim w Ministerstwie Rolnictwa

– 14 grudnia w odbiorze chodnika w Żdżannem, dodał przy tym, że nie były sprzyjające warunki w końcówce budowy tego chodnika. Dlatego                      w okresie wiosennym będą poprawki i ponowny przegląd techniczny.                     W roku 2017 będzie przetarg na budowę dalszego odcinka chodnika

– 14 grudnia wydano pierwszy egzemplarz promocyjny gazety gminnej. Dodał przy tym, że jak będzie wola dalszego wydawnictwa to koszt 1200 szt. egz. Wyniesie 2.800 zł za 1 wydanie. .

– 15 grudnia w Zarządzie Gminnym OSP –  podsumowanie działalności, nowe wyposażenie oraz mundury ćwiczebne dla druhów strażaków.                      W  spotkaniu uczestniczył  Pan Pylak komendant Powiatowy PSP,

– 19 grudnia podpisanie aktu notarialnego na zakup gruntów przy wygonie w Siennicy Różanej, oraz w jasełkach w Zespole Szkół,

– 25 grudnia (Boże Narodzenie) spotkanie wspólnie z kierownikiem  GOPS-   z rodziną poszkodowaną w pożarze domu w Zagrodzie. Szukali rozwiązań . Dodał, że pomoc jest udzielana ,jest już lokal zastępczy, zbierana jest pomoc rzeczowa, sprzęt agd (pralka lodówka, kuchenka), kołdry, pościel, ręczniki, ubrania. Chcemy utworzyć konto dla pomocy finansowej dla tej rodziny.

– W dniu dzisiejszym jest Pani Wójt z Ukraińskiej Gminy Żidiczyn                    z którą to gmina chce wspólnie realizować projekt bliźniaczy ?zagospodarowania zbiornika?. Wójt dodał, że w tej chwili robiona jest koncepcja bez dokumentacji.

Pani Urszula Ślipecka- Kobylska stwierdziła, że była na poprzedniej sesji i zgłosiła problem odpadów z osiedla. Sprawa została bardzo szybko załatwiona, utwardzono plac pod kontenery i problem rozwiązano. Dodała, że jest pod głębokim wrażeniem sprawności działania Wójta i za to podziękowała.

 

PKT 4

 

Interpelacje i zapytania

 

Przewodniczący na wstępie udzielił głosu            funkcjonariuszom Wydziału Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Celem wizyty było przedstawienie filmu dotyczącego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Odtworzenie filmu było niemożliwe z uwagi na problemy techniczne ze sprzętem. W związku z tym Pani Magdalena Dolębska przeprowadziła krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze zarówno kierowców oraz pieszych. Zachęcała pieszych użytkowników drogi do noszenia widocznych odblasków, bądź kamizelek odblaskowych. Dodała, że poza obszarem zabudowanym jest to wymogiem  obowiązkowym zgodnie z art. 11 ustawy o ruchu drogowym i może być nałożony stu złotowy mandat karny. Zwróciła uwagę, że nie chodzi tu o kary ale                       o bezpieczeństwo pieszych ponieważ przy zderzeniu z samochodem najbardziej ucierpi pieszy. Zachęcała też do noszenia odblasków również w obszarze zabudowanym. Jeśli chodzi o widoczność pieszego to osoba                          w jasnym ubraniu widoczna jest z odległości 50 m natomiast osoba                 w ciemnym ubraniu to tylko 30 m przy drodze hamowania 70 m.

Jeśli osoba posiada elementy odblaskowe to widoczność sięga 150 ? 300 m.

Radny Piotr Banach ?podkreślił, że bardzo trudna była jesień jeśli chodzi o warunki atmosferyczne przez co drogi gminne zostały bardzo zniszczone. W związku z tym zapytał w kwestii kruszywa czy będzie gromadzone w okresie zimowym aby na wiosnę zabezpieczyć na poszczególne wioski ? bo jeśli tak to zwrócił uwagę, że przy remizie                 w Siennicy królewskiej Dużej jest plac utwardzony i można by tam składowań aby nie przewozić z Kozieńca.

         Radny Bogdan Kargul ? stwierdził, że to dzieje się na drodze                      w Maciejowie to jest ?terroryzm? droga w Boruniu i Woli Siennickiej jest 6 m szerokości i posiada pobocza natomiast w Maciejowie 5 m i poboczy brak. Wprawdzie stoi znak ograniczenie do 10 ton i jest porozumienie                    w sprawie transportu buraków z wyłączeniem naszej drogi jednak buraki wożą z Hrubieszowa, mokra jesień i mijanie się tych tirów ? droga się łamie i obsuwają się brzegi. Prędkość pojazdów jest 90 -95 km na godzinę przez co elewacje budynków trzeba odnawiać.  Prosił o powołanie komisji i zbadanie tej sytuacji bo przecież nowa droga zbudowana i już się rozjeżdża. Wskazał też na bardzo rzadkie kontrole Policji. Wracając do zabezpieczenia drogi stwierdził, że wyliczyli, że na utwardzenie poboczy potrzeba 250 m3 kruszywa i byłby problem załatwiony.

         Pan Kargul prosił też o usunięcie ?potrzaskanego? słupa sprzed placu przy remizie ponieważ grozi przewróceniem i uszkodzeniem placu zabaw.

Radny Sęczkowski Dariusz ? zapytać co z wnioskowanym przez komisję zakupem rozsiewacza do soli ?

         Gość zaproszony Julian Kubina ? Kombatant poparł wypowiedź Pana Kargula  w sprawie niszczenia  drogi oraz prędkości pojazdów. Dodał, że przy nowej drodze pobocze było wysypane gryzikiem ale już go nie ma,  już są koleiny. Zapytał gdzie jest Policja ?

         Radny Stasiuk Ryszard ? stwierdził, że ma ten sam problem znak jest 8 t. a jadą 30-tonowce 2-3 a czasem i więcej na raz , przy takiej jeździe wszystko w domu się trzęsie. Też prosił o częstsze kontrole Policji ale dodał żeby nie karać tylko chłopów za rowery i ciągniki.

         Radna Marzena Dubaj –  poinformowała, że spowalniacze zniknęły z drogi na Woli Siennickiej oraz prosiła o posypywanie  choć zakrętów i drogi gminnej na kolonii.

         Radny Andrzej Mochniej –  stwierdził, że na 2017 rok planowane są dwa odcinki drogi Siennica Królewska Duża ? Siennica Królewska Mała za 682 tys. 1 km i droga Zagroda ? Maciejów za 1.600 tys. zł też                1 km.  W związku z tym zapytał czy ten odcinek będzie ze złota ?.

         Janina Berbeć ? sołtys Baraki podziękowała za współpracę oraz zapytała jakie szanse są na światłowód w Barakach ?

         Radna Maria Kiliańska ? ponowiła problem przewozu buraków przez Siennicę Królewską Małą choć nie jest to ich wyznaczona trasa.

Dodała, że dzieje się to na oczach Policji ponieważ przejeżdżają koło Posterunku i prosiła o skuteczniejsze działania.

Radny Andrzej Korkosz ? poruszył temat drogi w Rudce                        w kierunku Siennicy Nadolnej. Wnioskował aby tę drogę poszerzyć od mostku koło Zadrąga  do rozsądnych rozmiarów tak do 8 metrów                        a obecnie jest 3-5 m. Utrudnia przejazd  i wymijanie rolnikom ze sprzętem rolniczym.

Zauważył, że w materiałach jakie otrzymali radni jest przewidziany zakup nieruchomości w Rudce, w związku z tym zapytał o jaką nieruchomość chodzi i czy to może pod przyszły chodnik w Rudce ?

Prosił o przekazanie na rzecz KGW budynku po byłej szkole w Rudce.

         Poinformował również Radny Korkosz , że złożył na piśmie dwie interpelacje  oraz oczytał jedną w całości a drugą w części. Były to interpelacje dotyczące :

– działalności gospodarczej prowadzonej na Hydroforni  obejmującej 33 pytania skierowane do Wójta Gminy Siennica Różana,

– wydawnictwa dwumiesięcznika ?Nasza Gmina Siennica Różana? obejmującej 28 pytań skierowanych do Wójta Gminy Siennica Różana.

Jeden egzemplarz interpelacji złożonych za pośrednictwem Pana Waldemara Nowosada ? Przewodniczącego Rady Gminy Siennica Różana stanowią załączniki do niniejszego protokółu.

Radny Dariusz Sęczkowski ? zapytał czy te 50 pytań do Wójta nie jest przesadą ? Dodał, że można to ująć jednym zdaniem a nie zadawać 50 pytań .  Dodał, że piszą na swojej stronie głupoty i jeśli chodzi o gazetę to musi być przeciwwaga.

         Pani Krytyna Skóra  – Sekretarz Gminy stwierdziła, że Pan Korkosz  nadaje tylko roboty z tymi pytaniami oraz dodała, że  jej mama         i inne starsze osoby nie będą czytać strony internetowej a gazetę poczytają.

         Pan Waldemar Nowosad ? Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem czy taka gazeta jest potrzebna ? prosił                                 o wypowiedzi Radnych.

         Radny Andrzej Mochniej –  prosił tylko aby nie powielać informacji, które są na stronie GOK, szkoły , gminy.

         Przewodniczący Rady ? stwierdził, że trzeba to poprawić. Dodał, że gazeta miała dotrzeć do wszystkich mieszkańców prosił zatem                                   o przegłosowanie.

         W głosowaniu jawnym za wydawnictwem gazety zagłosowało 14 radnych, a przeciw wydawaniu gazety zagłosował 1 radny ? Pan Andrzej Korkosz.

Radny Korkosz ? zwrócił się z pytaniem co skłoniło Wójta , że po takim czasie urzędowania zdecydował się na wydawnictwo gazety.

         Wójt Gminy wyjaśnił, że ta gazetą, którą otrzymali mieszkańcy wydana była nieodpłatnie. Chodziło o rozeznanie jaki byłby ewentualny koszt wydawania kolejnych numerów. Dodał, że lepiej dyskutować czy to ma sens a nie zadawać 38 pytań. Prosił aby nie robić afery tam gdzie jej nie ma i nic złego się nie wydarzyło. Opluwanie bezpodstawne nie jest na miejscu i niczemu dobremu nie służy. Chce tworzyć miejsca pracy ? źle, gazeta ?źle, w ocenie Pana Korkosza  i Ślusarczyka wszystko co zrobi jest złe. Nawet do prokuratury chcą podawać, że Proskura drogi wojewódzkie robi. Dzięki temu, że partycypuje się w zakresie dróg jest chodnik                w Żdżannem, będzie w Kozieńcu ale to też jest źle – stwierdził Wójt.

         Na Sesje Rady Gminy przybyła Pani Julia Daszuk ?Wójt Ukraińskiej Gminy Żidiczyn, którą powitał oraz zaprezentował Przewodniczący Rady Gminy.

         Pani Julia Daszuk powitała wszystkich bardzo serdecznie oraz przedstawiła się. Stwierdziła, że jest jej milo gościć na obradach Rady Gminy i podejmować wspólne działania w zakresie projektu bliźniaczego, zagospodarowania zbiorników. Podkreśliła, że ma nadzieję, że nasza współpraca przyniesie wymierne rezultaty oraz życzyła dobrej współpracy.

         Wójt zapytał czy jest zgoda Rady na podpisanie umowy intencyjnej w sprawie realizacji wspólnego projektu.

W głosowaniu jawnym wszyscy Radni opowiedzieli się za podpisaniem umowy intencyjnej.

 

PKT 5

 

Uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

 

Propozycję zmian w budżecie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Nowosad wykorzystując uzasadnienie do projektu uchwały.  Dodał, że projekt uchwały z proponowanymi zmianami                        w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej Radni otrzymali.                 W skrócie przedstawił proponowane zmiany oraz przyczynę ich wprowadzenia oraz otworzył dyskusję.

 

Radni uwag do przedstawionych zmian nie wnosili uchwała po odczytaniu została w głosowaniu jawnym przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Od głosowania wstrzymał się radny Andrzej Korkosz. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

PKT 6

 

Uchwalenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian                    w wieloletniej prognozie finansowej. Dodał przy tym, że zmiany                          w prognozie wynikają bezpośrednio ze zmian w budżecie na 2016 r, których dokonaliśmy przed chwilą. Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.  Od głosowania wstrzymał się Radny Korkosz.

 

PKT 7

Uchwalenie budżetu gminy na 2017 r

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę RIO w Lublinie Zespół w Chełmie w sprawie  projektu uchwały budżetowej oraz uchwałę w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2017 r.  Stwierdził przy tym, że materiały otrzymali Radni w miesiącu listopadzie, nad projektem budżetu  obradowały wszystkie Komisje Rady Gminy.  W związku z tym prosił   o dyskusję w sprawie budżetu.

Radny Andrzej Mochniej wskazał na zał. nr 6 gdzie jest podana kwota przebudowy drogi Maciejów – Zagroda na 1600 tys. zł, a porównywalny odcinek innej drogi  wynosi 600 tys. zł w związku z tym zapytał skąd wynika taka różnica ?

         Wójt wyjaśnił, że jest dokumentacja na cały odcinek od drogi wojewódzkiej w Zagrodzie do drogi powiatowej w Maciejowie. Istniejąca droga asfaltowa między stawami wymaga również przebudowy stąd większy zakres robót i dłuższy odcinek. Faktyczny koszy będzie znany po przetargu jeśli dojdzie do jej realizacji tzn. jeśli dostaniemy dofinansowanie.

Więcej dyskusji w przedmiotowej sprawie nie było.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Od głosowania wstrzymał się Radny Andrzej Korkosz.

 

PKT 8

Uchwalenie WPF

 

Przystępując do uchwalenia WPF  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę RIO w Lublinie Zespół w Chełmie w sprawie  projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  Stwierdził przy tym, że materiały otrzymali Radni w miesiącu listopadzie, nad projektem wieloletniej prognozy finansowej  obradowały wszystkie Komisje Rady Gminy.  W związku z tym prosił   o dyskusję w sprawie WPF. Dodał przy tym, że w 2016 r. została nam nadwyżka finansowa w wysokości 1 ml. zł.

Dyskusji w tym temacie nie było. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Od głosowania wstrzymał się Radny Andrzej Korkosz.

 

PKT 9

Podjęcie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej dla j.s.t.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w projektach uchwał Radni otrzymali 2 uchwały o udzieleniu pomocy dla j.s.t. natomiast przed obradami sesji ta pomoc rozpisana została na 3 odrębne uchwały, które Radni otrzymali w dniu dzisiejszym przez obradami sesji.

1)  Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej                      i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego  (j.s.t) dla Powiatu Krasnostawskiego na drogę Siennica Królewska Mała, miasta Krasnystaw na przebudowę dróg oraz dla gminy miejskiej Zamość jako partycypacja                w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Dodał przy tym,                   że jeśli chodzi o pomoc dla Powiatu i Ośrodka dla Nietrzeźwych to temat jest znany. Odnośnie 500 tys. dla miasta Krasnystaw to jest na zasadzie wymiany my dofinansujemy im a oni nam naszą inwestycje. Chodzi o to, że za takie dofinansowanie są dodatkowe punkty przy ocenie projektu.  Prosił o dyskusję.

Dyskusji w tym temacie nie było i Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

2)  Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na zadanie ?Budowa chodnika w miejscowości Zagroda ? Żdżanne. Radni uwag nie wnieśli.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

3)  Przewodniczący przedstawił kolejną uchwałę ? w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na zadanie ?przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm ? Kraśniczyn ? Zamość ? wykonanie chodnika w m. Kozieniec?.

Do odczytanej uchwały Radni uwag nie wnieśli. W glosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

     

PKT 10

Podjęcie uchwał w sprawie zawarcia porozumień z nadleśnictwem Krasnystaw w sprawie przebudowy drogi gminnej w Barakach i w Siennicy Królewskiej Małej

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący poinformował, że mamy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Nadleśnictwem Krasnystaw w sprawie współdziałania w przebudowie dróg gminnych w Barakach oraz                            w Siennicy Królewskiej Małej. Wyjaśnił o które drogi chodzi oraz dodał, że są to uchwały celowościowe. Nie określa się w nich żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych a dotyczą dróg gminnych. To Nadleśnictwo będzie partycypować w przebudowie dróg gminnych. Dodał, że tych uchwał nie otrzymali radni wcześniej lecz otrzymali je przed obradami sesji.

Dyskusji w tym temacie nie było.

1)      Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Krasnystaw na przebudowę drogi w Siennicy Królewskiej Małej. Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

2)      Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Krasnystaw na przebudowę drogi w Barakach . Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 11

Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości w Rudce

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że projekt uchwały Radni otrzymali przed obradami sesji. Wyjaśnił przy tym, że chodzi                                     o nieodpłatne przejęcie na mienie gminne od Zarządu Dróg Powiatowych dwóch  dwuarowych działek w Rudce położonych wzdłuż drogi gminnej między Panem Brzyszkiem a Panem Jaworem.

Pan Piotr Banach dodał, że podczas przebudowy drogi powiatowej zmuszony był odkupić dwa wąskie paski celem zapewnienia tej drodze odwodnienia bo tak wynikało z dokumentacji a w tej chwili jest to dla Zarządu zbędne i chcą nieodpłatnie przekazać Gminie.

Prosił o uwagi i pytania. Radni uwag nie wnieśli. Po odczytaniu projektu uchwały oraz  głosowaniu uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.  Od głosowania wstrzymał się Radny Andrzej Korkosz.

 

 

PKT 12

Podjęcie uchwał w sprawie zapewnienia przez Gminę obsługi kasowej dla GOPS Siennica Różana

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w dniu dzisiejszym     przed obradami sesji   otrzymali radni projekt uchwały w sprawie       zapewnienia przez Gminę       wspólnej  obsługi kasowej dla Gminnego        Ośrodka Pomocy Społecznej.

Następnie przedstawił projekt uchwały oraz prosił o dyskusję                                                w przedmiotowej sprawie. Radni uwag nie wnieśli. Uchwała                           w głosowaniu          jawnym została przyjęta jednogłośnie i stanowi          załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 13

Uchwalenie gminnego ?programu przeciwdziałania narkomanii?

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że          program przeciwdziałania narkomanii Radni otrzymali z dużym    wyprzedzeniem, w dniu dzisiejszym natomiast otrzymali projekt uchwały                      w sprawie jego uchwalenia i to właśnie zarzucił Radny Korkosz. Odczytał          projekt uchwały i dodał, że zapewne zauważyli radni, że  w uchwale jest       jeden paragraf stwierdzający , ?że uchwala się gminny program       przeciwdziałania narkomanii na 2017 r. Prosił o dyskusję i uwagi                           w sprawie programu. Radni uwag nie wnieśli.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie                 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 14

Uchwalenie gminnego ?programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu?

 

Podobnie jak w poprzednim punkcie  Przewodniczący Rady Gminy       podkreślił, że program       profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  Radni otrzymali       z dużym      wyprzedzeniem,                     w dniu dzisiejszym natomiast otrzymali projekt chwały                                      w sprawie jego uchwalenia.    Odczytał     projekt uchwały i dodał, że    zapewne     zauważyli radni, że        w uchwale jest również jeden       paragraf merytoryczny stwierdzający ?że uchwala się gminny program       profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r.        Prosił  o dyskusję i uwagi w sprawie programu.

Radni uwag nie wnieśli.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie                 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 15

Uchwalenie gminnego ?programu przeciwdziałania przemocy                      w rodzinie?

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2017 ? 2021    wraz                              z uchwałą Radni otrzymali z wyprzedzeniem w związku z tym prosił         o dyskusję  w przedmiotowej sprawie.

Radni uwag nie wnieśli. W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie       uchwalenia ?gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?   została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 16

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego

 

Przewodniczący Rady nie  przedstawiał żadnych wniosków                            i komunikatów.

PKT 17

 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski

 

Jako pierwszy na interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Pan Piotr Banach ? Radny a zarazem Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych                       w Krasnymstawie. Podkreślił przy tym, że dużo uwag i pytań było odnośnie transportu ciężkiego a szczególnie transportu buraków. Stwierdził przy tym, że dobrze , że jest obecny Kierownik Posterunku Policji ponieważ On sam nie ma możliwości prawnych egzekwowania przepisów o ruchu drogowym. Dodał, że od stycznia będzie nowy kierownik Wydziału Ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej                            i zorganizuje spotkanie i poruszy ten problem.

Jeśli chodzi o rozjeżdżone pobocze w Boruniu i Maciejowie to stwierdził, że w 2017 jak warunki na to pozwolą muszą to uzupełnić kruszywem.

Potwierdził, że spowalniacze w Woli zostały skradzione i pracuje nad tym Policja.

Pan Sławomir Cypryański ? kierownik Posterunku Policji poinformował, że na terenie gminy Siennica  Różana i Kraśniczyn pracuje od grudnia 2016 r. Zapewnił, że podejmie działania aby zminimalizować te sytuacje zgłaszane przez Radnych. Stwierdził przy tym, że doraźnie może patrolować i czuwać, natomiast w sprawie prędkości będzie rozmawiał z Wydziałem Ruchu Drogowego i prosił o częstsze patrole. Dodał przy tym, że Wydział Ruchu Drogowego obejmuje swoim zasięgiem cały powiat a Posterunek w Siennicy dwie gminy Siennicę                 i Kraśniczyn i trudno jest postawić radar w jednym miejscu. Kierowcy mają CB radia i ostrzegają się nawzajem.  Dodał, że pracują                         w zmniejszonym składzie ponieważ jeden Policjant przeszedł do Fajsławic a drugi jest na szkole i od stycznia będą zmiany w obsadzie Komisariatu. Kończąc podziękował za zaproszenie.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sytuacja powtarza się co roku,  są ustalenia podpisywanie porozumienia w sprawie transportu buraków a życie swoje. Obecnie jest już końcówka kampanii i co miało nastąpić to już nastąpiło. Apelował natomiast aby przed następną kampanią przeciwdziałać takiej sytuacji.

         Radny Kargul poinformował o sytuacji jaka miała miejsce                       w Maciejowie. Patrol Policji zatrzymał jego sąsiadkę do kontroli a w tym czasie przejechał ?sznurek? tirów tak, że tylko zakołysało tą osobówką                     i nikt ich nie zatrzymał i nie ukarał.

         Kierownik Posterunku stwierdził, że nie zna sprawy ale wyjaśnił przy tym, że jeśli działania Policjantów budzą wątpliwości to jest Komendant Powiatowy i Zastępca i można złożyć skargę.

         Radny Stasiuk Ryszard podziękował w imieniu mieszkańców gminy i wsi Wierzchowiny za podcięcie kasztana oraz za realizację inwestycji w  całym rok 2016.

         Radna Wiesława Popik poinformowała, że zostały wycięte świerki w Żdżannem o których ścięcie zabiegała.

         Radny Korkosz Andrzej korzystając z okazji, że są razem, zadał pytanie do Wójta, Starosty i Dyrektora Banacha jak widzą sprawę budowy chodnika w Rudce ?

 

         Następnie odpowiedzi udzielił Pan Leszek Proskura Wójt Gminy Siennica Różana.

– Poinformował zebranych, że zakupił 1500 ton kruszywa z Chełma

i jest zgromadzone na składzie docelowym z Zagrodzie. Zapewnił, że jak uda  się zaoszczędzić środki na odśnieżaniu to dokupi jeszcze 500 ton.

– Dodał, że zakupiony jest rozsiewacz do soli oraz zakupiona sól i będą posypywanie drogi gminne. Przy zakupie udało się wynegocjować cenę 4.700 zł gdzie początkowa wartość wynosiła 5.900 zł. Wójt podziękował Radnemu Mochniejowi za pomoc w znalezieniu sprzętu do soli.

– W sprawie światłowodów w Barakach Wójt poinformował, że jest to sprawa firmy ?Akashanet?,  jest to firma prywatna i prowadzi budowę linii oraz administruje sieć. Dodał przy tym, że dopiero teraz jest realizowana linia w Siennicy Królewskiej Dużej. Zaznaczył, że aby firma podjęła temat to musi wiedzieć ile byłoby chętnych osób do korzystania                         z sieci i prosił aby Pani sołtys zrobiła taką listę . Dodał, że poruszy ten temat na zebraniu wiejskim.

– W sprawie poszerzenia drogi w Rudce w kierunku Siennicy Nadolnej stwierdził, że dokładnie  przeanalizuje temat na najbliższej Komisji. Dodał przy tym, że w zasadzie poszerzenia dróg podejmuje się na etapie projektu przebudowy.

– Jeśli chodzi o przekazanie budynku szkoły dla KGW w Rudce Wójt odpowiedział, że jeśli Rada Sołecka  zaopiniuje wniosek pozytywnie to bez problemu przekaże ? ?nawet bez zadawania 30 pytań?.

Kończąc Wójt podziękował radnym, sołtysom, organizacjom społecznym za rozwiązywanie problemów  mieszkańców, dodał, że taką formą podziękowania jest organizowany w dniu 7 stycznia spotkanie opłatkowe. Dodał, że na dzień dzisiejszy jest już 12 tys. zł darowizn od firm, instytucji i mieszkańców na organizacje opłatka oraz PKS daje 2 autobusy dla zwiezienia mieszkańców.

Wójt podkreślił, że rok 2016 był rokiem składania projektów, które              w przypadku akceptacji będą realizowane w 2017 roku. Są to :

-fotowoltaika i solary,

– dworek,

– kanalizacja ,

– docieplanie i remonty budynków wiejskich (świetlic, remiz). Stwierdził, że przy zgodzie Rady będzie możliwość realizacji zaplanowanych zadań.

Jeszcze raz podziękował za wsparcie i pracę w mijającym roku sołtysom, radnym, pracownikom oświaty, kultury, zespołom, malarzom, KGW i OSP, emerytom, rencistom, kombatantom, Policji. Szczególne słowa podziękowania złożył strażakom biorącym udział w akcji gaśniczej w czasie wigilii z OSP Siennicy Różanej, Zagrody i Żdżannego. Dodał, że tworzone jest specjalne konto na wpłaty dla pogorzelców. Podziękował też Staroście za współpracę, za drogi oraz pracownikom Starostwa za mapki, pozwolenia.

Pan Janusz Szpak ? Starosta Krasnostawski podziękował za zaproszenie oraz poinformował, że w dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Powiatu i budżet został uchwalony przy 15 głosach ?za?, 3 ?przeciw? oraz przy jednym głosie wstrzymującym. Podczas obrad wczorajszych też dyskutowano na temat pożaru, radni zbierali jakieś datki jako pomoc dla pogorzelców. Osobiście Starosta zadeklarował do oddania 2 letni piec CO.

         Jeśli chodzi o chodnik w Rudce wyjaśnił, że na pewno w 2017 roku nie będzie możliwości realizacji. Przy uchwalaniu budżetu powiaty była wielka burza na sesji w powiecie w sprawie potrzeb. Dodał, że woli powiedzieć gorzka prawdę niż słodkie kłamstwo. W sprawie budowy chodnika nie odpowie nic innego jak to co odpowiedział  Panu Korkoszowi na spotkaniu. Dodał przy tym, że jeśli tylko pojawi się jakaś szansa na środki to na pewno temat podejmie. Podsumowując rok 2016 Starosta stwierdził, że był to rok szczególny : 1050 rocznica Chrześcijaństwa, budowa dróg i mostów, inne nowe inwestycje. Dobrze powiat został oceniony w skali kraju. Senator RP stwierdził, że na 300 powiatów i Krasnystaw na podium to naprawdę coś znaczy. Stwierdził przy tym, że było to możliwe dzięki zgodzie i normalności. Życzył wszystkim spokoju oraz dziękował za współpracę.   Dodał, że krytyka zasadna jest potrzebna ale krytyka dla krytyki to nie ma sensu.

Zwrócił się do Pana Ślusarczyka  (myląc przy tym nazwisko tego Pana) ze stwierdzeniem, że ?dzisiaj potaniała odwaga a podrożała rozwaga? i że strój ludowy oraz mundur – nie są dla Pana Ślusarczyka.

Kończąc podziękował wszystkim oraz złożył życzenia aby to puste miejsce przy wigilijnym stole pozostało na cały 2017 rok.

Pan Waldemar Nowosad ? Przewodniczący Rady Gminy apelował i życzył aby w 2017 roku wygrywała mądrość i spokój. Podziękował Wójtowi, Skarbnik i Sekretarz z biurem, pracownikom GOPSu, kultury, organizacjom społecznym. Stwierdził przy tym, że m nadzieję, że                      w naszej działalności zdrowy rozsądek zwycięży oraz dodał, że do pewnych zachowań które obserwujemy w naszej Radzie ?powołani są mali ludzie?.

 

PKT 18

Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wyczerpany został przyjęty porządek obrad dziewiętnastej  sesji Rady Gminy VII kadencji w związku z tym serdecznie podziękował wszystkim za udział w obradach. Obrady sesji zamknął stwierdzeniem ?zamykam obrady dziewiętnastej  sesji Rady Gminy  Siennica Różana”.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółowała
Irena Zaraza
                            Przewodniczący Rady Gminy
    Waldemar Nowosad

 

 

 

 

 

13
4

Zmartwychwstanie

Jak zmartwychwstanie człowiek, o którym wszyscy zapomnieli. Wszyscy wstaną z miejsca gdzie czekali na ten dzień, będą witali się z innymi,o znanych imionach, wyrytych lub wypisanych na nagrobkach. Nawet jeżeli ktoś pomyli imię to inni powiedzą, patrz tam jest jego prawdziwe imię. Zapomniany zmartwychwstały będzie szedł, patrzył na tych co jemu zawdzięczają wiele, a oni nie będą wiedzieli kto to jest.  On będzie, a oni nie będą go widzieli.Zapomniany, nieobecny, niby jest ale go nie ma.  A może nie będzie mógł z martwych powstać. Jak mają go zawołać aniołowie, kiedy ludzie zapomnieli.

Takim już prawie zapomnianym człowiekiem jest Kazimierz Preiss, urodzony 31 maja 1831 roku, zmarły 22 sierpnia 1908 roku. Przypomina o nim nagrobek w kształcie piramidy, stojący na naszym siennickim cmentarzu. Jak niesie wieść gminna, był kierownikiem tutejszej szkoły i podarował ziemię pod cmentarz. Dobro z którego korzystamy do dnia dzisiejszego. Nagrobek rozsypuje się i jest to ostatni dzwonek by uratować, jedyne w tej formie upamiętnienie człowieka, któremu wiele zawdzięczamy. Może ksiądz proboszcz, jako administrator cmentarza, jako nauczyciel w szkole i nasz przewodnik duchowy, zorganizuje komitet składający się np. z nauczycieli, członków Rady Parafialnej dla przeprowadzenia renowacji piramidy.

Ksiądz Franciszek Ściegienny 500 lecie siennickiej parafii upamiętnił tekstem, którego fragment brzmi: „1468  W niedzielę po uroczystościach Jana Chrzciciela, spisano akt

erekcyjny. Wspomniany już Mikołaj z Wojcieszkowic zbudował kościół drewniany i plebanię oraz uposażył proboszcza, dając mu dwa łany pola, ogrody i sadzawki. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny oraz Apostołów św.św. Jana i Andrzeja konsekrowany przez bpa Pawła I stał w tym samym miejscu co obecny. Do parafii należały wsie: Siennica Różana, Siennica Królewska i Depułtycze.” Mamy więc nieco ponad rok czasu do 550 lecia parafii. Warto byłoby odnowić tekst księdza Ściegiennego, dopisując kolejne wydarzenia z życia parafii i zawiesić w przedsionku Świątyni. Ksiądz Andrze Juśko, poprzedni proboszcz jest już w historii, bo kościół po remoncie jest piękny jak nigdy wcześniej. Remont nagrobka naszego dobroczyńcy, niech będzie odpowiedzią na inskrypcję „Prosi o westchnienie do Boga”. Jesteśmy w czasie Wielkanocnym, stąd refleksja o sprawach ostatecznych, o naszych obowiązkach wobec naszych poprzedników na tym pięknym świecie.            Mirosław Ignacy Kaczor

 

29
3

ORMOland

Próżno szukać w lokalnych publikacjach prasowych informacji dotyczących tego co miało miejsce na sesji Rady Powiatu 28 marca tego roku. Mianowicie, pozwoliłem sobie rozdać wśród radnych wydruk ze strony IPN, wynika z niego, że obecny Starosta krasnostawski Janusz Szpak  przez 12 lat był członkiem ORMO.

Źródło: http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=4098358&q=janusz%20szpak&page=1&url=[|typ=0]

Wstąpił w jego szeregi w 1977 roku, i trwał na tym wyjątkowym posterunku do likwidacji formacji w 1989 roku. Powszechnie wiadomo, że ORMO nie cieszyło się sympatią i szacunkiem społeczeństwa, a nawet mundurowych służb PRL, w tym Milicji Obywatelskiej. Było i jest synonimem donosicielstwa, obskurantyzmu i prymitywnej żądzy władzy. Jednak naszemu przyszłemu Staroście i politykowi  w niczym to jak widać nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, stało się dla niego trampoliną do polityczno-finansowego sukcesu w przyszłości. W oficjalnej biografii Pana Janusza o „ormowskim pontyfikacie” nie ma śladu. Proszę mi wierzyć, że nie było to zwykłe przeoczenie. Tak jak nasz bohater nie był zwykłym członkiem ORMO. Wstępując w jego szeregi miał 28 lat, czyli był świadomy tego co robi. Jednocześnie od 1972 był sekretarzem i kierownikiem wydziału ZSL w  Krasnymstawie. Bardzo ciekawy i ciężkostrawny ideologicznie koktail. Co porabiał w stanie wojennym? Czemu rok 1987 jest istotny dla naszego włodarza? Co ma z tym wspólnego wydział „C” MSW ? Na te pytania, odpowiedzi zna sam Pan Janusz.                                 Od zawsze Janusz Szpak krygował się na ludowca, człowieka przepełnionego troską o rolników i mieszkańców wsi. Nocami nie sypiał, bo myślał jak modernizować lubelską wieś. Nic bardziej mylnego, prawda jest taka, że to wszystko to zwykły bajer. A rzekomą ludowością maskował swoje ormowskie ciągoty. Póki ja jestem starostą pan głosu nie dostanie! Tak zakomunikował mi na jednej z sesji , przy biernej postawie wiernego pomagiera i w jednej osobie   Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Marka Nowosadzkiego . Jakim prawem? Na swoim profilu fejsbukowym  powołuje się Pan Janusz  na Konstytucję i demokrację oraz  autorytet Witosa- wszak demokraty, który za obronę obu tych wartości siedział w więzieniu. Zapewne „ormowskie kłamstwo” otworzyło drogę na lokalne salony polityczne. Nieprzerwane starostwo od 2002 roku, czterokrotne kandydowanie do parlamentu i raz do Euro-parlamentu. Ciekawe co o tym pomyśli Krzysztof Hetman, który na spotkaniu z wyborcami nazwał się „uczniem politycznym” starosty Szpaka? Jaką wartość mają odznaczenia rozdawane przez naszego luminarza? Szczególnie te z 2014, wręczane  w rocznicę 25 -lecia demokracji w Polsce?  Trzeba przyznać, że Pan Janusz oczarował i skołował, z wdziękiem argentyńskiego tangerosa  kręgi kościelne ! Nie wszystkie, na szczęście, ale trudno powstrzymać się od starej maksymy, która do tej sytuacji pasuje jak ulał. Ubrał się diabeł w ornat i ogonem do mszy dzwoni.                               Co na to wszystko Radni? Czy wiedzieli o przeszłości Starosty? A jeśli wiedzieli i mimo tego wybrali go na ten urząd? Jeśli tak, to w takim wypadku czy są godni sprawować swoje funkcje? W obecnej sytuacji powinni pomyśleć o odwołaniu  Janusza Szpaka z piastowanego stanowiska, by ratować resztki godności i wiary w to, że kłamstwo nie popłaca. Choć znając ich wrodzony serwilizm to prędzej przemilczą ten wstydliwy i haniebny fakt, bądź wysmarują wiernopoddańczą epistołę w duchu „nic się nie stało” Panie Starosto, „nic się nie stało” Ja dzięki IPN znalazłem ostatni element układanki który pasuje do wizerunku starosty, byłego ormowca zwalczającego wolne słowo i ludzi o innych przekonaniach. Ima się  w tej walce różnych metod od straszenia sądami, po wspominane już nie dawanie głosu na sesji Rady Powiatu. Można odnieść wrażenie, że Bóg i historia nie szczędzi ziemi krasnostawskiej. Pierwszy Starosta był o ubeckiej przeszłości, obecny były ormowiec.  Bezpieczniacka dynastia nam się trafiła Jeśli ktoś nazwie nasz powiat „ORMOlandem”, to trafi w sedno.          Z kolei  Pan starosta jest przeczulony na punkcie swojego wizerunku, jako człowieka i polityka. Tylko że tym kłamstwem skutecznie go zniszczył.  Idąc dalej nasuwa się pytanie, co jeszcze w życiorysie Janusza Szpaka jest kłamstwem lub konfabulacją? Podobno wspomniany jest  adeptem Akademii Nauk Społecznych przy komitecie Partii. Wiedzieć trzeba, że przypadkowych ludzi do partyjnego Oksfordu nie brano… Sam anty-bohater swoją nowo narodzoną  ormowskość przyjął z głębokim jak kazamaty Łubianki milczeniem. O dziwo nie grzmiał i nie straszył. A potem udał się na dwu tygodniowy urlop, aż do Świąt Wielkanocnych. Wspomniana lokalna prasa ( Super Tydzień i Nowy Tydzień) wiedziała o wszystkim, ale ideologiczny kolektywizm zadziałał jak szwajcarski mechanizm. Tylko czy w dobie internetu takie zamiatanie  pod dywan ma sens i licuje z powagą i rolą dziennikarza? Nie byłoby tej wielkanocnej spowiedzi starosty, gdyby sam się do tego w przeszłości przyznał. Widać zabrakło cywilnej odwagi. Od polityków szczególnie aktywnych, trzeba wymagać uczciwości i przejrzystości, ponieważ oni swoimi decyzjami meblują nam, zwykłym obywatelom rzeczywistość i przestrzeń publiczną. A z całym szacunkiem ludzie pokroju starosty Szpaka nadają się do trzymania władzy, ale nie do rządzenia, a w efekcie budowania sprawnego i pro-obywatelskiego państwa. Bo to ostatnie jest im z gruntu obce…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ślusarczyk Piotr

32
11

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2017

Kierując się zasadą przejrzystości i transparentności władzy z dniem dzisiejszym  rozpoczynamy publikację na stronie Dziennik Siennicy Protokółów z obrad Rady Gminy Siennica  Różana.                                                                                                                                                    Radny Andrzej Korkosz

                                                                                                                                                                                                                                               

Z obrad sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 lutego 2017 r. pod przewodnictwem Pana Ryszarda Stasiuka ? Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Siennicy Różanej. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

 

 

Radni obecni na sesji Rady Gminy :

 

 1. Pan Andrzej Korkosz
 2. Pan Piotr Banach
 3. Pani Marzena Dubaj
 4. Pan Marian Kielech
 5. Pan Bogdan Kargul
 6. Pani Agnieszka Warda
 7. Pani Aldona Rozwałko
 8. Pan Andrzej Mochniej
 9. Pani Maria Kiliańska
 10. Pan Dariusz Sęczkowski
 11. Pan Mielniczuk Marian
 12. Pan Stasiuk Ryszard
 13. Pani Jadwiga Szaron
 14. Pani Wiesława Popik

 

Nieobecny usprawiedliwiony był Pan Waldemar Nowosad

 

W obradach udział wzięli sołtysi:

 

 1. Pani Grażyna Kielech
 2. Pani Grażyna Kniażuk
 3. Pani Urszula Truskowska
 4. Pan Józef Krzywicki
 5. Pan Marian Manachiewicz
 6. Pani Grażyna Łoza
 7. Pani Janina Berbeć
 8. Pan Zbigniew Markiewicz
 9. Pani Maria Ścibak
 10. Pan Dariusz Knap
 11. Pan Stanisław Brzyszko
 12. Pan Jerzy Włodarczyk
 13. Pani Maria Jeleń

 

Obecni zaproszeni goście:

 

 1. Pan Janusz Dobosz ? Komendant Gminy ZOSP
 2. Pan Sławomir Cypryański ? Kierownik Posterunku Policji
 3. Pan Jacek Jagiełło ? Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej

 

Z ramienia Gminy w sesji uczestniczyli :

 1. Pan Leszek Proskura ? Wójt Gminy
 2. Pani Elżbieta Kargul ? Skarbnik Gminy
 3. Pani Krystyna Skóra ? Sekretarz Gminy
 4. Pani Sylwia Wolska ? Kierownik GOPS
 5. Pan Andrzej Misiura ? Dyrektor Centrum Kultury
 6. Pan Dariusz Michalak ? Dyrektor Zespołu Szkół

 

Obrady protokółowała Irena Zaraza ? inspektor Urzędu Gminy

 

W sesji udział wzięli  Pani Urszula Ślipecka-Kobylska i Pan Piotr Ślusarczyk  oraz  córka Pani  Ali Jagiełło z Wierzchowin?( osoby z publiczności). Pan Ślusarczyk nagrywał obrady własną kamerą.

 

Porządek obrad :

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzednich sesji
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania Radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF
 7. Podjęcie uchwały o pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego
 8. Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki
 9. Podjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydawnictwa lokalnej gazety samorządowej
 12. Uchwalenie planów pracy Komisji stałych oraz Rady Gminy.
 13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 15. Zakończenie obrad

 

PKT 1

Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

 

Obrady XX sesji VII kadencji otworzył i prowadził Pan Ryszard Stasiuk Nowosad Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdzeniem ?otwieram dwudziestą sesję Rady Gminy Siennica Różana?.  Na wstępie powitał bardzo serdecznie radnych, zaproszonych gości, sołtysów,  przedstawicieli gminy oraz publiczność. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 14 radnych w związku z tym obrady są prawomocne.

Następnie Przewodniczący obrad  przedstawił porządek obrad, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie .

 

PKT 2

Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący obrad podkreślił,  że protokół z obrad  ostatniej sesji był do wglądu w okresie między sesjami              u Pani Ireny Zaraza pracownika Urzędu Gminy oraz wyłożony był przed obradami dzisiejszej sesji. W związku z tym zwrócił się  z pytaniem czy Radni mają uwagi do sporządzonego protokółu.

Radny Andrzej Korkosz nawiązał do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji zapisanej w protokole odnośnie nie dostarczenia wszystkich uchwał                  z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosił o uzupełnienie wypowiedzi ?że brakujące uchwały radni otrzymali na piśmie przed obradami sesji?. Taką adnotację uzupełniającą wpisano do protokółu z  sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r.  Więcej uwag Radni nie zgłosili w związku z tym Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół  z ostatniej sesji został przyjęty z poprawką zgłoszona przez Pana Andrzeja Korkosza.

 

PKT 3

Informacja Wójta Gminy

 

Wójt Gminy poinformował zebranych o swojej pracy między sesjami. Między innymi wskazał na spotkania w jakich uczestniczył                       w tym okresie :

– w dniu 3 stycznia 2017 r. odbył się odbiór techniczny drogi realizowanej wspólnie z Nadleśnictwem Chełm ? na Wapniarnię?

– w dniu 24 stycznia uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Samorządu Mienia Komunalnego i Rolnictwa,

– w dniu 26 stycznia w posiedzeniu Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych,

– w dniu 4 lutego odbyło się spotkanie w Krasnostawskim Domu Kultury na podsumowaniu konkursu ?Super sołtys 2016?. Poinformował Wójt, że II miejsce w Powiecie zajęła Pani Maria Jeleń a IV miejsce Pani Grażyna Kielech. Podkreślił przy tym, że drużynowo nasi sołtysi zajęli I miejsce.

Wójt poinformował Radę, że od 14 stycznia do 4 marca odbywają się zebrania roczne OSP w poszczególnych jednostkach, w których systematycznie uczestniczy wraz z Komendantem PSP, Kierownikiem Posterunku Policji oraz Prezesem i Komendantem gminnym OSP. Dodał w tym temacie, że jest to czas podsumowania  działalności roku ubiegłego. We wszystkich jednostkach widoczna jest bardzo dobra współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich.

– w dniu 23 lutego odbyło się podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działek w Zagrodzie,

– w dniu 21 lutego spotkanie w Urzędzie Gminy na temat bezpieczeństwa w Gminie Siennica Różana z którego wypłynęły dwa wnioski                               o przeniesienie przejścia dla pieszych przy starej gminie oraz przebudowę skrzyżowania do Baraków.

– w dniu 23 lutego uczestniczył w festiwalu pączka i faworka w Siennicy Nadolnej.

PKT 4

 

Interpelacje i zapytania

 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Dariusz Sęczkowski ? Radny, który

nawiązał do wypadku z dnia 10 grudnia 2016 roku oraz odniósł się do wpisów i komentarzy oczerniających Jego i Jego rodzinę na stronie www.dziennik-siennicy.pl.  Po czym odczytał swoje wystąpienie .

Treść wystąpienia : cyt.

 ? 10 grudnia ub. roku zdarzył się tragiczny wypadek w którym zginęła 17 letnia Patrycja. Kierowca samochodu był mój syn Marcin.

         Kłamstwa :

1) piszecie, że byłem przed policja na miejscu wypadku a prawda jest taka, że byłem w momencie gdy była już karetka i Policja.

2) rzekomo wójt był u mnie w godzinę po wypadku to pytam jakim cudem jak ja byłem na miejscu zdarzenia do godz. 4.00

3) piszecie, że u mnie po wypadku była libacja ?

    Fakt świeciło się światło do rana bo moja żona czekała na nas

4) piszecie, że wójt i starosta chodzili po domach i namawiali ja pytam do czego i proszę podać choć jedną  odwiedzoną osobę

5) wydeptane ścieżki w prokuraturze ? w prokuraturze nie byłem jeśli ktoś nie wieży to proszę sprawdzić monitoring.

6) piszecie że syn nie jechał sam że jechał ktoś inny czyli mój drugi syn Radek. Jeszcze trochę to napiszecie że to ja jechałem.

Prokurator w wywiadzie dla portalu wyraźnie powiedział jak było.

7) piszecie że mój syn ma wyrok w zawiasach ? nic takiego nie ma jeśli ktoś nie wierzy to może to sprawdzić

8) piszecie również że mój syn to morderca. Pozostawiam to bez komentarza

9) piszecie, że źle wychowałem swoje dzieci to jak by tak było to uciekłby z miejsca wypadku i nie udzielał pierwszej pomocy i nie wezwał karetki

10) piszecie że groziłem p. Kaczorowi pytam w jaki sposób.

Jeśli rozmowa jest groźbą o tym by pozostawił moją rodzinę w spokoju.

11) list do Ziobry był pisany w dniu wypadku dwóch samochodów kiedy to spotkaliście się we trzech u p. Kaczora.

12) na początku lutego wydarzył się w kozieńcu śmiertelny wypadek i cóż się wydarzyło cisza w eterze bo to nie to nazwisko.

13) dlaczego nie publikujecie wpisów innych niż Wasze.?

 

Pani Maria Kiliańska ? Radna prosiła o przywrócenie funkcjonowania Kawiarenki internetowej w Centrum Kultury. Było tam 8 komputerów a z tego co ustaliła głównym powodem, że kawiarenka nie funkcjonuje to niesprawność komputerów. Dodała, że Panie w bibliotece udostępniają komputer ale przynajmniej 2 stanowiska warto byłoby  przywrócić.

Pan Andrzej Korkosz ? Radny zwrócił się z pytaniem w imieniu mieszkańców do Wójta Gminy kiedy będzie zbierany azbest i czy będzie podana informacja ?

Czy przy wysypisku odpadów funkcjonuje PSZOK ?,

Czy będą środki na remont kapliczki ?

         Poinformował również, że w dniu dzisiejszym złożył podanie KGW w sprawie przekazania byłej szkoły w Rudce.

Pan Andrzej Mochniej ? Radny ponownie prosił o wytyczenie wygonu w Siennicy Różanej. Dodał, że rozmawiał z geodetą, który pracuje w Izbicy i chętnie podejmie się remontu tej drogi, mają równiarkę, samochody do transportu  tłucznia i mogliby ten wygon utwardzić.

– Pan Andrzej  zauważył, że w WPF w zadaniu przebudowy drogi Zagroda chyba wkradł się błąd ponieważ wyzerowane jest na stronie 3 załącznika a na stronie 5 są kwoty.

         Skarbnik wyjaśniła, że jest to prawidłowy zapis ponieważ zadanie jest przesunięte w czasie.

         Pan Andrzej Mochniej zauważył, że wzrosła kwota na rekultywacje wysypiska odpadów z kwoty 415 tys. na kwotę 515 tys. stwierdził przy tym, że kwota 415 jest zbyt duża a jeszcze proponuje się jej zwiększenie.

zawnioskował aby wygon w Siennicy zaliczyć do kategorii dróg gminnych oraz nadać nr drodze.

         Pan Bogdan Kargul ? Radny poinformował zebranych, że                               w Maciejowie jest rodzina pogorzelców. Po zakupie i wyremontowaniu spalił im się dom. Podjęli decyzję, że będą budować na tej działce nowy.

Było 17 mieszkańców  i 4 ciągniki i robili porządek na działce. Prosił                      o koparkę i ciągniki aby to wszystko wywieźć. Dodał, że droga jest tak rozjechana po burakach, że do Zagrody na skróty nie da się przejechać                            w związku z tym prosił też o remont tej drogi.

– ponownie prosił o likwidacje słupa na placu  przy remizie, ponieważ  zagraża przewróceniem a jest tam plac zabaw,

– przypomniał Panu Banachowi Piotrowi o poboczach przy drodze powiatowej w Maciejowie,

– podziękował Komendantowi Policji za częstsze patrole dzięki czemu jest poprawa sytuacji.

Pani Marzena Dubaj ? Radna  zwróciła się z pytaniem do Wójta

czy coś już wiadomo o realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz fotowoltaice ?

 

 

 

PKT 5

 

Uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła pani Krystyna Skóra Sekretarz Gminy.

Pan Andrzej Korkosz prosił o wyjaśnienia Panią Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik omówiła proponowane zmiany w budżecie wykorzystując uzasadnienie do projektu uchwały.  Dodała, że projekt uchwały                             z proponowanymi zmianami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej Radni otrzymali.  W skrócie przedstawiła proponowane zmiany oraz przyczynę ich wprowadzenia oraz prosiła o pytania. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad zmianami w budżecie gminy.

Radni uwag do przedstawionych zmian nie wnosili uchwała  została w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

PKT 6

 

Uchwalenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 

 

Przewodniczący obrad  prosił Panią Skarbnik Gminy o wyjaśnienia dotyczące zmian w WPF. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany                          w prognozie wynikają bezpośrednio ze zmian w budżecie na 2017 r, których dokonaliśmy przed chwilą.  Omówiła poszczególne zmieniane pozycje w kategoriach finansowania własnego oraz Unijnego.

Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian                          w WPF. Uchwała  w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie          i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 7

 

Podjęcie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej dla Województwa Lubelskiego

 

Na prośbę Przewodniczącego obrad  Pani Krystyna Skóra Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.

Do odczytanej uchwały Radni uwag nie wnieśli. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

     

PKT 8

Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki

 

Przystępując do kolejnego punktu przyjętego porządku Przewodniczący obrad poinformował, że mamy kolejną uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki. Zauważył przy tym, że nie proponuje się zmiany ceny wody i ścieków lecz pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie. Dodał, że materiały były opiniowane przez wszystkie Komisje stałe Rady Gminy i Komisje nie wniosły uwag do proponowanych taryf.

Pani Krystyna Skóra odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf. Dyskusji w tej sprawie nie było.

Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie                   i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 9

Podjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

Przewodniczący obrad podkreślił, że projekt uchwały wraz                       z załącznikami Radni otrzymali przed obradami sesji. Prosił o zabranie głosu Panią Sekretarz Gminy.

Pani Krystyna Skóra wyjaśniła, że w związku z likwidacją gimnazjów zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zaznaczyła, że chodzi o wygaszanie gimnazjów i tworzenie 8 ? klasowych szkół podstawowych. Następnie odczytała projekt uchwały wraz z załącznikami.

Przewodniczący obrad prosił o uwagi i pytania. Radni uwag nie wnieśli. Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie                 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 10

Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

 

 

Następnie Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie          terminu płatności dla inkasentów należności za odpady. Pani Skarbnik     Elżbieta Kargul  dodała w tym temacie, że chodzi o ujednolicenie      terminów rozliczenia sołtysów z odpadów i podatków.

Dyskusji w przedmiotowej sprawie nie było – Radni uwag nie wnieśli.   Uchwała w głosowaniu          jawnym została przyjęta         jednogłośnie i stanowi   załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 11

Podjęcie uchwały w sprawie wydawnictwa lokalnej gazety samorządowej

 

W tym punkcie Pani Krystyna Skóra odczytała projekt uchwały                           w sprawie wydawnictwa lokalnej gazety samorządowej.  Przewodniczący obrad prosił o dyskusję w przedmiotowej sprawie.

Pan Andrzej Korkosz ? Radny zapytał kto będzie redaktorem naczelnym gazety. Wójt odpowiedział że Pan Paweł Dołhan.

Pan Korkosz zapytał jak ma się koszt gazety 2.800 zł jak to ma być kwartalnik.

Wójt wyjaśnił, że za wydanie 1 numeru gazety w kwartale 2.800 zł przy nakładzie 1.200 zł . W skali roku daje to kwotę 2.800 zł x 4 numery, łącznie 11.200 zł.

Pani Wiesława Popik ? Radna stwierdziła, że jej zdaniem jest taka potrzeba, wieś się starzeje. Rozdając pierwszy promocyjny numer wydania  widziała jak ludzie pragną informacji co dzieje się w gminie. Dodała, że nie każdy ma dostęp i możliwości śledzenia w internecie a wydanie numeru przed świętami byłoby dobrym terminem.

      Pani Marzena Dubaj ? Radna zapytała czy można byłoby zwiększyć  nakład ponieważ ludzie kserują i wysyłają swoim rodzinom na drugi koniec Polski.

      Pan Andrzej Korkosz ? Radny stwierdził, że nie jest przeciwny wydawaniu gazety jest raczej przeciwny formie zamieszczanych informacji. Jego zdaniem powinno być więcej informacji pożytecznych informacyjnych                a mniej propagandowych. Zapytał czy sołtysi mają prenumeratę gazety sołeckiej przeznaczonych dla radnych i sołtysów ?

Dodał również, że nie jest koniecznością zastosowania papieru kredowego ponieważ to podraża koszty. Dla porównania wskazał, że Miasto Krasnystaw ma dobrą formę umieszczania informacji  w wydawanej swojej gazecie , jest na gorszym papierze i koszty są mniejsze.

Wójt wyjaśnił, że chce przekazywać rzetelne informacje np. informacje   o wycince drzew, sprawy odbioru eternitu, sprawy kontroli SANEPID oraz to, co dzieje się w Gminie. Dodał, że publikowane są zdjęcia z działalności KGW, OSP oraz z innych uroczystości i   zastosowanie innego papieru spowoduje, że będą nieczytelne. Podkreślił, że można wydawać więcej egzemplarzy jak będzie zgoda Rady jednak dodał, że postara się aby gazeta                w całości była na stronie internetowej tak aby zainteresowani z odległych miejscowości mogli skorzystać na odległość.

Więcej dyskusji w tym temacie nie było.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Od głosowania wstrzymał się Radny Andrzej Korkosz.

 

PKT 12

Uchwalenie planów pracy Komisji stałych oraz Rady Gminy

Przewodniczący obrad zauważył, że sprawozdania z pracy Rady Gminy oraz z Komisji stałych za 2016 rok wszyscy Radni otrzymali. Dlatego też prosił o uwagi do otrzymanych sprawozdań za 2016 r.

Radni uwag nie wnieśli. Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni otrzymali też projekty planów pracy Komisji Stałych oraz rady Gminy na 2017 r. W związku z tym prosił o uwagi , wnioski do planów pracy. Uwag Radni nie zgłosili.

Na prośbę Przewodniczącego obrad Pani Krystyna Skóra ? Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych oraz Rady Gminy na 2017 r.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie                 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 13

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego

 

Przewodniczący obrad nie  przedstawiał żadnych wniosków                           i komunikatów.

 

                                     Ciąg dalszy  PKT 4

Interpelacje i zapytania

 

               Pani Urszula Truskowska ? sołtys podziękowała za podcięcie poboczy oraz prosiła o wycinkę dużego ?sośniaka? przed zlewnia mleka                    w Stójle ponieważ jest pochylony nad pasem drogowym.

         Pani Maria Jeleń ? sołtys wystąpiła w imieniu sołtysów gminy                   i odczytała stanowisko sołtysów w sprawie wydarzeń jakie mają miejsce w ostatnim czasie na terenie gminy Siennica Różana. (kserokopia treści wystąpienia w załączeniu)

Cytat wystąpienia:

Panie przewodniczący, państwo radni, panie wójcie

W imieniu swoim i sołtysów Naszej Gminy chcę wypowiedzieć się                        w sprawie tego co dzieje się w naszej Gminie.

         ?Sołtysi Naszej Gminy chcą wypowiedzieć się w sprawie tego co dzieje się w naszej Gminie. Mieszkamy w pięknej nowoczesnej zadbanej Gminie, Gminie której zazdroszczą nam ludzie z zewnątrz, zrealizowano wiele inwestycji celowych potrzebnych, służących wszystkim.

         Dlaczego tyle udało się osiągnąć? Dlatego że w tej Gminie panowała zgoda zrozumienie, rozsądny kompromis, że w tej Gminie jest mądry gospodarz, że są ludzie którzy potrafią pozyskać środki i dobrze je wykorzystać, że nigdy nie było podziału na partie, liczył się zawsze człowiek i to co sobą reprezentował. Efekty takiego gospodarowania widzą wszyscy nie trzeba wyliczać. I nagle okazuje się że wszystko jest nie tak, źle , że kolesiostwo, że klika, wprost lawina oszczerstw pomówień wyśmiewania wylewa się z  internetów, stron. Zadajemy więc pytanie ? Czemu ma służyć ta kampania nienawiści.? Czy to jest nowy sposób promowanie Gminy, czy to jest nowa metoda na pozyskiwanie środków z zewnątrz na nowe inwestycje. Kilka osób postawiło sobie za cel zniszczyć, zohydzić wszystko co się do tej pory dokonało, ośmieszyć wszystkich którzy w tej Gminie coś znaczą. Na takie metody nie może być naszej zgody, naszego przyzwolenia, mówiąc wprost nie podoba nam się to co ci ludzie mówią i piszą i nie zgadzamy się z tym.

Art. 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi ?Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania danych, ale ta sama Konstytucja mówi w art.51 pkt 4 mówi że, każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą, a  art. 47 mówi: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Zgoda buduje mówi przysłowie ? nie musimy się we wszystkim ze  sobą zgadzać więc dyskutujemy, przekonujemy do swoich racji, ale niech to będzie konkretna merytoryczna dyskusja bez opluwania, mieszania z błotem niszczenia dobrego imienia.

         Nikt nie musi kochać p. Starosty, p. Wójta, policji, lekarza, dyrektorów radnych czy sołtysów. Zło można a nawet trzeba krytykować, ale wszystko ma swoje granice, których nie można przekraczać, w każdym przypadku trzeba uszanować ludzką godność i panowie krytycy zachowajcie trochę tej godności wobec was samych. W krytykowaniu też należy zachować klasę.

Można się zastanawiać o co toczy się ta siennicka wojna o władzę jeśli tak wystarczy poczekać do wyborów. Może jest to prywatna wojna z p. Wójtem a może wojna z PSL-em, tylko że jak do tej pory w Polsce jest to jedyna partia za którą stoi ponad wiekowa historia i tradycja ruchu ludowego. PSL z niejednej dziejowej zawieruchy wychodził obronną ręką więc wyjdzie i z tej.

         Jutro a może już dziś przeczytamy w Internecie opinie o ?obrońcach wójta? Pan Wójt po 26 latach sprawowania funkcji  zna doskonale ludzi i wie komu może zaufać, więc jakieś specjalne zapewnienia niekoniecznie są mu potrzebne. Pan Wójt potrafi się bronić sam i broni innych napastowanych, a najważniejsze jest to, że Pan Wójt ma najlepszych można sobie wymarzyć świadków obrony, świadków których nie da się skusić stanowiskiem, obiecanką, których nie da się zastraszyć  otumanić zmusić do milczenia. Tymi świadkami są osiągnięcia, świadkiem jest woda w kranie, gaz przy kuchence, solary na dachu, oczyszczalnie przydomowe, budynek Centrum Kultury, wyposażone strażnice, odremontowane domy kultury, świetlice, drogi gminne ? czy trzeba wyliczać więcej? Swoje spostrzeżenia kierujemy pod adres i pod rozwagę pana radnego Andrzeja Korkosza.

         Panie radny jest pan młodym, inteligentnym, ambitnym człowiekiem ma pan plany i ide które chce pan realizować i tego akurat nie można mieć panu za złe. Złem jest sposób w jaki Pan swoje plany chce realizować. Nie można ubliżać, szkalować, oczerniać, wylewać przysłowiowych pomyj na ludzi którzy myślą inaczej jak Pan. W ten sposób nie zyskuje się ani szacunku ani uznania ludzkiego. Dobro sprawione drugiemu człowiekowi wraca, ale zło wraca ze zdwojoną siłą.

Za następne dwadzieścia kilka lat Pan też będzie starszym człowiekiem może chorym może siwym czy łysym w tedy też znajdą się młodzi ambitni ludzie którzy będą chcieli realizować swoje plany. Czy chciał by pań czytać o sobie takie teksty, które teraz my czytamy na nasz temat.

Sołtysem, radnym, posłem, senatorem, wójtem, dyrektorem czy prezydentem zostaje się z wyboru ludzi. W tej kadencji można być kimś w następnej już nie bo nie wybiorą. Nic nie jest dane na zawsze władza też nie. Nie ma też ludzi nie omylnych, ten się nie myli kto nic nie robi, nie ma ludzi którzy nie popełniają błędów.

Radnym, sołtysem czy prezydentem się bywa, ale człowiekiem trzeba być zawsze.

                                                                  Dziękuje                                

Podpisali: Jeleń Maria, Truskowska Urszula, Kielech Grażyna, Ścibak Maria, Łoza Grażyna, Kniażuk Grażyna, Berbeć Janina, Markiewicz Zbigniew, Knap Dariusz, Brzyszko Stanisław, Włodarczyk Jerzy, Manachiewicz Marian.?

 

 

         Pan Andrzej Korkosz ? Radny stwierdził, że ceni Panią sołtys za długoletnie sołtysowanie oraz podziękował za chwalebne słowa skierowane wobec Jego osoby. Prosił jednak aby bardziej obiektywnie oceniać zaistniałą sytuację i wydarzenia. Dodał, że występuje w imieniu mieszkańców i być może zbyt emocjonalnie dlatego też przeprosił tych co mogli poczuć się urażeni. Prosił też aby zmienić podejście do Jego osoby a nie negować wszystko co powie Korkosz. Dodał, że warto aby ? gazeta sołecka? docierała do sołtysów ponieważ jest to rzetelne źródło informacji, warto też wydzielić fundusz sołecki aby pobudzić inicjatywę oddolną.

         Pan Janusz Dobosz ? Komendant Gminny OSP przypomniał, że odbyła się debata dla mieszkańców w sprawie bezpieczeństwa w gminie. Ze swojej strony dodał, że w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  duże znaczenie ma czynnik ludzki. Przedstawił o omówił kilka slajów                 z zakresu zagadnień przeciwpożarowych i bezpieczeństwa przed zatruciem czadem.

         Następnie nawiązał do różnych wypowiedzi na stronie www.dziennik-siennicy,pl na temat działalności OSP i przedstawił kilka pytań do administratorów strony .

Cytat pytań :

? 1. W czym tkwi problem odnośnie funkcjonowania oddziału gminnego OSP RP?

 1. Jak funkcjonują jednostki, w tym:

   – Skąd biorą środki na funkcjonowanie?

   – Z jakich środków finansowany jest poczęstunek?

   – Kto rozlicza finanse jednostki ?

 1. Finansowanie komendanta Gminnego
 2. Jak ?dobra zmiana? wyobraża sobie współpracę? Czy ta formacja jest potrzebna w strukturach gminy, skoro jest tyle kumoterstwa i przekrętów?
 3. Co macie do zaoferowania młodzieży i społeczeństwu w temacie bezpieczeństwa w naszej gminie ?
 4. Jakimi osiągnięciami na rzecz społeczności, w której mieszka może pochwalić się sztab ?dobrej zmiany???

 

      Pan Andrzej Korkosz ? Radny podkreślił, że tak długich ogólnikowych wywodów czynił nie będzie i że jest zaskoczony czy to on ma odpowiedzieć na zadane pytania ?

Jeśli chodzi o straż to stwierdził, że złego słowa na straż nie może powiedzieć i nie powiedział a to sugeruje Pan Dobosz to była taka sytuacja, że rozmawialiśmy na Komisji Rewizyjnej  i to co padło z Jego ust to jedynie Abu ująć w planie pracy sprawę działalności OSP i utrzymania remiz.

Pan Marian Manachiewicz  – sołtys w nawiązaniu do stanowiska sołtysów stwierdził, że Jego wioska liczy około 300 numerów chodzi                          i rozmawia  mieszkańcami, mieszkańcy twierdzą, że dużo jest zrobione                   i widzi zaufanie mieszkańców wobec Wójta i Radnych. Dodał, że w Siennicy to są zakorzenione tradycje straże, Koła Gospodyń, teatr, zespoły, kapele             i trzeba to pielęgnować a nie niszczyć tej tradycji.

      Pan Andrzej Korkosz ? Radny stwierdził, że nie ma co wpadać w samo zachwyt. Osobiście jeździ dużo po Polsce i przejeżdżał przez gminę Wierzchosławice i stwierdził, że jest z czego brać przykład. Dodał, że podziękowania i szacunek należy się dla Pana Wójta za to co zrobione ale mówmy też  o tym co jest złe. Prosił aby nie zarzucać Mu, że o wszystko ma pretensje bo jeśli chodzi o straże to ma na myśli drobne, przyziemne sprawy a nie o całokształt pracy strażaków, ponieważ Staż jest jak najbardziej potrzebna bo niesie ratunek w sytuacji zagrożenia. Dodał również, że jest miło zaskoczony pozytywnymi słowami skierowanymi pod jego adresem w wystąpieniu Pani sołtys.

      Pan Bogdan Kargul ? Radny stwierdził, że cała gmina obśmiana przez ten portal internetowy, bywa na różnych spotkaniach i każdy zazdrości nam wspaniałego Wójta.

      Pan Andrzej Korkosz ? Radny jeszcze raz podkreślił, że jeździ po Polsce i nie ma co robić otoczki, że poza nami nie ma lepszych bo to nieprawda. Jeżeli chodzi o zebrania wiejskie to prosił aby robić w godzinach popołudniowych ponieważ rano mieszkańcy pracują.

      Osoba z publiczności z Wierzchowin prosiła o remont drogi do 3 gospodarstw w Wierzchowinach. Dodała, że była u Pani Brzyszko i temat zgłaszała ale usłyszała, że droga jest w dobrym stanie.

      Pan Ryszard Stasiuk ? prowadzący obrady stwierdził, że temat remontu tej drogi jest już przygotowany a czekamy tylko na odpowiednie warunki atmosferyczne.

      Pani Barbara Brzyszko również stwierdziła, że informowała mieszkankę Wierzchowin, że jak warunki pozwolą to remont będzie prowadzony ponieważ mamy zgromadzony materiał.

PKT 14

 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski

 

Pan Leszek Proskura ? Wójt Gminy w nawiązaniu do wystąpienia Pana Dariusza Sęczkowskiego stwierdził, że każdego to boli, co zostało oplute, oblane pomyjami. Dużo jest telefonów w tej sprawie. Dodał, że  prawda wyjdzie na wierzch i jako mieszkańcy tę prawdę poznamy. Dodał, że wymyślanie coś takiego i trwanie przy tym to jest niewyobrażalne. Zaznaczył, że do pomyślenia jest aby tak żerować na ludzkim nieszczęściu. Zobowiązał się do tematu wrócić po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

 

               Odpowiadając na zapytania i interpelacje wyjaśnił :

– W sprawie kafejki internetowej zwrócił się do pana Misiury Dyrektora centrum Kultury o rozważenie zakupy 2-ch komputerów aby te dwa stanowiska uruchomić.

– W sprawie eternitu Wójt poinformował, że na likwidację eternitu gmina dostała 7.800 zł na rok bieżący. Zainteresowaniu mieszkańcy powinni złożyć wnioski i zapisać się w kolejkę. Obecnie mamy 19 osób chętnych ale być może zwiększą się środki na ten cel.

– Jeśli chodzi o szkołę w Rudce ? jest złożone podanie i trzeba będzie ustalić szczegóły użytkowania z Zarządem KGW lub Przewodniczącą Koła.

– PSZOK jest czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9 do godz. 12.

– Jeśli chodzi o remont kapliczki wójt podkreślił, że czeka na propozycje                    i będzie temat aktualny.

– W sprawie wygonu Wójt poinformował, że wstępnie rozmawiał                    z geodetą i przed remontem zechce ustalić oś wygonu . Dowie się również jak wyglądałby koszt remontu przez firmę z Izbicy.

– W sprawie nadania numeru drogi w każdej chwili możemy temat podejmować i uruchamiać procedurę prawną.

– W sprawie remontu dróg gminnych Wójt wyjaśnił, że ma gmina bardzo dużo materiału  – tłucznia na remonty dróg. Mamy również 500 tys. na remont dróg utwardzonych ale właściwa kwota remontu będzie znana po przetargu. Droga Zagroda – Maciejów na pewno w tym roku się nie załapie ponieważ wniosek jest na liście rezerwowej. Planowany jest Duży koszt tej drogi bo obejmuje też przebudowę istniejącego odcinka między stawami.

– W sprawie uprzątnięcia pogorzeliska Wójt stwierdził, że widzi problemu czeka na sygnał i da sprzęt do wywózki pozostałości.

– W sprawie słupa w Maciejowie stwierdził, że jak warunki pozwolą to zostanie usunięty.

– W sprawie oczyszczalni  Wójt poinformował, że nasz projekt jest na liście  do dofinansowania na IV miejscu . Nie mamy jeszcze podpisanej umowy ale to niebawem nastąpi. Jeśli chodzi o fotowoltaikę to nie załapaliśmy się w pierwszym etapie ponieważ mylnie oceniono nasz projekt i będzie rozpatrzenie po złożonych odwołaniach. Dodał, że są duże szanse.

– W sprawie zebrań wiejskich Wójt poinformował, że  są planowane                    w miesiącu marcu a terminy i godziny będzie uzgadniał z sołtysami                    w dniu dzisiejszym  po sesji.

– Jeśli chodzi o fundusz sołecki to Komisja Rewizyjna w 90 % była za zapytaniem o fundusz sołecki  na każdym zebraniu wiejskim i jeśli chodzi o fundusz to nie ma żadnej złośliwości przy rozstrzygnięciach o jego wydzielaniu.

– w sprawie drogi w Wierzchowinach jeszcze raz Wójt podkreślił, że materiał mamy i jak warunki pozwolą to będzie robione.

Oprócz udzielonych odpowiedzi Wójt Gminy poinformował zebranych , że w sprawie oświetlenia ulicznego pojawiała się firma dała propozycje musimy zlecić wyliczenia. Zakład Energetyczny ma już dokumentację na wymianę linii energetycznej w Wierzchowinach na ziemną łącznie z oświetleniem ulicznym.

Poinformował również, że przygotuje informację o kosztach funkcjonowania jednostek OSP. Podziękował sołtysom za wsparcie oraz wszystkim radnym i społecznikom. Dodał, że prawda obroni się sama.

W sprawie wypuszczania kur wyjaśnił, że do odwołania nie ma szansy ponieważ jeżdżą kontrole, sąsiedzi skarżą i nakładane są bardzo duże kary , dlatego przestrzegał przed  łamaniem zakazu.

Pan Radny Andrzej Korkosz stwierdził, że są oskarżani               o szkalowanie i oszczerstwa więc zapytał jak odnieść się do tej nieszczęsnej ?działalności na hydroforni? czy to prawnie robione było,  czy bezprawie. ?

         Pan Leszek Proskura Wójt Gminy poinformował zebranych , że sam skierował sprawę do Prokuratury do zbadania i wyjaśnienia a po zbadaniu prokuratura wyjaśni i da odpowiedź w tej sprawie. Dodał, że szukaliśmy działki odpowiedniej dla postawienia hali dla firmy ale po tych oskarżeniach firma wyprowadziła się pod Kraków i buduje fabrykę gdzie będzie zatrudniać 40 ? 50 osób.

         Pan Piotr Banach ? Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Radny Rady Gminy wyjaśnił, że  na drodze w Maciejowie jest masa przełomów no i pobocza uszkodzone i to na wiosnę będzie robione. Na nowym odcinku w Boruniu będzie robiony przegląd i te pobocza będą uzupełnione.

         Wójt poinformował, że wystąpił do Spółki Cukrowej  oraz do Posła Sachajko o bezpłatny żużel i wsparcie finansowe remontów dróg     i poboczy. Jest już odpowiedź negatywna z Cukrowni Krasnystaw natomiast i jest z Posłem w kontakcie w sprawie pisma skierowanego do Spółki Cukrowej w Toruniu.

         Pan Andrzej Korkosz w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Wójta na temat hydroforni  zauważył, że to tłumaczenie, że przedsiębiorca zatrudni 40 ? 50 ludzi jest trochę na wyrost i prosił aby szanować zebranych i nie wprowadzać w błąd. Dodał, że był na spotkaniu                             z inwestorem i tam padło stwierdzenie, że zatrudni  3 osoby a w dodatku okazało się, że byli to ludzie zatrudnieni w Cersanicie.

         Wójt dodał, że te 3 osoby to tylko to , co było robione na hydroforni a tam buduje fabrykę.

         Pan Bogdan Kargul na wniosek dwóch mieszkańców zgłosił potrzebę uzupełniania w ciągu drogowym 2-ch lamp koło kapliczki               w Siennicy Różanej.

 

PKT 15

Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wyczerpany został przyjęty porządek obrad dwudziestej  sesji Rady Gminy VII kadencji w związku z tym serdecznie podziękował wszystkim za udział w obradach. Obrady sesji zamknął stwierdzeniem ?zamykam obrady dwudziestej  sesji Rady Gminy  Siennica Różana”.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółowała
Irena Zaraza
                            Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                       Ryszard  Stasiuk

 

 

 

 

 

 

15
3

Nowe gry i zabawy ludu polskiego.

Co jest takiego w znaku drogowym że wywołuje u niektórych przechodniów agresję? Materiały z których jest wykonany raczej nie uchodzą za niebezpieczne i specjalnie toksyczne. Ot, kawał rury i blacha z odpowiednim symbolem. Tym bardziej dziwi fakt notorycznego niszczenia pionowego oznakowania w okolicy zalewu i Kościoła w Siennicy Różanej. Tablice są pourywane i zalegają w przydrożnych rowach. A te których nie udało się oderwać, poprzekręcano tak że ich treść jest nie widoczna. Słupki powichrowane, widocznie komuś zabrakło czasu na całkowite zniszczenie. Z jednego znaku, tego na wprost przystanku ostał się jeno słupek a tablica pewnie wylądowała w nieodległym zalewie. I tym sposobem ryby uczą się zasad ruchu drogowego…Z kolei znak ustąp pierwszeństwa koło przykościelnego parkingu mocno przechylony. Raczej grawitacja nie ma z tym nic wspólnego ale ludzka ręka z udziałem pustej głowy. W innych częściach Gminy też ten sam problem. Właściciele przyległych do dróg pól znajdują w czasie prac rozczłonkowane znaki w swoich uprawach. Pewnie pracownicy Gminy lub służb drogowych założą ocalałe tablice, poprostują maszty. Tylko po jakie licho ktoś niszczy,  coś co podnosi bezpieczeństwo i służy wszystkim? W tym momencie poziom głupoty przekroczył stany alarmowe.      Picie napojów wyskokowych też ma swoisty rytułał. Polega to na wlewaniu w siebie dużych ilości alkoholu i pozostawianiu po sobie szklanego urobku gdzie popadnie. Lepiej nie myśleć gdzie ci koneserzy załatwiają po spożyciu swoje potrzeby fizjologiczne? Nawet parking przy tutejszym kościele jest upstrzony butelkami po piwie i gorzale. Zielenią się w wiosennej trawie Lubelskie Perły? Łącznie naliczyłem 21 dorodnych flaszek i w tym jedna małpka. Na pewno ministranci tego nie zostawili. Miejsce obsługi rowerzystów to kolejny przykład na zbydlęcenie obyczajów. Po ilości stłuczonych butelek widać że pijący tam strongmeni powinni zacząć myśleć o przejściu na wodę mineralną i środki uspokajające. Po co rozbijać butelkę skoro kosz stoi obok? Od tej zasady może być jedno odstępstwo. Mianowicie wtedy gdy puste butelki rozbija się o własne puste łby? Co nie zostało rozbite to wala się obok wiat. Dominują  regionalne marki, taki lokalny przewrotnie pojęty patriotyzm. Na rozstaju dróg między Maciejowem a Zagrodą, tam gdzie Figura, też piwne pobojowisko. Okoliczni rolnicy muszą zbierać ze swoich pól szklane  świadectwa że ? Nasi tu byli?. Przy takim zaangażowaniu miejscowych, chmielowych herosów to przemysłowi piwowarskiemu zapaść nie grozi.               Jest jeszcze jedna gra która narodziła się w Siennicy, chodzi o obrzucanie prywatnych domów i budynków państwowych butelkami bądź jajkami. Czemu ma to służyć ? Ten który stoi za tymi wyskokami winien oddać się w ręce biegłych psychiatrów albo obrzucić własne domostwo i celować w swoich domowników. Bo w razie trafienia wszystko zostaje w rodzinie? Co na to władze gminy ? Wszak niszczona jest jej infrastruktura . Ciekawe  w tej historii  jest to, że Wójt na spotkaniu w sprawie bezpieczeństwa(21 luty tego roku) usłyszał kto odpowiada za te akty wandalizmu  i nie zrobił z tą wiedzą tradycyjnie nic. Sam Pan  Wójt słynie z liberalnego podejścia do tych którzy mają na mocy wyroków Sądu, za swoje wybryki odrabiać godziny prac społecznych. Wygląda to tak, że delikwent  burzy się gdy ma grabić liście bo on akurat widzi siebie za biurkiem w tutejszym Urzędzie Gminy? i do odpracowywania stawił się w eleganckiej marynarce. A do Wójta zwraca się per Leszek. Przy takim podejściu kwitnie bezkarność i w efekcie mamy to co mamy. Wójt pozwala na takie sytuacje bo boi narazić się wyborcom , tylko że to tradycyjne bagatelizowanie to droga do nikąd. Jak długo można udawać że nic się nie dzieje?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ślusarczyk Piotr

22
8

Jak marnuje się unijne pieniądze.

 

Zbiorniki retencyjne powinny przyjmować nadmiar wody w okresie jej wezbrań, np. w czasie roztopów lub obfitych opadów od wiosny do jesieni. W ten sposób zmniejszają poziom fali powodziowej na większych rzekach. Taki efekt uzyskuje się przegradzając dolinę rzeki w miejscu do tego dogodnym, czyli tam gdzie brzegi są w miarę wysokie. Rzeka wpływa do zbiornika a tama z jazami, pozwala na ograniczenie przepływu do żądanej wielkości, a w wariancie kompleksowym powinna być jeszcze turbina dająca prąd. Zbiornik wodny utworzony w ten sposób jest wodą otwartą dla wędkarzy i pozwalałby łowić ryby wszystkim posiadającym kartę wędkarską PZW. Zbiorniki wybudowane w gminie Siennica Różana nie spełniają tych funkcji. Ich budowa od początku skażona była nieuczciwością.
 Zamiast przegrodzić dolinę rzeki, wykopano nowe koryto rzeki, miejsce na zalew obwałowano, a zasilanie zalewu w wodę wykonano przez położenie rurociągu o długości około 2,5 km. Dzięki temu zalew nie może przyjąć wody w okresie wezbrań. Czy jest jakieś zapotrzebowanie na wodę z zalewu? Można sobie wyobrazić, że w okresie suszy Pan Bobrowski,  właściciel niżej położonych stawów rybnych poprosi o wodę bo ryba się dusi. Wtedy wody nie otrzyma bo koło wędkarskie ma w zalewie swoje ryby, którym też trzeba zapewnić wodę. Więc dlaczego budowano tak dziwnie, tak drogo i bez sensu? Odpowiedź jest prosta, zbiornik jest gminny, czyli pod zarządem Wójta, wydzierżawiono go Kołu Łowieckiemu do którego należy Wójt, suma sumarum za ciężkie pieniądze wybudowano prywatną sadzawkę 15 ha dla wójta. Za pieniądze unijne i z naszych podatków. Zalew w Kozieńcu podobna sprawa, jak Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna spuści wodę ze swojego stawu to brak możliwości zasilania zalewu w wodę, bo jest zasilanie rurociągiem ze stawu, co prawda tylko kilkaset metrów, ale też dziwnie. Miała tam być rekreacja, jest 5 ha wody prawie pod linią wysokiego napięcia i z kilkunastometrowym pasem ekskrementów pozostawionych przez wędkarzy. Ta patologia dotyczy nie tylko naszej gminy. Każda gmina chce mieć miejsce, gdzie można by wypocząć, czyli zalew. Więc wójtowie składają wnioski na budowę zbiorników „retencyjnych”. Szukają poparcia i znajdują je. Siennicy pomagał podobno Pan Krzysztof Grabczuk, V-ce Marszałek  Województwa Lubelskiego. Nie wiem kto pomagał w uzyskaniu finansowania na zalew w Czajkach, gmina Kraśniczyn. Zalew bez zasilania w wodę, bez wykonanych badań podłoża, które okazało się chłonne.  W tym samym czasie władze wojewódzkie nie zabezpieczyły wałów przeciwpowodziowych w dolinie Wisły i gmina Wilków została zalana. Ale Panowie Marszałkowie kreują się na świetnych gospodarzy, osoby nie do zastąpienia. dlatego warto patrzeć jak działają. Załatwiają większe i mniejsze interesiki dla swoich kolegów wójtów, by przed kolejnymi wyborami było czym się pochwalić, a po wyborach mieć inne korzyści. Nie mają natomiast wizji działań kompleksowych i opracowanej strategii z ustaloną hierarchią celów. Jeszcze ponad rok trzeba czekać na zmiany, a zmiany będą tylko wtedy kiedy wyborcy się  obudzą i to o czym mówią na co dzień, zrealizują przy urnach w Siennicy, Kraśniczynie, czy Wilkowie.

Mirosław I.Kaczor

22
23