Wilkołazki pyta a Kościuk odpowiada

Szanowny Panie, kandydacie na Burmistrza Krasnegostawu.

4 listopada br. odbędzie się druga tura wyborów Burmistrza Krasnegostawu. Mieszkańcy zdecydują kto ma być gospodarzem miasta przez najbliższe pięć lat. To niezwykle ważne wydarzenie dla naszej społeczności, dlatego jako Stowarzyszenie i lokalny ruch społeczny zwracamy się do Pana z prośbą o odpowiedź na zadane niżej pytania i zajęcie stanowiska w kilku ważnych dla nas sprawach. Dzięki temu lokalna społeczność będzie mogła poznać Pański pogląd na przywoływane kwestie oraz przekonać się czy składane deklaracje mogą być szansą na rozwój Krasnegostawu.

  1. Czy i w jaki sposób zamierza Pan, zająć się sprawami, które nie mieszczą się bezpośrednio w kompetencjach samorządu miasta, a które mają bezpośredni wpływ na jego funkcjonowanie? W szczególności: wsparciem lokalnych przedsiębiorców, pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz problemem odpływu absolwentów gimnazjum / szkół podstawowych poza powiat krasnostawski?
  2. Do niedawna województwo lubelskie było jednym z najrzadziej odwiedzanych przez turystów regionów Polski, ale od kilku lat ruch turystyczny w naszym województwie zaczął konsekwentnie wzrastać i prognozuje się dalsze utrzymanie tego trendu. Proszę powiedzieć czy i w jaki sposób zamierza Pan wykorzystać ten fakt w rozwoju Krasnegostawu?
  3. Rada Miasta mijającej kadencji złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli przez RIO, NIK oraz o wykonanie niezależnego audytu zewnętrznego w spółce „Kras-Eko”, czy zrealizuje Pan ten wniosek? Czy zleci Pan przeprowadzenie podobnego audytu zewnętrznego w pozostałych miejskich spółkach?
  4. Jakie konkretne działania naprawcze zamierza Pan podjąć wiedząc, że Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „Kras-Eko” jest w katastrofalnej sytuacji finansowej?
  5. Czy i w jaki sposób zamierza Pan zwiększyć transparentności rozliczeń Towarzystwa Budownictwa Społecznego wobec lokatorów, mając na uwadze powtarzające się skargi mieszkańców na działalność tej spółki?
  6. Jakie jest Pańskie zdanie na temat wysokości stawek podatków i opłat lokalnych i czy planuje Pan ich wzrost lub obniżkę?
  7. Czy przywróci Pan realną kadencyjność na wszystkich stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych miasta i zapewni, że konkursy na dyrektorów będą organizowane w każdej instytucji podległej miastu nie rzadziej niż co pięć lat?
  8. Które ulice leżące na terenie miasta (niezależnie od ich zarządcy) uznaje Pan za priorytetowe do przebudowy lub gruntownego remontu i dlaczego?
  9. Jakie ma Pan pomysły na zagospodarowanie budynków dawnego dworca PKP oraz dawnego ratusza miejskiego?
  10. Dotychczasowe działania Klubu Radnych „Krasnostawianie” pokazały jak ważna i oczekiwana społecznie jest dobra współpraca samorządu miasta i spółdzielni mieszkaniowych. Czy w związku z tym, przyłączy się Pan do kolejnych działań mających na celu wsparcie (zadaniowe i finansowe) nowych publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych na terenach KSM?

 

z poważaniem

Marcin Wilkołazki

Prezes Stowarzyszenia „Krasnostawianie”

 

 

Szanowny Pan

Marcin Wilkołazki

Prezes Stowarzyszenia „Krasnostawianie”

 

Szanowny Panie Marcinie,

serdecznie dziękuję za zebranie i wystąpienie w imieniu społeczności Krasnegostawu z pytaniami, które są kierowane do kandydatów na Burmistrza Miasta Krasnystaw. To zrozumiałe, że mieszkańcy przed podjęciem tak ważnej dla miasta decyzji  chcieliby znać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Tak jak Pan słusznie zauważa wybory samorządowe są ważnym momentem w życiu lokalnych społeczności. Mieszkańcy przed dokonaniem wyboru nowego burmistrza chcieliby mieć jak najwięcej informacji na temat każdego z kandydatów, bowiem wybory jakich dokonają mogą zatrzymać miasto w stagnacji na następne lata, albo wpłynąć na jego dynamiczny rozwój. Sprawa jest zatem bardzo poważna i tak ją należy traktować. Każde z pytań odnosi się do innej kwestii i tym samym wymaga zajęcia osobnego stanowiska.

Ad. 1. Czy i w jaki sposób zamierza Pan, zająć się sprawami, które nie mieszczą się bezpośrednio w kompetencjach samorządu miasta, a które mają bezpośredni wpływ na jego funkcjonowanie? W szczególności: wsparciem lokalnych przedsiębiorców, pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz problemem odpływu absolwentów gimnazjum / szkół podstawowych poza powiat krasnostawski?

Jestem przekonany, że ponad dwadzieścia pięć lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i poznania mechanizmów gospodarki pozwoliło mi zgłębić problemy dotyczące przedsiębiorców. Natomiast dwa lata pracy w charakterze urzędnika pozwala mi spojrzeć na te zagadnienie z drugiej strony. Samorząd miasta w istotny sposób wpływa na kształtowanie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Może się to odbywać na wielu płaszczyznach. Poprzez utworzenie planu przestrzennego zagospodarowania miasta, który wyraźnie wskazuje potencjalnym inwestorom jakie tereny w mieście spełniają wymagane warunki i parametry dla danego przedsięwzięcia. Samorząd może wspierać lokalnych przedsiębiorców w ich inicjatywach pomagając im przechodzić przez zbiurokratyzowane procedury. W ramach promocji miasta powinien promować lokalny przemysł, usługi czy wytwarzane produkty, oferować pomoc w zakresie tworzenia klas profilowanych, kształcących wykwalifikowaną kadrę pracowniczą – kadrę, której oczekują zakłady pracy, wykonujące specjalistyczne usługi lub zajmujące się nowoczesnymi technologiami produkcji.

Znając konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorców i tym samym rynku pracy będę prowadził działania wspierające przedsiębiorców z jednej strony, a z drugiej poprzez współpracę samorządów będę zabiegał o tworzenie w szkołach klas profilowanych przygotowujących młodzież do zawodów, których oczekuje rynek wysokopłatnej pracy. W ten sposób zachęcimy też młodzież do korzystania z lokalnej oferty edukacyjnej na różnych poziomach szkolnictwa.

W moim programie działań poświęciłem wiele miejsca sprawom przedsiębiorczości. Obiecuję w nim poprowadzić samorząd tak, aby był otwarty na przedsiębiorczość. Utworzenie biura do spraw współpracy z biznesem ma być jednym z elementów bezpośredniego wsparcia lokalnych przedsiębiorców, które będzie uczestniczyć w ich promocji w kraju, jak i za granicą. Ponadto jak wspomniałem moje działania w obszarze przedsiębiorczości będą maksymalnie nakierowane na tworzenie nowych wysokopłatnych miejsc pracy. Będę z ogromną determinacją zabiegał o przyciągnięcie inwestorów, którzy stworzą miejsca pracy dla naszych mieszkańców, co pozwoli zatrzymać odpływ młodych ludzi i jednocześnie zachęci do powrotu tych, którzy wyjechali.

 

 

Ad. 2. Do niedawna województwo lubelskie było jednym z najrzadziej odwiedzanych przez turystów regionów Polski, ale od kilku lat ruch turystyczny w naszym województwie zaczął konsekwentnie wzrastać i prognozuje się dalsze utrzymanie tego trendu. Proszę powiedzieć czy i w jaki sposób zamierza Pan wykorzystać ten fakt w rozwoju Krasnegostawu?

 

Zgadzam się z Państwem, że pod względem turystyki województwo lubelskie nie znajdowało się zbyt wysoko w rankingach miejsc, które chętnie odwiedzają turyści. Pojawiające się w tym zakresie zmiany są wynikiem prowadzonych akcji społecznych promujących nasz region. Ten fakt oczywiście należy wykorzystać promując dodatkowo nasze miasto, zachęcając do odwiedzania Krasnegostawu. Jednak w tym zakresie musimy poprowadzić wiele równoległych działań.

Rozmawiając z operatorami wycieczek autokarowych słyszy się, że Krasnystaw pomijany jest z bardzo prozaicznego powodu dotyczącego braku w centralnej części miasta przygotowanych miejsc parkingowych dla autokarów, jak też odpowiednich toalet. Problemem jak się okazuje nie jest tylko brak tzw. atrakcji turystycznych, lecz również te wyżej wymienione. Zatem już niewielkimi nakładami finansowymi możemy stworzyć odpowiednie zatoczki dla autokarów z przygotowaniem w ich pobliżu infrastruktury sanitarnej.

Na uwagę zasługuje również to, że przez Krasnystaw przebiega trasa rowerowa Green Velo, która staje się z roku na rok coraz bardziej popularna. I tutaj możemy mieć duże pole do działań samorządu i lokalnego biznesu. W tym zakresie sporo zostało zrobione, ale jest jeszcze dużo do zrobienia.

Krasnystaw ze względu na przepływającą rzekę Wieprz może być i zapewne niebawem będzie miejscem wykonywania spływów kajakowych. Projekt utworzenia przystani kajakowej został już opracowany i czeka tylko na realizację. Ponadto przygotowując swój program działań w części dotyczącej strategii rozwoju podnoszę temat utworzenia zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną, która może realnie wpływać na rozwój turystyki w naszym mieście.

Będę zabiegał o realizację projektu zbudowania tzw. wioski tematycznej, która opierałaby się na krasnostawskiej historii, kulturze i tradycjach. Wioska stałaby się Krasnostawskim parkiem rozrywki.

Pojawiające się trendy w turystyce i dodatkowo poprowadzona strategia może stanowić szansę dla naszego pięknego miasta na rozwój i budowanie dobrobytu naszych mieszkańców oraz całego regionu. W swoim programie w związku tym sprecyzowałem kilka najważniejszych obszarów, na których w pierwszej kolejności będę chciał się skupić, a rozwój turystyki jest właśnie jednym z nich.

Ad. 3. Rada Miasta mijającej kadencji złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli przez RIO, NIK oraz o wykonanie niezależnego audytu zewnętrznego w spółce „Kras-Eko”, czy zrealizuje Pan ten wniosek? Czy zleci Pan przeprowadzenie podobnego audytu zewnętrznego w pozostałych miejskich spółkach?

 

Burmistrz to osoba, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność za zarządzanie finansami miasta i podległych mu spółek. Musimy zdawać sobie sprawę, że Miasto nie posiada swoich pieniędzy. Burmistrz rozdysponowuje środkami mieszkańców i byłbym nieodpowiedzialną osobą, gdybym nie przeprowadził takowych audytów i kontroli. Przeprowadzenie kontroli zarekomendowane przez Radę Miasta jest w tym przypadku konieczne. Wykonanie audytu w spółkach miejskich wykaże faktyczną sytuację finansową tych jednostek, a jak wiadomo część z nich znalazła się w poważnych kłopotach finansowych. Należy zatem poznać pełną oceną stanu faktycznego. Ocena musi być wykonana przez audytorów zewnętrznych, gdyż niezależne zbadanie sytuacji spółek będzie najbardziej miarodajne. Dlatego tak ważne jest, by niezwłocznie podjąć kroki w tym kierunku. Zostając Burmistrzem należy stworzyć raport otwarcia, który będzie polegał na zbadaniu sytuacji finansowej wszystkich jednostek podległych miastu. Z raportem tym będą mogli zaznajomić się mieszkańcy Krasnegostawu. Jako osoba odpowiedzialna i uczciwa będę chciał przedstawić mieszkańcom opcję zerową, czyli taki punkt wyjścia, od którego zacznę swoją działalność, po to aby w przyszłości można mnie było rozliczyć z moich faktycznych dokonań. Po objęciu urzędu Burmistrza Krasnegostawu będę sprawował taki nadzór nad spółkami miejskimi, aby przynosiły zyski, tworzyły nowe przyjazne miejsca pracy dla naszych mieszkańców, a przy tym wykonywały swoje usługi na najwyższym poziomie.

 

Ad. 4. Jakie konkretne działania naprawcze zamierza Pan podjąć wiedząc, że Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „Kras-Eko” jest w katastrofalnej sytuacji finansowej?

 

Sytuacja w jakiej znalazła się wspomniana spółka stanowi niewątpliwie poważny problem, bowiem dotyczy ona bezpośrednio naszego bezpieczeństwa sanitarnego. Jednak aby można było podjąć jakiekolwiek działania w tym zakresie należy przeprowadzić audyt ustalający powody, które doprowadziły MSOK „Kras-Eko” do tak złego wyniku finansowego. Należy sprawdzić w jakim okresie spółka zaczęła odnotowywać straty i dlaczego nie wprowadzono środków zaradczych.

Jeżeli zostanę burmistrzem, zobowiązuję się do natychmiastowego podjęcia kroków ustalających faktyczne przyczyny takiego stanu rzeczy. Zapoznam się z raportami spółki, z informacjami przedstawianymi Radzie Miasta. Będę domagał się od spółki pełnego i rzetelnego sprawozdania finansowego z kilku ostatnich lat. Przeprowadzenie audytu i pełnej kontroli zdiagnozuje problem oraz pozwoli na wprowadzenie odpowiednich mechanizmów naprawczych, a w przyszłości ułatwi prowadzenie właściwego nadzoru nad spółką.

 

Ad. 5. Czy i w jaki sposób zamierza Pan zwiększyć transparentności rozliczeń Towarzystwa Budownictwa Społecznego wobec lokatorów, mając na uwadze powtarzające się skargi mieszkańców na działalność tej spółki?

 

 

Podejmując decyzję o udziale w wyborach na Burmistrza Krasnegostawu, kierowałem się myślą zadbania o wszystkich mieszkańców naszego miasta. Jeżeli mieszkańcy się na coś skarżą, to znaczy że coś działa nieprawidłowo. Moja rola w takich przypadkach musi sprowadzać się do naprawy miejsc, które zdaniem mieszkańców nie działają zgodnie z ich oczekiwaniami. Podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawiając poszczególne punkty programu działań odnosiłem się do mojej koncepcji funkcjonowania urzędu i oczywiście jednostek podległych, do których zalicza się także spółka TBS. Zostając burmistrzem doprowadzę do utworzenia przyjaznego mieszkańcom urzędu, w którym transparentność stanowić będzie bezwzględny  standard. Dotyczyć to będzie nie tylko samego urzędu, ale również wszystkich podległych jednostek, do których zalicza się także Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Urząd i jednostki mają być spostrzegane jako transparentne. Transparentność ta ma polegać na ciągłym przekazywaniu pełnych informacji mieszkańcom. Mieszkańcy natomiast wnosząc swoje postulaty mają być przekonani, że ich sprawa za każdym razem zostanie rozpatrzona, problemy przeanalizowane, a ich rozwiązanie wspólnie wypracowane. Będą bezpośrednio recenzowali działania Zarządu, a wydawane przez nich opinie będą ważnym elementem wystawianej oceny. W ten sposób burmistrz będzie miał bieżące informacje o stopniu zadowolenia mieszkańców z pracy Zarządu, które będą wykorzystywane do pełniejszego sprawowania nadzoru i kontroli.

Ad. 6. Jakie jest Pańskie zdanie na temat wysokości stawek podatków i opłat lokalnych i czy planuje Pan ich wzrost lub obniżkę?

Burmistrz bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za finanse miasta. Swoje działania powinien prowadzić tak, by racjonalnie optymalizować wydatki. Budżet, którym zarządza, w dużej mierze pochodzi z wpływów podatkowych. Nie wolno zapominać o tym, iż na budżet składają się  także inne źródłach przychodów miasta.

Podatki dla mieszkańców czy przedsiębiorców  stanowią stałe obciążenie. Przez długie lata stawki obowiązujące w Krasnymstawie zaliczane były do jednych z najwyższych w kraju. Swoimi poziomami zbliżały się do tych, które obowiązywały w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie dochody mieszkańców były niewspółmiernie wyższe niż u nas. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie uzyskiwali odpowiednio wysokich obrotów, obowiązujące stawki podatkowe okazywały się powodem osłabienia, niejednokrotnie zahamowania rozwoju, a w skrajnych przypadkach nawet upadku firm.

Wielu mieszkańców osobiście dotknęły skutki przeprowadzonej w 2015 roku modernizacji gruntów w mieście. Pojawiła się duża ilość  działek, które w wyniku przeprowadzonej modernizacji zmieniły swoje funkcje. Część z nich jednak nie odzwierciedlała ich faktycznego wykorzystania. W głównej mierze sprawa dotyczyła nieruchomości z zabudową gospodarską, które od lat nie były użytkowane. Skutek był taki, że dochodziło do zmiany decyzji wymiaru podatku, którego kilkakrotnie wyższy poziom w niejednym przypadku powodował podejmowanie decyzji o rozbiórce zabudowań. W związku z tym dla uniknięcia w przyszłości takich sytuacji, które jak się okazało wymusiły na mieszkańcach podjęcie drastycznych kroków, należy prowadzić zróżnicowanie stawek według ustalonego i zatwierdzonego przez Radę Miasta „klucza”, który będzie brał pod uwagę wiele różnych parametrów dotyczących nieruchomości.

Dlatego w moim programie zobowiązuję się do weryfikacji wysokości podatków, w taki sposób, który z jednej strony nie osłabi budżetu miejskiego, ale z drugiej pozwoli na postrzeganie go jako sprawiedliwego, opartego na racjonalnych zasadach. Już dziś mogę obiecać, że moje działania będą nakierowane na optymalizację wydatków miasta. Nie zamierzam podnosić opłat i podatków. Z całą mocą będę walczył o środki unijne i rządowe, to one będą wspierać działania inwestycyjne naszego miasta. Konsekwentnie będę realizował założenia zawarte w strategii rozwoju miasta, by po pewnym czasie pojawiły się wpływy do budżetu miejskiego z nowych zakładów pracy, rozwoju przedsiębiorczości czy turystyki.

Ad. 7. Czy przywróci Pan realną kadencyjność na wszystkich stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych miasta i zapewni, że konkursy na dyrektorów będą organizowane w każdej instytucji podległej miastu nie rzadziej niż co pięć lat?

Wprowadzone zmiany przepisów wobec osób pełniących najważniejsze funkcje samorządowe, będą w przyszłości przekładały się na kadencyjność stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych miasta. Już teraz należy zwrócić uwagę, że przeprowadzenie konkursów ma swoje wielkie zalety. Wymusza na wysokiej kadrze zarządzającej ciągłe dokształcanie i doskonalenie. Dla jednostek organizacyjnych, które będą prowadzone przez tak wykwalifikowany personel, pojawi się większa możliwość pozyskania wysokiej klasy menedżerów. Nie racjonalne byłoby zatem odchodzenie od rozwiązań, które nie mobilizowałyby obejmujących określone stanowiska dyrektorów czy prezesów jednostek do podnoszenia swoich kwalifikacji. Taka decyzja pozbawiałaby szans awansu ludzi ambitnych, kreatywnych i efektywnych w swoich działaniach, a także zamykałaby ścieżkę kariery ludziom o takich cechach. Wynikające z tego korzyści powodują, że nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Uważam przeprowadzanie konkursów nie tylko za rozsądne, ale i konieczne.

Ad. 8. Które ulice leżące na terenie miasta (niezależnie od ich zarządcy) uznaje Pan za priorytetowe do przebudowy lub gruntownego remontu i dlaczego?

To bardzo trudne pytanie, gdyż w Krasnymstawie istnieje wiele takich ulic, które wymagają niezwłocznego podjęcia działań związanych z budową, przebudową lub remontem. Od dawna słyszymy o problemie na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Sokołowskiego, gdzie wyraźnie widać potrzebę przebudowy tego miejsca w taki sposób, który usprawni ruch pojazdów.

Mieszkańcy ulicy Kościuszki od lat proszą o chodnik. Ten sam problem istnieje wzdłuż ulicy Krakowskie Przedmieście i ul. Kolonia Krakowskie Przedmieście. Mieszkańcy Zastawia, Kolonii Góry i innych również od dawna zgłaszają problem braku dróg osiedlowych.

W miejscach, w których właścicielem jest miasto rozwiązanie problemu nie będzie stanowiło większego problemu. Trochę gorzej sytuacja wygląda w miejscach, gdzie właścicieli jest kilku, jak to ma miejsce przy ulicach Lwowskiej i Sokołowskiego. Mamy tam dwóch zarządców, GDDKiA i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Miasto może wskazywać na problem, może proponować partycypację w kosztach, jednakże ostateczne decyzje należą do obu zarządców. Niewątpliwie należy nieustannie podejmować starania, by ostatecznie udało się zrealizować nurtujące nas rozwiązania.

W sprawie wspomnianych chodników, sytuacja wygląda tak, że znajdują się one w pasie drogowym Zarządu Dróg Powiatowych.  W związku z tym sytuacja jest na tyle korzystna, że w poprzednich latach zwierano porozumienia o partycypowaniu w kosztach. To daje szansę na niezbyt odległe w czasie  poprowadzenie działań. W przypadku ulic Granicznej i Tokarzewskiego mogliśmy przeczytać w prasie, że remonty miały rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jeśli to nie nastąpi po powołaniu nowych władz w Starostwie Powiatowym i w Mieście konieczne będzie powrócić do rozmów nie tylko w sprawie tych ulic, ale i tych wspomnianych wyżej. Zdaję sobie sprawę z tego, że budowa i remonty dróg to skomplikowany temat, a zwłaszcza ustalenie priorytetów w tym zakresie. Na pewno decyzje będą potrzebowały przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. Jednak sytuacja jest lepsza od tej sprzed kilku lat, bowiem zostały w tym roku uruchomione rządowe środki na budowę dróg,  które zamierzam wykorzystać na tworzenie nowej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. To ja będę gwarantem na pozyskanie z rządu jak najwyższego wsparcia finansowego na remont i budowę dróg. Będę dążył do przeprowadzenia jak największej ilości inwestycji w tym zakresie, by wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców Krasnegostawu.

Ad. 9. Jakie ma Pan pomysły na zagospodarowanie budynków dawnego dworca PKP oraz dawnego ratusza miejskiego?

Krasnystaw znajduje się na trasie nowych rozwiązań dotyczących połączeń PKP. Rozwiązania związane są z nowym programem – Kolej Plus, którego głównym celem jest poprawa spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej regionów Polski, a ponadto ułatwienie dostępu do kolei pasażerskiej oraz towarowej  z miastami wojewódzkimi. W związku z tym może się okazać, że już niebawem realizacja programu spowoduje, że w całości lub w jakiejś części budynek będzie wykorzystywany jak dawniej – jako dworzec PKP.  Póki co niszczejący budynek nie jest wizytówką miasta, a powinien nią być.  Przy współpracy z PKP będę dążył, aby jak najszybciej wyremontować budynek, skomunikować go z siatką połączeń PKS, a w przyszłości z Komunikacją Miejska, którą chcę zrealizować w ramach mojego programu wyborczego.

 

Dawny ratusz miejski wiele lat  temu stracił swoją najważniejszą funkcję. Niestety brak środków na remont spowodował, że reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej nie służy w żaden sposób mieszkańcom. Trzy lata temu po przeprowadzonych konsultacjach społecznych powstał projekt remontu ratusza. Projekt zawiera kilka rozwiązań, które sprawią, że mieszkańcy na nowo będą mogli w pełni korzystać z ratusza. Nie jest żadną tajemnicą, że projekt zawiera przygotowanie reprezentacyjnej sali, dostosowanej do przeprowadzenia doniosłych uroczystości miejskich, jak również wykorzystywanej – jako sala ślubów. Przeprowadzenie remontu jest sprawą priorytetową, bowiem stanowi ważniejszą z wizytówek Krasnegostawu.

 

Ad. 10.  Dotychczasowe działania Klubu Radnych „Krasnostawianie” pokazały jak ważna i oczekiwana społecznie jest dobra współpraca samorządu miasta i spółdzielni mieszkaniowych. Czy w związku z tym, przyłączy się Pan do kolejnych działań mających na celu wsparcie (zadaniowe i finansowe) nowych publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych na terenach KSM?

Wiem jaką ogromną grupę mieszkańców skupia Spółdzielnia Mieszkaniowa KSM, to już 57 lat działalności tej spółdzielni. Nie wyobrażam sobie mojego urzędowania bez wspierania takiej instytucji i ludzi, którzy tam mieszkają. Ludzi z ogromnym potencjałem i wieloma pomysłami, które mają pozytywny wpływ na życie naszego miasta. Dlatego zamierzam wykorzystać ten potencjał poprzez pełną współpracę, wsparcie finansowe w realizacji projektów inwestycyjnych.

Odpowiadając na to pytanie, tak jak poprzednio odwołać się muszę do działań jakie podejmowałem pracując w Urzędzie Miasta, a zarazem do mojego programu działań. Współpraca ze spółdzielniami i wspólnotami  mieszkaniowymi, w celu realizacji wspólnych inwestycji infrastrukturalnych jest jedną z istotniejszych kwestii, które samorząd miasta powinien prowadzić. Wspólne działania dają bowiem szansę na rozbudowę infrastruktury sportowej, placów zabaw, parkingów, z których korzystają również pozostali mieszkańcy miasta.  Wymierne efekty mogliśmy zobaczyć przy zbiegu ulic Tokarzewskiego i Sobieskiego, gdzie powstał parking, a także na osiedlowych boiskach sportowych.

W 2016 roku poprzez zaangażowanie się Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i KSM udało się przeprowadzić bardzo trudną do zrealizowania inwestycję na ulicy Sobieskiego i ulicy Chmielnej. Każdy z wymienionych musiał bowiem odegrać ważną rolę podejmując się współpracy w ściśle określonym czasie, jak i zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w swoich budżetach. Powstały alians pozwolił na: wymianę infrastruktury ciepłowniczej, oświetleniowej, wodociągowej, budowę systemu kanalizacji deszczowej, a także na położenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowych. Przeprowadzony w ten sposób remont poprawił komfort pieszych i kierowców. Ponadto, co bardzo ważne z punktu widzenia energetycznego, spowodował, że została wymieniona kilkudziesięcioletnia magistrala ciepłownicza, której awaria mogłaby spowodować  wstrzymanie dostaw ciepła do mieszkań, czy też obiektów użyteczności publicznej.

Zadbanie o dobrą współpracę w przyszłości pozwoli również prowadzić wspólne działania. Zakładam, że Zarządy Spółdzielni będą nadal otwarte i chętne do współpracy. Natomiast ja ze swojej strony już dziś deklaruję chęć do takiej współpracy. Zakładam również, że przedstawiciele mieszkańców w Radzie Miasta, tak jak członkowie Klubu Radnych „Krasnostawianie” będą otwarci, i tak jak poprzednio aktywnie włączą się w realizację przedsięwzięć, które będą służyły nam wszystkim.

Z poważaniem,

Robert Kościuk

28
8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *