Ciekawe pytania i jeszcze ciekawsze odpowiedzi.

Publikujemy pytania i udzielone odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Korkosza z ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia. Dziś część pierwsza…  1) Odnosząc się do interpelacji złożonej przez radnego Marka Nieściora podczas XXV sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 29 marca 2017 roku dotyczącej hydroforni, a także w związku z odpowiedzią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie, proszę o udzielenie informacji czy  Wójt otrzymał pismo od PPIS wzywające do usunięcia naruszeń prawa oraz do wydania odpowiedniego  oświadczenia? Ad. 1- Wójt Gminy Siennica Różana otrzymał od PPIS pismo. 2) Proszę o przekazanie kopii pisma, o którym mowa w pkt powyżej. Ad. 2-. Kopia pisma znajduje się w Kancelarii Adwokackiej Jadwigi Piątkowskiej, której udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania.  3) Jakich naruszeń prawa dopuścił się  Wójt względem krasnostawskiego Sanepidu? Ad. 3- Wójt Gminy Siennica Różana nie dopuścił się żadnych naruszeń prawa wobec krasnostawskiego Sanepidu.  4) Do usunięcia jakich naruszeń prawa oraz do wydania jakiego oświadczenia został wezwany Wójt przez PPIS ?     Ad. 4 -W piśmie PPIS podniesiono zarzuty naruszenia prawa w cyt.  ” w licznych wypowiedziach medialnych” które miały stawiać  w niekorzystnym świetle Powiatową Stację Sanitarno-  Epidemiologiczną w Krasnymstawie. 5) Kiedy i w jakiej formie Wójt udzielił odpowiedzi PPIS . Proszę o przekazanie kopii pisma Wójta do PPIS . Ad 5- Odpowiedzi na w/w zarzuty udzieliła w formie pisemnej pełnomocnik adw Jadwiga Piątkowska, kopia tego pisma jest w dyspozycji adwokata. 6)  Odnosząc się do odpowiedzi na interpelację, o której mowa w punkcie 1 powyżej, udzielonej przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, proszę o udzielenie informacji, jakie obowiązki dotyczące eksploatacji ujęcia wodnego w Kozieńcu określone w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 01. 09.2015. , Wójt naruszył ? Ad 6- Wójt Gminy Siennica Różana nie naruszył żadnych reguł pozwolenia wodnoprawnego. 7) Proszę o przesłanie kopii pozwolenia wodnoprawnego. Ad 7-  Kopię pozwolenia przesyłam w załączeniu.   8) Odnosząc się do wypowiedzi Wójta, że cyt. oddał sprawę hydroforni do prokuratury , proszę o udzielenie informacji, jakie konkretnie czynności podjął Wójt w tej sprawie? Czy Wójt posiada jakikolwiek status w postępowaniu karnym prowadzonym w sprawie hydroforni przez Prokuraturę Okręgowa w Zamościu? Jeśli tak, to jaki( tj. świadek, podejrzany, oskarżony itp.). Ad 8 -. Wójt Gminy Siennica Różana zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Krasnymstawie o pomówieniach i oszczerstwach dotyczących jego, w tym również o nieprawdziwych twierdzeniach dotyczących przedmiotowej sprawy. 9) Czy Wójt zna przepisy ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą systemy zaopatrzenia w wodę stanowią tzw. infrastrukturę krytyczną. Ad 9- Wójt zna przepisy ustawy z dnia 26. 04. 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.  10) Dlaczego Wójt, mimo obowiązków określonych w art. 19 ust. 1 i 2  pkt 6 ww. ustawy, jako organ właściwy do zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zezwolił na działanie firmie prywatnej na terenie hydroforni, mimo ustawowego obowiązku  organizacji i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej? Ad. 10- Wójt nie zezwolił na korzystanie z hydroforni, lecz na korzystanie z lokalu użytkowego bez dostępu do urządzeń hydroforni.

10
9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *