Program Działań Roberta Kościuka

 

GOSPODARCZE PRIORYTETY ROZWOJOWE MIASTA

 

Przedsiębiorczość i rynek pracy:

 1. Działania wspierające przedsiębiorczość, nakierowane na pomoc w tworzeniu nowych wysokopłatnych miejsc pracy.
 2. Otwarcie samorządu miasta na propozycje lokalnych przedsiębiorców oraz udział miasta w ich promowaniu – utworzenie w urzędzie biura ds. współpracy z biznesem, które będzie bezpośrednio wspierało lokalnych przedsiębiorców oraz uczestniczyło w ich promowaniu w kraju i za granicą.
 3. Pozyskiwanie i tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych mieszkańców miasta, tak by młodzi ludzie po ukończeniu szkół nie wyjeżdżali z Krasnegostawu, a ci którzy wyjechali mieli do czego wrócić.
 4. Pozyskiwanie środków na rozwój miasta.
 5. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości – miejsca, w którym przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, a nieposiadający własnej infrastruktury lokalowej, zapewniającej odpowiednie warunki do pracy, będą mogli na początku swej działalności wykorzystywać przygotowane pomieszczenia techniczne i biurowe.
 6. Weryfikacja wysokości podatków od nieruchomości. Dopasowanie ich wysokości do sposobu wykorzystywania i położenia nieruchomości.
 7. Tworzenie dogodnych warunków dla zewnętrznych kapitałów do inwestowania na naszym lokalnym rynku. Przygotowanie terenów pod tzw. park przemysłowo-technologiczny, który będzie zachętą dla inwestorów do lokowania swoich przedsięwzięć, jak i rozwijania swojej działalności na terenie Krasnegostawu.
 8. Wykorzystanie potencjału spółek miejskich, opartych na prawach ekonomii i gospodarki rynkowej, w celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych, tworzenia nowych przyjaznych miejsc pracy dla mieszkańców i oferowania stałych usług na najwyższym poziomie.
 9. Ze względu na rolniczy charakter regionu promowanie przetwórstwa owocowo-warzywnego.

 

Innowacyjność:

 1. Wdrażanie nowoczesnych pomysłów i rozwiązań dotyczących tzw. inteligentnego miasta (smart city), jako idei związanej z wieloma aspektami kierunków rozwoju.
 2. Powołanie Rady Rozwoju Miasta, tj. rady społeczno-gospodarczej, będącej ciałem doradczym władz miasta.
 3. Wdrażanie nowoczesnych pomysłów i rozwiązań dotyczących długofalowej polityki energetycznej i zarządzania miastem:
 4. Wprowadzanie rozwiązań wpływających na obniżanie kosztów zużycia energii, poprzez wykorzystanie naturalnych źródeł (pompy ciepła, fotowoltaika, itp.) oraz zastosowanie materiałów energooszczędnych przy realizacji inwestycji,
 5. Pomoc ze strony miasta przy korzystaniu z rządowego programu Czyste Powietrze.
 6. Uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego.
 7. Partycypowanie mieszkańców w zarządzaniu miastem, poprzez tworzenie odpowiednich systemów koordynacji, polegających na wspólnym rozwiazywaniu problemów lub ich zapobieganiu, poprzez:
 8. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami,
 9. rozbudowę systemu monitoringu, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 

ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI, KULTURY, REKREACJI, WYPOCZYNKU, TURYSTYKI I SPORTU

 

 1. Utrzymanie systemu stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieży.
 2. W porozumieniu z samorządem powiatu, tworzenie nowych kierunków nauki zawodu zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.
 3. Wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych, w szczególności dotyczących dzieci, młodzieży oraz rodzin. Wspieranie form oświaty pozaszkolnej, amatorskiego ruchu artystycznego.
 4. Promocja i aktywizacja lokalnych artystów, twórców ludowych oraz animatorów kultury.
 5. Utworzenie i zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych, sportowych oraz edukacyjno-kulturalnych.
 6. Zagospodarowanie nabrzeża i urządzenie plaży miejskiej nad Wieprzem.
 7. Pomoc miasta przy utworzeniu trasy spływów kajakowych, jak i niezbędnej infrastruktury.
 8. Stworzenie ogólnodostępnych miejsc piknikowych z grillowiskami.
 9. Utworzenie nadbrzeżnego bulwaru, miejsca spacerów i przechadzek mieszkańców.
 10. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 11. Przygotowanie miejsc parkingowych dla wycieczek autokarowych.
 12. Ulepszanie istniejącej bazy sportowej, jak i tworzenie nowej. Budowa zadaszeń trybun stadionowych.
 13. Wspieranie stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie szkolenia oraz aktywizacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 14. Stałe zwiększenie nakładów na kulturę, oświatę i sport.
 15. Wspieranie stypendialne wysokich osiągnięć sportowych.
 16. Powrót do organizacji młodzieżowych turniejów piłkarskich.
 17. Prowadzenie długofalowych działań na rzecz stworzenia zalewu, jako kompleksu turystyczno-rekreacyjnego, w którym mogłaby powstać odpowiednia infrastruktura do wypoczynku dla całego regionu.

ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 1. Promowanie, wspieranie i aktywizacja rodzin.
 2. Integracja społeczna mieszkańców.
 3. Utworzenie Centrum Aktywnego Seniora, które będzie wspierać i koordynować działania stowarzyszeń, jak i zrzeszających się grup senioralnych.
 4. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym oraz wsparcie ich opiekunów, którzy stale  muszą zajmować się osobami z ruchową niesprawnością.
 5. Wsparcie osób, które ze względu na wiek niepełnosprawność lub chorobę mogą czuć się wykluczane społecznie.
 6. Pomoc i promowanie taniego budownictwa wielorodzinnego oraz wpisującego się w program mieszkanie plus.
 7. Pomoc w poprawie warunków bytowych osobom, wymagającym wsparcia ze strony samorządu lokalnego, które wskutek przewlekłej choroby, ciężkich warunków materialnych czy długotrwałego bezrobocia znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Utworzenie punktu pomocy osobom znajdującym się w tzw. spirali zadłużenia.
 9. Zapewnienie opieki i bezpłatnego posiłku w świetlicach szkolnych dzieciom z klas młodszych, których pracujący rodzice nie mogą odbierać ich po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 10. Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych, jak również zwiększenie miejsc w żłobkach.
 11. Zwiększenie liczby dyżurujących przedszkoli w okresie wakacyjnym.
 12. Kontynuacja formuły konsultacji społecznych w zakresie wydatkowania części budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców zadania o charakterze lokalnym z tzw. Budżetu Obywatelskiego czy Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży.
 13. Okresowe ulgi w podatkach dla właścicieli posesji, dbających o zewnętrzny wygląd budynków – zachęta do odświeżania elewacji poprawiająca wizerunek miasta.
 14. Podjęcie działań w celu rozwiązania problemu ogólnodostępnych toalet publicznych.

 

 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

 

 1. Strategia rozwoju miasta, spójna ze strategiami gmin ościennych, powiatu i województwa.
 2. Stałe współdziałanie ze Starostwem w celu zwiększenia efektywność przedsięwzięć dotyczących miasta.
 3. Zacieśnianie współpracy z innymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, które widziałyby możliwość współpracy na rzecz rozwoju całego regionu.
 4. Stworzenie dla całego miasta planu zagospodarowania przestrzennego, aby określić warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.
 5. Ograniczenie biurokracji hamującej rozwój miasta.
 6. Zapewnienie rzetelnej i uczciwej obsługi mieszkańców, poprzez sprawną administrację. Wprowadzenie programu „przyjazny urzędnik”, tak aby urzędnik kojarzony był jako: opiekun – doradca – koordynator na rzecz mieszkańców i ich indywidualnych potrzeb.
 7. Współpraca ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, w celu realizacji wspólnych inwestycji infrastrukturalnych.
 8. Działania zapobiegające postępującej degradacji poszczególnych części miasta. Identyfikacja problemu, analiza potrzeb, a następnie rewitalizacja (np. starorzecza Wieprza, terenów poprzemysłowych).
 9. Stworzenie warunków do rozwoju turystycznego Krasnegostawu, poprzez budowę zalewu, bulwarów nadwieprzańskich.
 10. Zaprojektowanie i budowa „wioski tematycznej” nawiązującej do historii, kultury i tradycji Krasnegostawu, wzorowanej na koncepcji parku rozrywki.
 11. Rozbudowa tras rowerowych, promujących i uatrakcyjniających miasto.
 12. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla autokarów turystycznych.
 13. Rozpoczęcie prac przygotowawczych do utworzenia terenów pod duże imprezy masowe, targi oraz wystawy, pozwalające lepiej wykorzystać potencjał „Chmielaków” i miasta.
 14. Stałe rozszerzanie formuły wpływającej na podnoszenie rangi Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów.
 15. Zwiększenie nakładów na promocję miasta i „Chmielaków”.
 16. Prowadzenie kampanii społecznych promujących oraz zachęcających do inwestowania i odwiedzania Krasnegostawu.
 17. Organizowanie krasnostawskich targów oraz wystaw promujących nie tylko miasto i powiat, ale także produkt lokalny.
 18. Prowadzenie skutecznej promocji poprzez wykorzystanie walorów związanych z położeniem, w pobliżu trzech dużych miast regionu, a także miejsca styku trzech obszarów chronionego krajobrazu.
 19. Przeprowadzenie remontu Ratusza Miejskiego, z przygotowaniem reprezentacyjnej sali, dostosowanej do przeprowadzenia doniosłych uroczystości miejskich, jak również wykorzystywanej – jako sala ślubów.
 20. Odbudowa amfiteatru przy zachowaniu najnowocześniejszych estradowych i eventowych standardów wraz z pełną rewitalizacją Zaułka Nadrzecznego, gdzie znajdą się miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe.
 21. Współpraca międzynarodowa i urealnienie partnerstwa miast, w celu wzajemnej wymiany kulturowej i gospodarczej. Wykorzystanie efektu synergii dla realnego kreowania rozwoju.
 22. Identyfikacja potrzeb, określenie celu, realizacji przedsięwzięć, w oparciu o środki UE, poprzez przygotowanie dokumentacji oraz zapewnienie wkładu własnego w celu rozwoju Krasnegostawu.
 23. W miejscach o dużych utrudnieniach w ruchu wprowadzenie sygnalizacji świetlnej lub/i przebudowa skrzyżowań.
 24. Budowa mostu drogowo-pieszego, jako dodatkowej przeprawy na rz. Wieprz.
 25. Utworzenie linii komunikacji miejskiej łączącej różne części miasta.
 26. Czuwanie nad projektowaniem i późniejszą realizacją budowy drogi ekspresowej S 17, w części przebiegającej w granicach Krasnegostawu.
 27. Przygotowanie i wdrożenie programu przeciwdziałającego zalewaniu posesji mieszkańców wzdłuż Wieprza poprzez wykonanie tzw. suchych polderów.
 28. Kontynuacja podjętych działań nad utworzeniem zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową na Wieprzu, wpisującego się w rządowe programy ochrony przeciwpowodziowej, jak i tworzenia rezerwuarów wodnych.
 29. Zagospodarowanie przez miasto niszczejącej nieruchomości dworca PKP.
 30. Utworzenie targowiska miejskiego, odpowiadającego obecnym trendom i oczekiwaniom mieszkańców.
 31. Rozbudowa, jak i kompleksowa naprawa awaryjnej infrastruktury oświetleniowej i przeciwdeszczowej w mieście.
 32. Wykonanie chodników przy niebezpiecznych ciągach komunikacyjnych, takich jak ul. Graniczna, ul. Kościuszki, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Stokowa czy ul. Torowa.
 33. Stała rozbudowa infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej w mieście.
 34. Utworzenie punktów obsługi klienta PGNiG i PGE.

 

 

 

 

22
7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *