Ciekawe pytania i jeszcze ciekawsze odpowiedzi…część 2

11) Czy Wójt powiadomił Starostę Krasnostawskiego- jako organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu- o naruszeniu obowiązków ustawowych i spowodowania przez Wójta zagrożenia ujęcia wodnego na terenie hydroforni? Jakie czynności podjął Starosta wobec naruszeń prawa, których dopuścił się Wójt pozwalając prywatnej firmie na działalność na terenie hydroforni?

Ad.11)  Wójt nie powiadomił żadnego organu zarządzania kryzysowego- albowiem nie było żadnych obaw co do zagrożeń dotyczących ujęcia wody.

12)  Czy obszar hydroforni Kozieniec stanowi obszar podlegający obowiązkowej ochronie w myśl ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia?

Ad.12) Teren związany z hydrofornią jest obszarem chronionym technicznie i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, podlega doraźnym kontrolom.

13) Zgodnie z art.5 ust. 2 pkt 3 lit. ? do obszarów i obiektów ważnych dla bezpieczeństwa publicznego należą m. In. zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody i wodociągi i oczyszczalnie ścieków. Kolejno, do ww. obiektów i obszarów należą urządzenia wchodzące w skład infrastruktury krytycznej ( zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym). Wobec powyższego, proszę o udzielenie informacji, dlaczego Wójt ? mimo prawnych, szczególnych obowiązków  dbałości o mienie gminne jakim jest hydrofornia zezwolił prywatnej firmie na prowadzenie na tym obszarze  działalności produkcyjnej?

Ad.13) Wójt udzielił zgody na korzystanie tymczasowe z opuszczonych pomieszczeń użytkowych w interesie mieszkańców Gminy Siennica Różana, aby zdobyć poważnego inwestora, który chciał ulokować na terenie naszej Gminy swoja firmę i zapewnić mieszkańcom Gminy ok. 50 miejsc pracy.

14) Czy Wójt powiadomił Starostę i Wojewodę- jako organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu i województwa- o popełnionych naruszeniach prawa, o braku szczególnej dbałości o mienie gminne, o możliwym skażeniu wody oraz gleby na terenie hydroforni w Kozieńcu, a co za tym idzie o możliwym spowodowaniu zagrożeniu zagrożenia dla życia  i zdrowia mieszkańców gminy?

Ad.14) Odpowiedź na to pytanie jest zawarte w punkcie 11.

15) Czy Wójt popełnił przestępstwo, o którym mowa w art. 48 ustawy o ochronie osób i mienia, zgodnie z którym kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2?

Ad.15) Wójt nie popełnił żadnego przestępstwa, a o mienie gminne dba ze szczególną starannością.

16) Czy przewodniczący komisji rewizyjnej oraz przewodniczący rady gminy mieli wiedzę o naruszeniach, których dopuścił się Wójt, w zakresie zezwolenia prywatnej firmie na działalność produkcyjną na terenie hydroforni. Czy komisja rewizyjna i sama rada wyciągnęły jakiekolwiek konsekwencje wobec Wójta za liczne zaniedbania i naruszenia prawa? O udzielenie odpowiedzi proszę: Wójta Leszka Proskurę, Przewodniczącego Rady Gminy p. Waldemara Nowosada oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Piotra Banacha.
Ad.16 Sformułowane pytanie w punkcie 16 z zawartą fałszywą tezą o naruszeniu prawa przez Wójta zwalnia pytanego o udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie skoro przeczy zawartej tam tezie.

17) Mając na uwadze ujawnienie informacji o nielegalnej działalności na terenie hydroforni, jak też wszczęcie i prowadzenie przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu postępowania w tej sprawie, proszę o udzielenie informacji, czy Pan Piotr Banach oraz Pan Waldemar Nowosad podjęli jakiekolwiek działania kontrolne wobec Wójta, w szczególności, czy podjęli wobec Wójta działania , o których mowa  w art.227 kpa, tj złożenie i rozpatrzenie skargi na zaniedbania przez Wójta obowiązków, nienależyte ich wykonywanie, a także naruszenie praworządności? O udzielenie odpowiedzi proszę : Wójta Leszka Proskurę, Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Nowosada oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotra Banacha.
Ad.17) Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w punkcie 16.

18) Czy Wójt i Przewodniczący Rady Gminy otrzymali pismo, którego nadawcą jest Poseł na Sejm RP Pani Teresa Hałas, którego przedmiotem było rozważenie możliwości uchwalenia przez tut. Radę funduszu sołeckiego? O udzielenie odpowiedzi proszę: Wójta Leszka Proskurę oraz Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Nowosada.

Ad.18) Na pytanie zawarte w punkcie 18 odpowiedział sam pytający w punkcie 19.

19) Mając na uwadze posiadane przeze mnie informacje, takie pismo otrzymał zarówno Wójt, jak też Przewodniczący Rady Gminy. Wobec tego proszę o udzielenie odpowiedzi, dlaczego Wójt i Przewodniczący zataili fakt otrzymania tego pisma, dlaczego pismo nie zostało odczytane na poprzedniej sesji, a także dlaczego nie zapoznali społeczności naszej gminy z treścią tego pisma? O udzielenie odpowiedzi proszę: Wójta Leszka Proskurę oraz Przewodniczącego Rady Gminy p. Waldemara Nowosada.

Ad.19) Pismo zostało skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy , który udzielił radnemu odpowiedzi w czasie obrad sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2017r., a postulaty zawarte w pismie zostały zrealizowane poprzez głosowanie nad uchwałą dotyczącą funduszu sołeckiego w czasie obrad Rady Gminy w dniu30.03.2017r.

7
6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *