Pismo Wójta w sprawie funduszu sołeckiego

Szanowni Państwo,

Poniżej publikuję odpowiedź Wójta Gminy Siennica Różana na moje pismo dotyczące zebrań sołeckich oraz utworzenia funduszu sołeckiego.

Pragnąc odnieść się choć w części do słów Pana Wójta, wskazuję, iż znam doskonale swoje obowiązki jako radnego, utrzymuję stałą więź z mieszkańcami, a spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rudka dot. funduszu sołeckiego zostało zaplanowane na dzień 24 lutego 2017 r.

Chciałbym nadmienić, iż po otrzymaniu wskazanej odpowiedzi Wójta, kontaktowałem się z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, gdzie uzyskałem zgoła odmienne informacje na temat funduszu sołeckiego. Po pierwsze, o ile ustawa o funduszu sołeckim (z dnia 21 lutego 2014 r., Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 301 ze zmianami) stanowi, że ?rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu?, o tyle ta sama ustawa nie stanowi, że każde sołectwo ma obowiązek ze środków funduszu skorzystać lub wydatkować je w całości. Zgodnie z art. 5 ustawy, warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danej sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Co to oznacza? Ano tyle, że o ile rada gminy może uchwalić istnienie i funkcjonowanie funduszu ?co do zasady?, o tyle sołectwa niezainteresowane środkami z funduszu mogą w ogóle nie wnioskować o przyznanie im jakichkolwiek środków.

Czy warto korzystać z funduszu sołeckiego? Przekonajcie się Państwo sami i odwiedźcie poniższe strony:

– Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów – http://funduszesoleckie.eu/

– Fundusz Sołecki. Poradnik ? http://kss.org.pl/publikacje/fsp2016.pdf

We wskazanym poradniku, jako przykłady dobrych praktyk, rozsądnego wydawania pieniędzy i rzeczywistego udziału mieszkańców w realizowaniu własnych potrzeb, wskazano m. in.: budowę stawu rekreacyjnego, boiska wielofunkcyjnego, organizację imprez, budowę placu, rynku we wsi, świetlicy itp.

Odnosząc się również do odpowiedzi Wójta, jakoby Pan Piotr Prystupa z RIO w Chełmie stwierdził, że ?fundusz sołecki uchwala się dla wszystkich sołectw położonych na terenie gminy lub w ogóle się go nie uchwala? odbyłem rozmowę telefoniczną z pracownikami RIO w Lublinie, gdzie uzyskałem informację, że RIO nie jest właściwa do udzielania opinii, czy rada podejmie lub nie podejmie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Lubelskie RIO potwierdziło również informacje przekazane mi przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, a nadto poinformowało, że Regionalne Izby Obrachunkowe, co do zasady kontrolują wydatkowanie pieniędzy publicznych, a nie są właściwe w sprawach czy i na co fundusze wydawać.

Zgadzam się w pełni z Panem Wójtem, że rozliczenie funduszu sołeckiego nie jest niewykonalne. Nie poddaję pod kwestionowanie oddania i rzetelności pracowników Urzędu Gminy w wykonywaniu ich obowiązków służbowych. Co więcej, sam Wójt przyznaje, że realizacja funduszu sołeckiego byłaby trudnym zadaniem, ale wykonalnym, choć wiązałaby się z zatrudnieniem nowego pracownika. Pozwalając sobie na osobiste przemyślenia, stwierdzam, że jeżeli nowozatrudniony pracownik zostałby wyłoniony w uczciwym, jawnym i konkurencyjnym konkursie, prezentowałby należyty poziom merytoryczny, służyłby mieszkańcom a sołectwom udzielał należytej pomocy w realizacji i rozliczeniach funduszu ? PANIE WÓJCIE, PROSZĘ ŚMIAŁO ZATRUDNIAĆ!

Andrzej Korkosz

Poniżej pismo Wójta Gminy Siennica Różana:

 

20
25

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *