P R O T O K Ó Ł Nr XX/2017

Kierując się zasadą przejrzystości i transparentności władzy z dniem dzisiejszym  rozpoczynamy publikację na stronie Dziennik Siennicy Protokółów z obrad Rady Gminy Siennica  Różana.                                                                                                                                                    Radny Andrzej Korkosz

                                                                                                                                                                                                                                               

Z obrad sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 lutego 2017 r. pod przewodnictwem Pana Ryszarda Stasiuka ? Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Siennicy Różanej. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

 

 

Radni obecni na sesji Rady Gminy :

 

 1. Pan Andrzej Korkosz
 2. Pan Piotr Banach
 3. Pani Marzena Dubaj
 4. Pan Marian Kielech
 5. Pan Bogdan Kargul
 6. Pani Agnieszka Warda
 7. Pani Aldona Rozwałko
 8. Pan Andrzej Mochniej
 9. Pani Maria Kiliańska
 10. Pan Dariusz Sęczkowski
 11. Pan Mielniczuk Marian
 12. Pan Stasiuk Ryszard
 13. Pani Jadwiga Szaron
 14. Pani Wiesława Popik

 

Nieobecny usprawiedliwiony był Pan Waldemar Nowosad

 

W obradach udział wzięli sołtysi:

 

 1. Pani Grażyna Kielech
 2. Pani Grażyna Kniażuk
 3. Pani Urszula Truskowska
 4. Pan Józef Krzywicki
 5. Pan Marian Manachiewicz
 6. Pani Grażyna Łoza
 7. Pani Janina Berbeć
 8. Pan Zbigniew Markiewicz
 9. Pani Maria Ścibak
 10. Pan Dariusz Knap
 11. Pan Stanisław Brzyszko
 12. Pan Jerzy Włodarczyk
 13. Pani Maria Jeleń

 

Obecni zaproszeni goście:

 

 1. Pan Janusz Dobosz ? Komendant Gminy ZOSP
 2. Pan Sławomir Cypryański ? Kierownik Posterunku Policji
 3. Pan Jacek Jagiełło ? Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej

 

Z ramienia Gminy w sesji uczestniczyli :

 1. Pan Leszek Proskura ? Wójt Gminy
 2. Pani Elżbieta Kargul ? Skarbnik Gminy
 3. Pani Krystyna Skóra ? Sekretarz Gminy
 4. Pani Sylwia Wolska ? Kierownik GOPS
 5. Pan Andrzej Misiura ? Dyrektor Centrum Kultury
 6. Pan Dariusz Michalak ? Dyrektor Zespołu Szkół

 

Obrady protokółowała Irena Zaraza ? inspektor Urzędu Gminy

 

W sesji udział wzięli  Pani Urszula Ślipecka-Kobylska i Pan Piotr Ślusarczyk  oraz  córka Pani  Ali Jagiełło z Wierzchowin?( osoby z publiczności). Pan Ślusarczyk nagrywał obrady własną kamerą.

 

Porządek obrad :

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzednich sesji
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania Radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF
 7. Podjęcie uchwały o pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego
 8. Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki
 9. Podjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydawnictwa lokalnej gazety samorządowej
 12. Uchwalenie planów pracy Komisji stałych oraz Rady Gminy.
 13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 15. Zakończenie obrad

 

PKT 1

Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

 

Obrady XX sesji VII kadencji otworzył i prowadził Pan Ryszard Stasiuk Nowosad Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdzeniem ?otwieram dwudziestą sesję Rady Gminy Siennica Różana?.  Na wstępie powitał bardzo serdecznie radnych, zaproszonych gości, sołtysów,  przedstawicieli gminy oraz publiczność. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 14 radnych w związku z tym obrady są prawomocne.

Następnie Przewodniczący obrad  przedstawił porządek obrad, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie .

 

PKT 2

Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący obrad podkreślił,  że protokół z obrad  ostatniej sesji był do wglądu w okresie między sesjami              u Pani Ireny Zaraza pracownika Urzędu Gminy oraz wyłożony był przed obradami dzisiejszej sesji. W związku z tym zwrócił się  z pytaniem czy Radni mają uwagi do sporządzonego protokółu.

Radny Andrzej Korkosz nawiązał do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji zapisanej w protokole odnośnie nie dostarczenia wszystkich uchwał                  z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosił o uzupełnienie wypowiedzi ?że brakujące uchwały radni otrzymali na piśmie przed obradami sesji?. Taką adnotację uzupełniającą wpisano do protokółu z  sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r.  Więcej uwag Radni nie zgłosili w związku z tym Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół  z ostatniej sesji został przyjęty z poprawką zgłoszona przez Pana Andrzeja Korkosza.

 

PKT 3

Informacja Wójta Gminy

 

Wójt Gminy poinformował zebranych o swojej pracy między sesjami. Między innymi wskazał na spotkania w jakich uczestniczył                       w tym okresie :

– w dniu 3 stycznia 2017 r. odbył się odbiór techniczny drogi realizowanej wspólnie z Nadleśnictwem Chełm ? na Wapniarnię?

– w dniu 24 stycznia uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Samorządu Mienia Komunalnego i Rolnictwa,

– w dniu 26 stycznia w posiedzeniu Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych,

– w dniu 4 lutego odbyło się spotkanie w Krasnostawskim Domu Kultury na podsumowaniu konkursu ?Super sołtys 2016?. Poinformował Wójt, że II miejsce w Powiecie zajęła Pani Maria Jeleń a IV miejsce Pani Grażyna Kielech. Podkreślił przy tym, że drużynowo nasi sołtysi zajęli I miejsce.

Wójt poinformował Radę, że od 14 stycznia do 4 marca odbywają się zebrania roczne OSP w poszczególnych jednostkach, w których systematycznie uczestniczy wraz z Komendantem PSP, Kierownikiem Posterunku Policji oraz Prezesem i Komendantem gminnym OSP. Dodał w tym temacie, że jest to czas podsumowania  działalności roku ubiegłego. We wszystkich jednostkach widoczna jest bardzo dobra współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich.

– w dniu 23 lutego odbyło się podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działek w Zagrodzie,

– w dniu 21 lutego spotkanie w Urzędzie Gminy na temat bezpieczeństwa w Gminie Siennica Różana z którego wypłynęły dwa wnioski                               o przeniesienie przejścia dla pieszych przy starej gminie oraz przebudowę skrzyżowania do Baraków.

– w dniu 23 lutego uczestniczył w festiwalu pączka i faworka w Siennicy Nadolnej.

PKT 4

 

Interpelacje i zapytania

 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Dariusz Sęczkowski ? Radny, który

nawiązał do wypadku z dnia 10 grudnia 2016 roku oraz odniósł się do wpisów i komentarzy oczerniających Jego i Jego rodzinę na stronie www.dziennik-siennicy.pl.  Po czym odczytał swoje wystąpienie .

Treść wystąpienia : cyt.

 ? 10 grudnia ub. roku zdarzył się tragiczny wypadek w którym zginęła 17 letnia Patrycja. Kierowca samochodu był mój syn Marcin.

         Kłamstwa :

1) piszecie, że byłem przed policja na miejscu wypadku a prawda jest taka, że byłem w momencie gdy była już karetka i Policja.

2) rzekomo wójt był u mnie w godzinę po wypadku to pytam jakim cudem jak ja byłem na miejscu zdarzenia do godz. 4.00

3) piszecie, że u mnie po wypadku była libacja ?

    Fakt świeciło się światło do rana bo moja żona czekała na nas

4) piszecie, że wójt i starosta chodzili po domach i namawiali ja pytam do czego i proszę podać choć jedną  odwiedzoną osobę

5) wydeptane ścieżki w prokuraturze ? w prokuraturze nie byłem jeśli ktoś nie wieży to proszę sprawdzić monitoring.

6) piszecie że syn nie jechał sam że jechał ktoś inny czyli mój drugi syn Radek. Jeszcze trochę to napiszecie że to ja jechałem.

Prokurator w wywiadzie dla portalu wyraźnie powiedział jak było.

7) piszecie że mój syn ma wyrok w zawiasach ? nic takiego nie ma jeśli ktoś nie wierzy to może to sprawdzić

8) piszecie również że mój syn to morderca. Pozostawiam to bez komentarza

9) piszecie, że źle wychowałem swoje dzieci to jak by tak było to uciekłby z miejsca wypadku i nie udzielał pierwszej pomocy i nie wezwał karetki

10) piszecie że groziłem p. Kaczorowi pytam w jaki sposób.

Jeśli rozmowa jest groźbą o tym by pozostawił moją rodzinę w spokoju.

11) list do Ziobry był pisany w dniu wypadku dwóch samochodów kiedy to spotkaliście się we trzech u p. Kaczora.

12) na początku lutego wydarzył się w kozieńcu śmiertelny wypadek i cóż się wydarzyło cisza w eterze bo to nie to nazwisko.

13) dlaczego nie publikujecie wpisów innych niż Wasze.?

 

Pani Maria Kiliańska ? Radna prosiła o przywrócenie funkcjonowania Kawiarenki internetowej w Centrum Kultury. Było tam 8 komputerów a z tego co ustaliła głównym powodem, że kawiarenka nie funkcjonuje to niesprawność komputerów. Dodała, że Panie w bibliotece udostępniają komputer ale przynajmniej 2 stanowiska warto byłoby  przywrócić.

Pan Andrzej Korkosz ? Radny zwrócił się z pytaniem w imieniu mieszkańców do Wójta Gminy kiedy będzie zbierany azbest i czy będzie podana informacja ?

Czy przy wysypisku odpadów funkcjonuje PSZOK ?,

Czy będą środki na remont kapliczki ?

         Poinformował również, że w dniu dzisiejszym złożył podanie KGW w sprawie przekazania byłej szkoły w Rudce.

Pan Andrzej Mochniej ? Radny ponownie prosił o wytyczenie wygonu w Siennicy Różanej. Dodał, że rozmawiał z geodetą, który pracuje w Izbicy i chętnie podejmie się remontu tej drogi, mają równiarkę, samochody do transportu  tłucznia i mogliby ten wygon utwardzić.

– Pan Andrzej  zauważył, że w WPF w zadaniu przebudowy drogi Zagroda chyba wkradł się błąd ponieważ wyzerowane jest na stronie 3 załącznika a na stronie 5 są kwoty.

         Skarbnik wyjaśniła, że jest to prawidłowy zapis ponieważ zadanie jest przesunięte w czasie.

         Pan Andrzej Mochniej zauważył, że wzrosła kwota na rekultywacje wysypiska odpadów z kwoty 415 tys. na kwotę 515 tys. stwierdził przy tym, że kwota 415 jest zbyt duża a jeszcze proponuje się jej zwiększenie.

zawnioskował aby wygon w Siennicy zaliczyć do kategorii dróg gminnych oraz nadać nr drodze.

         Pan Bogdan Kargul ? Radny poinformował zebranych, że                               w Maciejowie jest rodzina pogorzelców. Po zakupie i wyremontowaniu spalił im się dom. Podjęli decyzję, że będą budować na tej działce nowy.

Było 17 mieszkańców  i 4 ciągniki i robili porządek na działce. Prosił                      o koparkę i ciągniki aby to wszystko wywieźć. Dodał, że droga jest tak rozjechana po burakach, że do Zagrody na skróty nie da się przejechać                            w związku z tym prosił też o remont tej drogi.

– ponownie prosił o likwidacje słupa na placu  przy remizie, ponieważ  zagraża przewróceniem a jest tam plac zabaw,

– przypomniał Panu Banachowi Piotrowi o poboczach przy drodze powiatowej w Maciejowie,

– podziękował Komendantowi Policji za częstsze patrole dzięki czemu jest poprawa sytuacji.

Pani Marzena Dubaj ? Radna  zwróciła się z pytaniem do Wójta

czy coś już wiadomo o realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz fotowoltaice ?

 

 

 

PKT 5

 

Uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła pani Krystyna Skóra Sekretarz Gminy.

Pan Andrzej Korkosz prosił o wyjaśnienia Panią Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik omówiła proponowane zmiany w budżecie wykorzystując uzasadnienie do projektu uchwały.  Dodała, że projekt uchwały                             z proponowanymi zmianami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej Radni otrzymali.  W skrócie przedstawiła proponowane zmiany oraz przyczynę ich wprowadzenia oraz prosiła o pytania. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad zmianami w budżecie gminy.

Radni uwag do przedstawionych zmian nie wnosili uchwała  została w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

PKT 6

 

Uchwalenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 

 

Przewodniczący obrad  prosił Panią Skarbnik Gminy o wyjaśnienia dotyczące zmian w WPF. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany                          w prognozie wynikają bezpośrednio ze zmian w budżecie na 2017 r, których dokonaliśmy przed chwilą.  Omówiła poszczególne zmieniane pozycje w kategoriach finansowania własnego oraz Unijnego.

Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian                          w WPF. Uchwała  w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie          i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 7

 

Podjęcie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej dla Województwa Lubelskiego

 

Na prośbę Przewodniczącego obrad  Pani Krystyna Skóra Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.

Do odczytanej uchwały Radni uwag nie wnieśli. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

     

PKT 8

Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki

 

Przystępując do kolejnego punktu przyjętego porządku Przewodniczący obrad poinformował, że mamy kolejną uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki. Zauważył przy tym, że nie proponuje się zmiany ceny wody i ścieków lecz pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie. Dodał, że materiały były opiniowane przez wszystkie Komisje stałe Rady Gminy i Komisje nie wniosły uwag do proponowanych taryf.

Pani Krystyna Skóra odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf. Dyskusji w tej sprawie nie było.

Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie                   i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 9

Podjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

Przewodniczący obrad podkreślił, że projekt uchwały wraz                       z załącznikami Radni otrzymali przed obradami sesji. Prosił o zabranie głosu Panią Sekretarz Gminy.

Pani Krystyna Skóra wyjaśniła, że w związku z likwidacją gimnazjów zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zaznaczyła, że chodzi o wygaszanie gimnazjów i tworzenie 8 ? klasowych szkół podstawowych. Następnie odczytała projekt uchwały wraz z załącznikami.

Przewodniczący obrad prosił o uwagi i pytania. Radni uwag nie wnieśli. Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie                 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 10

Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

 

 

Następnie Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie          terminu płatności dla inkasentów należności za odpady. Pani Skarbnik     Elżbieta Kargul  dodała w tym temacie, że chodzi o ujednolicenie      terminów rozliczenia sołtysów z odpadów i podatków.

Dyskusji w przedmiotowej sprawie nie było – Radni uwag nie wnieśli.   Uchwała w głosowaniu          jawnym została przyjęta         jednogłośnie i stanowi   załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 11

Podjęcie uchwały w sprawie wydawnictwa lokalnej gazety samorządowej

 

W tym punkcie Pani Krystyna Skóra odczytała projekt uchwały                           w sprawie wydawnictwa lokalnej gazety samorządowej.  Przewodniczący obrad prosił o dyskusję w przedmiotowej sprawie.

Pan Andrzej Korkosz ? Radny zapytał kto będzie redaktorem naczelnym gazety. Wójt odpowiedział że Pan Paweł Dołhan.

Pan Korkosz zapytał jak ma się koszt gazety 2.800 zł jak to ma być kwartalnik.

Wójt wyjaśnił, że za wydanie 1 numeru gazety w kwartale 2.800 zł przy nakładzie 1.200 zł . W skali roku daje to kwotę 2.800 zł x 4 numery, łącznie 11.200 zł.

Pani Wiesława Popik ? Radna stwierdziła, że jej zdaniem jest taka potrzeba, wieś się starzeje. Rozdając pierwszy promocyjny numer wydania  widziała jak ludzie pragną informacji co dzieje się w gminie. Dodała, że nie każdy ma dostęp i możliwości śledzenia w internecie a wydanie numeru przed świętami byłoby dobrym terminem.

      Pani Marzena Dubaj ? Radna zapytała czy można byłoby zwiększyć  nakład ponieważ ludzie kserują i wysyłają swoim rodzinom na drugi koniec Polski.

      Pan Andrzej Korkosz ? Radny stwierdził, że nie jest przeciwny wydawaniu gazety jest raczej przeciwny formie zamieszczanych informacji. Jego zdaniem powinno być więcej informacji pożytecznych informacyjnych                a mniej propagandowych. Zapytał czy sołtysi mają prenumeratę gazety sołeckiej przeznaczonych dla radnych i sołtysów ?

Dodał również, że nie jest koniecznością zastosowania papieru kredowego ponieważ to podraża koszty. Dla porównania wskazał, że Miasto Krasnystaw ma dobrą formę umieszczania informacji  w wydawanej swojej gazecie , jest na gorszym papierze i koszty są mniejsze.

Wójt wyjaśnił, że chce przekazywać rzetelne informacje np. informacje   o wycince drzew, sprawy odbioru eternitu, sprawy kontroli SANEPID oraz to, co dzieje się w Gminie. Dodał, że publikowane są zdjęcia z działalności KGW, OSP oraz z innych uroczystości i   zastosowanie innego papieru spowoduje, że będą nieczytelne. Podkreślił, że można wydawać więcej egzemplarzy jak będzie zgoda Rady jednak dodał, że postara się aby gazeta                w całości była na stronie internetowej tak aby zainteresowani z odległych miejscowości mogli skorzystać na odległość.

Więcej dyskusji w tym temacie nie było.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Od głosowania wstrzymał się Radny Andrzej Korkosz.

 

PKT 12

Uchwalenie planów pracy Komisji stałych oraz Rady Gminy

Przewodniczący obrad zauważył, że sprawozdania z pracy Rady Gminy oraz z Komisji stałych za 2016 rok wszyscy Radni otrzymali. Dlatego też prosił o uwagi do otrzymanych sprawozdań za 2016 r.

Radni uwag nie wnieśli. Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni otrzymali też projekty planów pracy Komisji Stałych oraz rady Gminy na 2017 r. W związku z tym prosił o uwagi , wnioski do planów pracy. Uwag Radni nie zgłosili.

Na prośbę Przewodniczącego obrad Pani Krystyna Skóra ? Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych oraz Rady Gminy na 2017 r.

Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie                 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

PKT 13

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego

 

Przewodniczący obrad nie  przedstawiał żadnych wniosków                           i komunikatów.

 

                                     Ciąg dalszy  PKT 4

Interpelacje i zapytania

 

               Pani Urszula Truskowska ? sołtys podziękowała za podcięcie poboczy oraz prosiła o wycinkę dużego ?sośniaka? przed zlewnia mleka                    w Stójle ponieważ jest pochylony nad pasem drogowym.

         Pani Maria Jeleń ? sołtys wystąpiła w imieniu sołtysów gminy                   i odczytała stanowisko sołtysów w sprawie wydarzeń jakie mają miejsce w ostatnim czasie na terenie gminy Siennica Różana. (kserokopia treści wystąpienia w załączeniu)

Cytat wystąpienia:

Panie przewodniczący, państwo radni, panie wójcie

W imieniu swoim i sołtysów Naszej Gminy chcę wypowiedzieć się                        w sprawie tego co dzieje się w naszej Gminie.

         ?Sołtysi Naszej Gminy chcą wypowiedzieć się w sprawie tego co dzieje się w naszej Gminie. Mieszkamy w pięknej nowoczesnej zadbanej Gminie, Gminie której zazdroszczą nam ludzie z zewnątrz, zrealizowano wiele inwestycji celowych potrzebnych, służących wszystkim.

         Dlaczego tyle udało się osiągnąć? Dlatego że w tej Gminie panowała zgoda zrozumienie, rozsądny kompromis, że w tej Gminie jest mądry gospodarz, że są ludzie którzy potrafią pozyskać środki i dobrze je wykorzystać, że nigdy nie było podziału na partie, liczył się zawsze człowiek i to co sobą reprezentował. Efekty takiego gospodarowania widzą wszyscy nie trzeba wyliczać. I nagle okazuje się że wszystko jest nie tak, źle , że kolesiostwo, że klika, wprost lawina oszczerstw pomówień wyśmiewania wylewa się z  internetów, stron. Zadajemy więc pytanie ? Czemu ma służyć ta kampania nienawiści.? Czy to jest nowy sposób promowanie Gminy, czy to jest nowa metoda na pozyskiwanie środków z zewnątrz na nowe inwestycje. Kilka osób postawiło sobie za cel zniszczyć, zohydzić wszystko co się do tej pory dokonało, ośmieszyć wszystkich którzy w tej Gminie coś znaczą. Na takie metody nie może być naszej zgody, naszego przyzwolenia, mówiąc wprost nie podoba nam się to co ci ludzie mówią i piszą i nie zgadzamy się z tym.

Art. 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi ?Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania danych, ale ta sama Konstytucja mówi w art.51 pkt 4 mówi że, każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą, a  art. 47 mówi: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Zgoda buduje mówi przysłowie ? nie musimy się we wszystkim ze  sobą zgadzać więc dyskutujemy, przekonujemy do swoich racji, ale niech to będzie konkretna merytoryczna dyskusja bez opluwania, mieszania z błotem niszczenia dobrego imienia.

         Nikt nie musi kochać p. Starosty, p. Wójta, policji, lekarza, dyrektorów radnych czy sołtysów. Zło można a nawet trzeba krytykować, ale wszystko ma swoje granice, których nie można przekraczać, w każdym przypadku trzeba uszanować ludzką godność i panowie krytycy zachowajcie trochę tej godności wobec was samych. W krytykowaniu też należy zachować klasę.

Można się zastanawiać o co toczy się ta siennicka wojna o władzę jeśli tak wystarczy poczekać do wyborów. Może jest to prywatna wojna z p. Wójtem a może wojna z PSL-em, tylko że jak do tej pory w Polsce jest to jedyna partia za którą stoi ponad wiekowa historia i tradycja ruchu ludowego. PSL z niejednej dziejowej zawieruchy wychodził obronną ręką więc wyjdzie i z tej.

         Jutro a może już dziś przeczytamy w Internecie opinie o ?obrońcach wójta? Pan Wójt po 26 latach sprawowania funkcji  zna doskonale ludzi i wie komu może zaufać, więc jakieś specjalne zapewnienia niekoniecznie są mu potrzebne. Pan Wójt potrafi się bronić sam i broni innych napastowanych, a najważniejsze jest to, że Pan Wójt ma najlepszych można sobie wymarzyć świadków obrony, świadków których nie da się skusić stanowiskiem, obiecanką, których nie da się zastraszyć  otumanić zmusić do milczenia. Tymi świadkami są osiągnięcia, świadkiem jest woda w kranie, gaz przy kuchence, solary na dachu, oczyszczalnie przydomowe, budynek Centrum Kultury, wyposażone strażnice, odremontowane domy kultury, świetlice, drogi gminne ? czy trzeba wyliczać więcej? Swoje spostrzeżenia kierujemy pod adres i pod rozwagę pana radnego Andrzeja Korkosza.

         Panie radny jest pan młodym, inteligentnym, ambitnym człowiekiem ma pan plany i ide które chce pan realizować i tego akurat nie można mieć panu za złe. Złem jest sposób w jaki Pan swoje plany chce realizować. Nie można ubliżać, szkalować, oczerniać, wylewać przysłowiowych pomyj na ludzi którzy myślą inaczej jak Pan. W ten sposób nie zyskuje się ani szacunku ani uznania ludzkiego. Dobro sprawione drugiemu człowiekowi wraca, ale zło wraca ze zdwojoną siłą.

Za następne dwadzieścia kilka lat Pan też będzie starszym człowiekiem może chorym może siwym czy łysym w tedy też znajdą się młodzi ambitni ludzie którzy będą chcieli realizować swoje plany. Czy chciał by pań czytać o sobie takie teksty, które teraz my czytamy na nasz temat.

Sołtysem, radnym, posłem, senatorem, wójtem, dyrektorem czy prezydentem zostaje się z wyboru ludzi. W tej kadencji można być kimś w następnej już nie bo nie wybiorą. Nic nie jest dane na zawsze władza też nie. Nie ma też ludzi nie omylnych, ten się nie myli kto nic nie robi, nie ma ludzi którzy nie popełniają błędów.

Radnym, sołtysem czy prezydentem się bywa, ale człowiekiem trzeba być zawsze.

                                                                  Dziękuje                                

Podpisali: Jeleń Maria, Truskowska Urszula, Kielech Grażyna, Ścibak Maria, Łoza Grażyna, Kniażuk Grażyna, Berbeć Janina, Markiewicz Zbigniew, Knap Dariusz, Brzyszko Stanisław, Włodarczyk Jerzy, Manachiewicz Marian.?

 

 

         Pan Andrzej Korkosz ? Radny stwierdził, że ceni Panią sołtys za długoletnie sołtysowanie oraz podziękował za chwalebne słowa skierowane wobec Jego osoby. Prosił jednak aby bardziej obiektywnie oceniać zaistniałą sytuację i wydarzenia. Dodał, że występuje w imieniu mieszkańców i być może zbyt emocjonalnie dlatego też przeprosił tych co mogli poczuć się urażeni. Prosił też aby zmienić podejście do Jego osoby a nie negować wszystko co powie Korkosz. Dodał, że warto aby ? gazeta sołecka? docierała do sołtysów ponieważ jest to rzetelne źródło informacji, warto też wydzielić fundusz sołecki aby pobudzić inicjatywę oddolną.

         Pan Janusz Dobosz ? Komendant Gminny OSP przypomniał, że odbyła się debata dla mieszkańców w sprawie bezpieczeństwa w gminie. Ze swojej strony dodał, że w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  duże znaczenie ma czynnik ludzki. Przedstawił o omówił kilka slajów                 z zakresu zagadnień przeciwpożarowych i bezpieczeństwa przed zatruciem czadem.

         Następnie nawiązał do różnych wypowiedzi na stronie www.dziennik-siennicy,pl na temat działalności OSP i przedstawił kilka pytań do administratorów strony .

Cytat pytań :

? 1. W czym tkwi problem odnośnie funkcjonowania oddziału gminnego OSP RP?

 1. Jak funkcjonują jednostki, w tym:

   – Skąd biorą środki na funkcjonowanie?

   – Z jakich środków finansowany jest poczęstunek?

   – Kto rozlicza finanse jednostki ?

 1. Finansowanie komendanta Gminnego
 2. Jak ?dobra zmiana? wyobraża sobie współpracę? Czy ta formacja jest potrzebna w strukturach gminy, skoro jest tyle kumoterstwa i przekrętów?
 3. Co macie do zaoferowania młodzieży i społeczeństwu w temacie bezpieczeństwa w naszej gminie ?
 4. Jakimi osiągnięciami na rzecz społeczności, w której mieszka może pochwalić się sztab ?dobrej zmiany???

 

      Pan Andrzej Korkosz ? Radny podkreślił, że tak długich ogólnikowych wywodów czynił nie będzie i że jest zaskoczony czy to on ma odpowiedzieć na zadane pytania ?

Jeśli chodzi o straż to stwierdził, że złego słowa na straż nie może powiedzieć i nie powiedział a to sugeruje Pan Dobosz to była taka sytuacja, że rozmawialiśmy na Komisji Rewizyjnej  i to co padło z Jego ust to jedynie Abu ująć w planie pracy sprawę działalności OSP i utrzymania remiz.

Pan Marian Manachiewicz  – sołtys w nawiązaniu do stanowiska sołtysów stwierdził, że Jego wioska liczy około 300 numerów chodzi                          i rozmawia  mieszkańcami, mieszkańcy twierdzą, że dużo jest zrobione                   i widzi zaufanie mieszkańców wobec Wójta i Radnych. Dodał, że w Siennicy to są zakorzenione tradycje straże, Koła Gospodyń, teatr, zespoły, kapele             i trzeba to pielęgnować a nie niszczyć tej tradycji.

      Pan Andrzej Korkosz ? Radny stwierdził, że nie ma co wpadać w samo zachwyt. Osobiście jeździ dużo po Polsce i przejeżdżał przez gminę Wierzchosławice i stwierdził, że jest z czego brać przykład. Dodał, że podziękowania i szacunek należy się dla Pana Wójta za to co zrobione ale mówmy też  o tym co jest złe. Prosił aby nie zarzucać Mu, że o wszystko ma pretensje bo jeśli chodzi o straże to ma na myśli drobne, przyziemne sprawy a nie o całokształt pracy strażaków, ponieważ Staż jest jak najbardziej potrzebna bo niesie ratunek w sytuacji zagrożenia. Dodał również, że jest miło zaskoczony pozytywnymi słowami skierowanymi pod jego adresem w wystąpieniu Pani sołtys.

      Pan Bogdan Kargul ? Radny stwierdził, że cała gmina obśmiana przez ten portal internetowy, bywa na różnych spotkaniach i każdy zazdrości nam wspaniałego Wójta.

      Pan Andrzej Korkosz ? Radny jeszcze raz podkreślił, że jeździ po Polsce i nie ma co robić otoczki, że poza nami nie ma lepszych bo to nieprawda. Jeżeli chodzi o zebrania wiejskie to prosił aby robić w godzinach popołudniowych ponieważ rano mieszkańcy pracują.

      Osoba z publiczności z Wierzchowin prosiła o remont drogi do 3 gospodarstw w Wierzchowinach. Dodała, że była u Pani Brzyszko i temat zgłaszała ale usłyszała, że droga jest w dobrym stanie.

      Pan Ryszard Stasiuk ? prowadzący obrady stwierdził, że temat remontu tej drogi jest już przygotowany a czekamy tylko na odpowiednie warunki atmosferyczne.

      Pani Barbara Brzyszko również stwierdziła, że informowała mieszkankę Wierzchowin, że jak warunki pozwolą to remont będzie prowadzony ponieważ mamy zgromadzony materiał.

PKT 14

 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski

 

Pan Leszek Proskura ? Wójt Gminy w nawiązaniu do wystąpienia Pana Dariusza Sęczkowskiego stwierdził, że każdego to boli, co zostało oplute, oblane pomyjami. Dużo jest telefonów w tej sprawie. Dodał, że  prawda wyjdzie na wierzch i jako mieszkańcy tę prawdę poznamy. Dodał, że wymyślanie coś takiego i trwanie przy tym to jest niewyobrażalne. Zaznaczył, że do pomyślenia jest aby tak żerować na ludzkim nieszczęściu. Zobowiązał się do tematu wrócić po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

 

               Odpowiadając na zapytania i interpelacje wyjaśnił :

– W sprawie kafejki internetowej zwrócił się do pana Misiury Dyrektora centrum Kultury o rozważenie zakupy 2-ch komputerów aby te dwa stanowiska uruchomić.

– W sprawie eternitu Wójt poinformował, że na likwidację eternitu gmina dostała 7.800 zł na rok bieżący. Zainteresowaniu mieszkańcy powinni złożyć wnioski i zapisać się w kolejkę. Obecnie mamy 19 osób chętnych ale być może zwiększą się środki na ten cel.

– Jeśli chodzi o szkołę w Rudce ? jest złożone podanie i trzeba będzie ustalić szczegóły użytkowania z Zarządem KGW lub Przewodniczącą Koła.

– PSZOK jest czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9 do godz. 12.

– Jeśli chodzi o remont kapliczki wójt podkreślił, że czeka na propozycje                    i będzie temat aktualny.

– W sprawie wygonu Wójt poinformował, że wstępnie rozmawiał                    z geodetą i przed remontem zechce ustalić oś wygonu . Dowie się również jak wyglądałby koszt remontu przez firmę z Izbicy.

– W sprawie nadania numeru drogi w każdej chwili możemy temat podejmować i uruchamiać procedurę prawną.

– W sprawie remontu dróg gminnych Wójt wyjaśnił, że ma gmina bardzo dużo materiału  – tłucznia na remonty dróg. Mamy również 500 tys. na remont dróg utwardzonych ale właściwa kwota remontu będzie znana po przetargu. Droga Zagroda – Maciejów na pewno w tym roku się nie załapie ponieważ wniosek jest na liście rezerwowej. Planowany jest Duży koszt tej drogi bo obejmuje też przebudowę istniejącego odcinka między stawami.

– W sprawie uprzątnięcia pogorzeliska Wójt stwierdził, że widzi problemu czeka na sygnał i da sprzęt do wywózki pozostałości.

– W sprawie słupa w Maciejowie stwierdził, że jak warunki pozwolą to zostanie usunięty.

– W sprawie oczyszczalni  Wójt poinformował, że nasz projekt jest na liście  do dofinansowania na IV miejscu . Nie mamy jeszcze podpisanej umowy ale to niebawem nastąpi. Jeśli chodzi o fotowoltaikę to nie załapaliśmy się w pierwszym etapie ponieważ mylnie oceniono nasz projekt i będzie rozpatrzenie po złożonych odwołaniach. Dodał, że są duże szanse.

– W sprawie zebrań wiejskich Wójt poinformował, że  są planowane                    w miesiącu marcu a terminy i godziny będzie uzgadniał z sołtysami                    w dniu dzisiejszym  po sesji.

– Jeśli chodzi o fundusz sołecki to Komisja Rewizyjna w 90 % była za zapytaniem o fundusz sołecki  na każdym zebraniu wiejskim i jeśli chodzi o fundusz to nie ma żadnej złośliwości przy rozstrzygnięciach o jego wydzielaniu.

– w sprawie drogi w Wierzchowinach jeszcze raz Wójt podkreślił, że materiał mamy i jak warunki pozwolą to będzie robione.

Oprócz udzielonych odpowiedzi Wójt Gminy poinformował zebranych , że w sprawie oświetlenia ulicznego pojawiała się firma dała propozycje musimy zlecić wyliczenia. Zakład Energetyczny ma już dokumentację na wymianę linii energetycznej w Wierzchowinach na ziemną łącznie z oświetleniem ulicznym.

Poinformował również, że przygotuje informację o kosztach funkcjonowania jednostek OSP. Podziękował sołtysom za wsparcie oraz wszystkim radnym i społecznikom. Dodał, że prawda obroni się sama.

W sprawie wypuszczania kur wyjaśnił, że do odwołania nie ma szansy ponieważ jeżdżą kontrole, sąsiedzi skarżą i nakładane są bardzo duże kary , dlatego przestrzegał przed  łamaniem zakazu.

Pan Radny Andrzej Korkosz stwierdził, że są oskarżani               o szkalowanie i oszczerstwa więc zapytał jak odnieść się do tej nieszczęsnej ?działalności na hydroforni? czy to prawnie robione było,  czy bezprawie. ?

         Pan Leszek Proskura Wójt Gminy poinformował zebranych , że sam skierował sprawę do Prokuratury do zbadania i wyjaśnienia a po zbadaniu prokuratura wyjaśni i da odpowiedź w tej sprawie. Dodał, że szukaliśmy działki odpowiedniej dla postawienia hali dla firmy ale po tych oskarżeniach firma wyprowadziła się pod Kraków i buduje fabrykę gdzie będzie zatrudniać 40 ? 50 osób.

         Pan Piotr Banach ? Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Radny Rady Gminy wyjaśnił, że  na drodze w Maciejowie jest masa przełomów no i pobocza uszkodzone i to na wiosnę będzie robione. Na nowym odcinku w Boruniu będzie robiony przegląd i te pobocza będą uzupełnione.

         Wójt poinformował, że wystąpił do Spółki Cukrowej  oraz do Posła Sachajko o bezpłatny żużel i wsparcie finansowe remontów dróg     i poboczy. Jest już odpowiedź negatywna z Cukrowni Krasnystaw natomiast i jest z Posłem w kontakcie w sprawie pisma skierowanego do Spółki Cukrowej w Toruniu.

         Pan Andrzej Korkosz w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Wójta na temat hydroforni  zauważył, że to tłumaczenie, że przedsiębiorca zatrudni 40 ? 50 ludzi jest trochę na wyrost i prosił aby szanować zebranych i nie wprowadzać w błąd. Dodał, że był na spotkaniu                             z inwestorem i tam padło stwierdzenie, że zatrudni  3 osoby a w dodatku okazało się, że byli to ludzie zatrudnieni w Cersanicie.

         Wójt dodał, że te 3 osoby to tylko to , co było robione na hydroforni a tam buduje fabrykę.

         Pan Bogdan Kargul na wniosek dwóch mieszkańców zgłosił potrzebę uzupełniania w ciągu drogowym 2-ch lamp koło kapliczki               w Siennicy Różanej.

 

PKT 15

Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wyczerpany został przyjęty porządek obrad dwudziestej  sesji Rady Gminy VII kadencji w związku z tym serdecznie podziękował wszystkim za udział w obradach. Obrady sesji zamknął stwierdzeniem ?zamykam obrady dwudziestej  sesji Rady Gminy  Siennica Różana”.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółowała
Irena Zaraza
                            Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                       Ryszard  Stasiuk

 

 

 

 

 

 

15
3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *