Pytania do wójta i odpowiedzi część druga

13.W jakiej formie miał być uiszczany czynsz z tytułu używania przedmiotowych budynków?

14.Ile wynosił miesięczny czynsz, o którym mowa w pkt.13 powyżej?

15.Proszę o przedstawienie wszystkich dowodów wpłat czynszu (lub innych opłat) uiszczanych na rzecz Gminy Siennica Różana z tytułu używania budynków Hydroforni przez prywatną firmę.

16.Proszę o przedstawienie odpowiednich rejestrów dot. osób prowadzących działalność gospodarczą w budynkach Hydroforni Kozieniec – tj. w przypadku osób fizycznych – wydruk z CEIDG, w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych – wydruk z KRS.

17.Proszę o udzielenie informacji, na jaki okres została zawarta umowa, o którą pyta interpelujący.

18.Czy umowa przewidywała kary umowne lub odsetki za niewypełnienie lub złamanie jej postanowień?

19.Czy strony umowy, tj. Gmina oraz osoba (osoby) prywatne, przewidziały możliwość jej rozwiązania? Jeśli tak, to w jakim trybie?

20.Czy Wójt oraz Rada Gminy wiedzieli o profilu działalności osób użytkujących budynki Hydroforni Kozieniec?

21.Czy przedsiębiorca (lub przedsiębiorcy) prowadzący działalność w budynkach Hydroforni Kozieniec, posiadał wszelkie wymagane prawem koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności?

22.Czy na skutek prowadzenia działalności, wskazana osoba prywatna (lub osoby) produkowały jakiekolwiek odpady lub produkty uboczne?

23.Jeśli tak, to jakie były to odpady i produkty uboczne, gdzie były składowane i wywożone oraz jaki był lub mógł być wpływ tych odpadów na środowisko?

Finalnie, na podstawie par.50 ust.1 Statutu Gminy Siennica Różana, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na niniejszą interpelację w formie pisemnej, w terminie 14 dni od jej złożenia na piśmie. W odpowiedzi na interpelację, proszę o ustosunkowanie się do przedstawionego stanu faktycznego oraz odniesienie się do postawionych pytań.

Z poważaniem Andrzej Korkosz

Odpowiedzi Wójta na interpelację – część druga

Ad.13 na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego.

Ad.14 od dnia podpisania umowy ustalono czynsz w wysokości 800 zł + 23% VAT, a od 1 grudnia 2015 r. aneksem do umowy zmieniono na 1800 zł + VAT.

Ad.15 przedstawiono dowody wpłat.

Ad.16.dostęp do CEIDG jest jawny.

Ad.17 na okres od 1 sierpnia 2015r. do 31 lipca 2016 r. a następnie aneksem przedłużono o jeden miesiąc tj. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ad 18. udostępniono umowę.

Ad.19 udostępniono umowę.

Ad.20 tak

Ad.21 przy zawieraniu umowy najmu sprawdzono zakres działalności przedsiębiorcy, natomiast posiadanie wszelkich koncesji należy do obowiązków przedsiębiorcy.

Ad.22 i 23 w czasie prowadzonej działalności powstawały odpady w postaci cząstek kredy, gipsu, styropianu, wywożone były przez przedsiębiorcę, nie miały szkodliwego wpływu na środowisko co potwierdzały kontrole SANEPIDU.

pieczątka Leszek Proskura podpis nieczytelny

Odpowiedź w swej formie, elegancka nie jest, a i staranności nie widać. Gdyby dziecko w podstawówce tak odpowiadało na pytania to ocena w okolicach jedynki byłaby pewna.

Na temat ważności tej umowy, z właściwym sobie wdziękiem, wypowie się Pan Piotr Ślusarczyk. Przejdźmy więc do omówienia niektórych pytań i odpowiedzi. Np.na pytanie nr 12 odpowiedź jest wymijająca, podano referat, ale nie podano nazwy rejestru, pozycji pod którą zarejestrowano umowę i daty rejestracji. Przedstawiona kopia umowy nie posiada pieczęci wpływu, ani żadnej adnotacji będącej wskazówką dla urzędnika, co ma z tym dokumentem uczynić, brakuje też numeru rejestru, pod którym umowę zarejestrowano.

Po lekturze dokumentów zauważamy skokowy wzrost opłat z tytułu czynszu z 800zł + VAT od pierwszego sierpnia 2015 do trzydziestego listopada, na 1800 zł + VAT od pierwszego grudnia 2015 r. Aneksu nie przedstawiono, więc są kolejne pytania, co spowodowało taki wzrost opłat i co jest w aneksie z przełomu listopad/grudzień 2015 r.

Odpowiedź na pytanie 15 brzmi „przedstawiono dowody wpłat”. Dowody wpłat są tylko za czynsz i podatek od nieruchomości, brakuje wpłat za prąd, wodę wykorzystywane w procesie produkcyjnym, za wywożenie odpadów.

Odpowiedź na pytania 22 i 23 całkowicie rozmija się z prawdą. Bo kontenery z odpadami poprodukcyjnymi były wywożone przez pracowników Gminy, z wykorzystaniem gminnego sprzętu, na komunalne wysypisko śmieci w Zagrodzie. I były to odpady gipsowe, opakowania, folie oraz żywice o nieznanym nam składzie.


W paragrafie 8 Umowy najmu, w punkcie d) znajduje się ciekawy zapis (do obowiązków najemcy należeć będzie:) przestrzeganie przepisów Prawa wodnego (at.53,54 Dz.U. z 2015 r. poz.469) A brzmienie artykułu jest następujące:
Art. 53. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz
powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych
z eksploatacją ujęcia wody.

Nie czytali? Nie zrozumieli? Czy też prawo krajowe potraktowano jak Statut Gminy,
jako martwe prawo.

30
39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *