Przychylanie nieba, na wesoło

 

Dziś prezentujemy przedruk ze strony internetowej UG Siennica Różana. Ten zawiera informację na temat sprzedaży działki w Siennicy Małej. Cała sprawa byłaby może i banalna ale działka leży w miejscu atrakcyjnym, przy drodze powiatowej i ma powierzchnię 0,78ha. Wysokość sprzedaży ustalono na 40.000 złotych… Cena za taką powierzchnię i lokalizację jest bardzo atrakcyjna w kontekście jeszcze świeżej deklaracji zakupu nieruchomości za 750.000… Przy tym zakupie użytkowa powierzchnia jest niewiele większa od powierzchni sprzedawanej działki na Siennicy Małej… Jak tak ma wyglądać przychylanie nieba, to może prościej zainwestować w maszynę drukarską i drukować pieniądze. Senator Zając dysponuje sprzętem i jak Leszek go poprosi, to ten pomoże, tym bardziej, że za 2 lata wybory i Józiowi w Senacie wygodnie siedzieć. W wypadku tych dwóch transakcji trudno wytłumaczyć rozziew cenowy!? Bo to, że jedna nieruchomość jest zabudowana niewiele wnosi i na mój nos nadal brakuje uzasadnienia na wydanie kilkuset tysięcy… Słowa Wiesi Popik o tym, że ktoś na Żdżannym kupił działkę za 60.000 rzucają trochę światła na rzeczywiste ceny nieruchomości, a te przecież wynikają z zasobności portfeli potencjalnych klientów. Towar tyle kosztuje ile ktoś za niego gotów zaoferować, to ile się chce nie ma nic do rzeczy. Tym samym dochodzę do wniosku że nasz Leszek to swój chłop. Kupuje nieruchomości za tyle ile ktoś chce i sprzedaje w cenach bardzo atrakcyjnych dla kupującego !? Gdyby tak nowatorską i odważną filozofię obrotu nieruchomościami Rotschild wcielił w życie to niechybnie w ciągu roku poszedłby z torbami ale w Siennicy to uchodzi i wszyscy są zadowoleni…

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działka ewidencyjna numer 407/1, obręb Siennica Królewska Mała 0007, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie. 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

Działka ewidencyjna numer 407/1, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 Działka 407/1 zapisana jest w księdze wieczystej ZA1K/00062930/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie; 

 • powierzchnia nieruchomości: 0,78 ha

 • opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 3133L Kasjan-Siennica Różana, z możliwością pełnego uzbrojenia.

Oznaczenie użytków i klas: Ps/PsIII-0,08ha, R/RIVa-0,11ha, R/RIIIb-0,52ha, Br/RIIIb-0,07ha.

Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym:

służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 407/1 pasem ziemi
o szerokości 4,5 (cztery i pół) metra biegnącym od drogi gminnej nr 988 przez działkę
nr 407/1 od strony południowej działki, zgodnie ze szkicem tej drogi oznaczonym kolorem zielonym na załączonej mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 413/2, 414/2, 415/2, 416/2, 423/2, 424/2”.

Aktualny sposób zagospodarowania: grunty orne; 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

  

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 407/1 to zabudowa zagrodowa, grunty orne i użytki zielone.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych; 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy; 

 • cena nieruchomości: 

40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy; 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy; 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy; 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XIX/158/2021 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 
  20 grudnia 2021 r.

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 08.11.2021 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana. W dniu 08.11.2021 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wsi Siennica Królewska Mała  a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.

 

15
4

Jeden komentarz do “Przychylanie nieba, na wesoło”

 1. Sprzedali lecznicę ,ośrodek zdrowia oraz gminę… więc nie jest tak źle jeszcze pogonić świetlice wiejskie i budżet gminy odetchnie z ulgą…

  13

  3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *