Odpowiedzi na drugą interpelację w ?sprawie hydroforni? część druga

Ad 16. (Pytanie – Czy osoby prywatne lub instytucje, a także organy władzy publicznej zwracały się kiedykolwiek do Wójta o informacje w zakresie działalności przedsiębiorcy?) Odpowiedź : nie

Ad 17 (Pytanie – Czy Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze kontaktowała się z Wójtem?)
Ad 18 (Pytanie – Pod jaką sygnaturą akt toczy się postępowanie karne prowadzone przeciwko przedsiębiorcy?)
Ad 19 (Pytanie – Czy i jaki status posiada Wójt w tym postępowaniu?)
Ad 20 (Pytanie – Czy Wójt (lub którykolwiek z pracowników Urzędu Gminy lub jednostki podległej Gminie) zeznawał lub będzie zeznawał w charakterze świadka przed organami ścigania w postępowaniu, o którym mowa powyżej? Jeżeli sprawa znajduje się na etapie postępowania sądowego, to czy Wójt będzie w niej występował. Jeśli tak, to w jakim charakterze?) Odpowiedź na pytania od 17 do 20 została przedstawiona łącznie i brzmi : Urząd Gminy nie posiada wiedzy w tym temacie. (komentarz – dziwne, że wójt nie wie czy prokuratura kontaktowała się z nim)

Ad 21 (Pytanie – Kto faktycznie sporządzał umowę oddającą w najem budynek Hydroforni?) Odpowiedź : Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy.

Ad 22 (Pytanie – Czy budynek Hydroforni nadawał się do prowadzenia działalności zgodnie z profilem przedsiębiorcy?) Odpowiedź : tak – jedno pomieszczenie w budynku było wykorzystane na potrzeby przedsiębiorcy.

Ad 23 (Pytanie – Czy przedsiębiorca poczynił własne nakłady celem przystosowania budynku Hydroforni do uruchomienia produkcji i rozpoczęcia działalności?) Odpowiedź : nie

Ad 24 (Pytanie – W zakresie podpisania umowy najmu ? czy toczyły się jakiekolwiek rokowania lub negocjacje?) Odpowiedź : tak

Ad 25 (Pytanie – Czy na potrzeby przedsiębiorcy, Gmina zamontowała oddzielne podliczniki mediów?) brak było możliwości instalacji dodatkowych liczników, opłaty za media włączono w czynsz.

Ad 26 (Pytanie – Z jakich powodów nie wszyscy radni Gminy Siennica Różana mieli wiedzę o fakcie zawarcia umowy najmu?) Odpowiedź : zawieranie umów najmu należy do kompetencji Wójta Gminy.

Ad 27 (Pytanie – Czy przedsiębiorca zawarł jakąkolwiek umowę o wywożenie śmieci, produktów ubocznych działalności, innych odpadów lub nieczystości?) Odpowiedź : Urząd Gminy nie posiada wiedzy w tym temacie.

Ad 28 (Pytanie – Czy Wójt udzielił odpowiedzi, zgłosił zastrzeżenia i zawiadomił Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie, zgodnie z raportem kontroli lubelskiego RIO z dnia 7 marca 2014 r., znak: RIO-II-600/56/2013r.)
Ad29 (Pytanie – Dlaczego ? mimo wskazań ww. raportu ? w zakresie oddania w najem budynku Hydroforni, Wójt ponownie dopuścił się podobnych naruszeń i popełnił ?recydywę?? W tym miejscu wskazuję, iż RIO w Lublinie wskazało Wójtowi liczne uchybienia w zakresie gospodarki mieniem, tj. niesporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieogłaszanie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w prasie lokalnej, niepodawanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargów i inne. Godzi się zważyć, iż RIO nakazała Wójtowi podawać do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (najmu) przez ogłaszanie w prasie lokalnej.)
Ad 30 (Pytanie – Czy organy kontrolujące i nadzorcze względem gminy, dokonywały jakichkolwiek kontroli w zakresie zawarcia umowy najmu w przedmiocie Hydroforni, a także w zakresie działalności przedsiębiorcy? Jakie były wyniki kontroli?)
Ad 31 (Czy komisja rewizyjna tut. rady gminy miała wiedzę o naruszeniach, których dopuścił się Wójt, a które zostały wykazane w ww. raporcie RIO? Bezspornym jest, iż przedmiotowy raport został przesłany do wiadomości rady. Czy komisja rewizyjna i sama rada wyciągnęły jakiekolwiek konsekwencje wobec Wójta za liczne zaniedbania i naruszenia prawa?)

Zblokowana odpowiedź na pytania od 28 do 31 : W zaleceniach pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 marca 2014 r. widnieje zapis: W zakresie nieprawidłowości wyeliminowanych w trakcie kontroli, po udzieleniu przez kontrolującego stosownego instruktażu lub o incydentalnym charakterze nie formułowano wniosków pokontrolnych. Na stwierdzone nieprawidłowości gmina udzieliła odpowiedzi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Nieprawidłowość związana z gospodarką mieniem dotyczyła wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nie dotyczyła umów najmu. Słowo najmu zostało bezpodstawnie dopisane przez radnego. Zawsze po przeprowadzeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy przez zespół kontrolujący Regionalnej Izby Obrachunkowej, zarządzana jest narada z udziałem Kierownictwa Urzędu, Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Gminy, na której jest szczegółowo omawiany protokół z kontroli oraz zalecenia pokontrolne. W trakcie przeprowadzonych kontroli od początku powstania samorządu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak i inne organy kontrolne, nie doszło do naruszenia prawa przez Wójta Gminy, a tym samym do złamania dyscypliny finansów publicznych. Były to nieprawidłowości wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy, o których RIO napisała, iż niektóre wyeliminowano w trakcie kontroli po udzieleniu przez kontrolujących stosownego instruktażu, a na niektóre udzielono do RIO odpowiedzi pisemnej. Wykonanie powyższych zaleceń jest zawsze kontrolowane przez zespół kontrolujący RIO w czasie kolejnej kontroli kompleksowej.

Ad 32 ( Pytanie – Czy oddanie budynku Hydroforni w najem oraz uruchomienie produkcji przez przedsiębiorcę, odbyły się z poszanowaniem przepisów ustawy prawo wodne?) Odpowiedź: tak – Protokół SANEPIDU do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad 33 ( Pytanie – Dlaczego ? mając wiedzę o nielegalnej działalności przedsiębiorcy oraz o negatywnym jej wpływie na środowisko ? Wójt nie skorzystał z uprawnień przewidzianych w ustawie prawo ochrony środowiska (art. 363, art. 368, art. 378 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 363 ustawy, Wójt w drodze decyzji, może nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie czynności zmierzających do: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego.) Odpowiedź : Urząd gminy nie posiada wiedzy w tym temacie.

Pieczątka Wójt Leszek Proskura, podpis nieczytelny.

13
26

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *