Pytania do wójta i odpowiedzi część pierwsza.

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą publikujemy pytania zadane przez radnego Andrzeja Korkosza, Wójtowi Gminy Siennica Różana,oraz odpowiedzi Wójta.

1.Na jakiej podstawie prawnej, bliżej nieokreślone osoby prowadziły działalność gospodarczą w budynkach stanowiących mienie Gminy Siennica Różana?

2.Czy został przeprowadzony przetarg bądź licytacja na najem lub dzierżawę wskazanych nieruchomości?

3.Gdzie i kiedy zostało umieszczone (do wiadomości publicznej) ogłoszenie o przetargu bądź licytacji wskazanych nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej?

4.Czy zgodnie z prawem miejscowym, budynki Hydroforni Kozieniec są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej?

5.Czy do oddania budynków prywatnej firmie do prowadzenia działalności gospodarczej była wymagana zgoda Rady Gminy Siennica Różana?

6.Jeżeli tak, to kiedy i w jakiej formie Rada Gminy wyraziła zgodę na oddanie budynków w najem lub dzierżawę?

7.W jakiej formie oddano budynki prywatnym osobom do prowadzenia działalności gospodarczej? Czy była to umowa najmu, czy może umowa dzierżawy?

8.Kto z ramienia władz Gminy Siennica Różana podpisywał umowę (najmu, dzierżawy lub innej oddającej prywatnym osobom budynki do prowadzenia działalności gospodarczej) z prywatną firmą?

9.Proszę o podanie nazwiska lub nazwisk (jeśli umowę podpisano z więcej niż jedną osobą) osób, które były stronami stosunku prawnego, na mocy którego przekazano budynki do prowadzenia działalności gospodarczej.

10.Proszę o podanie przedmiotu działalności przedmiotowej firmy.

11.Proszę o przedstawienie oryginału umowy (do wglądu) oddającej budynki Hydroforni Kozieniec do używania i prowadzenia działalności gospodarczej przez prywatną firmę. Obok powyższego wniosku, proszę o wydanie interpelującemu kopii przedmiotowej umowy.

12.Czy umowa, o której mowa w pkt.11 powyżej, została zarejestrowana w jakimkolwiek rejestrze prowadzonym przez tut.Urząd Gminy?

Odpowiedź Wójta Gminy na interpelację :
W odpowiedzi na interpelację z dnia 07 listopada 2016 r. informuję:
Ad.1 Na podstawie umowy najmu z dnia 31 lipca 2015 r. zawartej między Gminą Siennica Różana reprezentowaną przez Pana Leszka Proskurę, a Biurem Projektowo- Konstrukcyjnym reprezentowanym przez Pana Piotra Koniecznego.

Ad.2 W przypadku najmu lub dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do lat 3-ch nie stosuję się przepisów dotyczących obowiązku przeprowadzenia przetargu. Obowiązek przeprowadzania przetargu dotyczy umów najmu czy dzierżawy zawieranych na okres dłuższy jak 3 lata (art.37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Ad.3 Odpowiedzi udzielono w pkt.2

Ad.4 Gmina Siennica Różana nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego, który to plan jest aktem prawa miejscowego. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana nie jest aktem prawa miejscowego i nie zawiera zapisu dotyczącego przeznaczenia budynku znajdującego się na nieruchomości hydroforni w Kozieńcu.

Ad.5 zgoda Rady Gminy nie jest wymagana.

Ad.6 odpowiedziano w pkt.5

Ad.7 umowa najmu.

Ad.8 Wójt Gminy.

Ad.9 udostępniono umowę.

Ad.10 projektowo-konstrukcyjna.

Ad.11 przedstawiono umowę.

Ad.12 tak – w referacie gospodarki komunalnej ochrony środowiska i rolnictwa.

Kolejne 11 pytań i odpowiedzi opublikujemy za dwa dni.

Andrzej Korkosz

24
36

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *