Interpelacja w sprawie dwumiesięcznika gminy Siennica Różana

Zaczynamy nowy rok od publikacji interpelacji radnego Andrzeja Korkosza, dotyczącej dwumiesięcznika wydanego przez Wójta Gminy Siennica Różana, w grudniu 2016 r.
Interpelację złożono na Sesji z dnia 29 grudnia 2016 r. Z treści interpelacji wynika, że Radny ma sporo wątpliwości, czy działanie Wójta jest zgodne z prawem. Ale po otrzymaniu odpowiedzi, wszyscy zapoznamy się ze stanowiskiem Wójta, a może i Przewodniczącego Rady Gminy. Czytaj dalej Interpelacja w sprawie dwumiesięcznika gminy Siennica Różana

46
46

Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydawałoby się, że tego dnia powinna się odbyć Sesja gdzie nie będzie jakichś ważniejszych spraw, może kilka bieżących, coś porządkowego. W porządku obrad sesji znalazło się dwanaście uchwał, w tym uchwała budżetowa. Radni tradycyjnie nie otrzymali materiałów wcześniej, więc dyskusji merytorycznej nie było. Radny, Pan Andrzej Korkosz złożył dwie interpelacje i dzisiaj publikujemy jedną, która ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności działania firmy „Kontur” w budynku hydroforni, w Kozieńcu.
Mirosław Ignacy Kaczor

Siennica Różana, dnia 29 grudnia 2016 r.

Andrzej Korkosz
Radny Gminy Siennica Różana
Wójt Gminy Siennica Różana
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Siennica Różana

Interpelacja
Działając na podstawie § 48 ust. 1 oraz § 50 ust. 1 Statutu Gminy Siennica Różana, kontynuując temat Hydroforni w Kozieńcu, w szczególności poprzez niewystarczające i niewyczerpujące informacje udzielone dotychczas przez Wójta, składam niniejszą interpelację wraz z dalszymi zapytaniami.
1. Proszę o przedstawienie wykazu nieruchomości na podstawie którego doszło do zawarcia umowy najmu, której przedmiotem był budynek Hydroforni w Kozieńcu.
2. Proszę o przedstawienie wszelkich dokumentów potwierdzających wywieszenie w budynku tut. Urzędu Gminy wykazu nieruchomości, o którym mowa powyżej.
3. Proszę o przedstawienie wszelkich dokumentów potwierdzających ogłoszenie o wywieszeniu wykazu, dokonane w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej (względnie w BIP) Urzędu Gminy Siennica Różana.
4. Czy Wójt miał wiedzę o rodzaju produkcji przedsiębiorcy, a także o jego nielegalnej działalności?
5. Proszę o wskazanie, którzy z pracowników tut. Urzędu Gminy mieli wiedzę o: osobie kontrahenta (przedsiębiorcy), negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy najmu, o zawarciu umowy najmu, o istnieniu dokumentu umowy najmu.
6. Co było powodem nagłego umownego podniesienia czynszu przedsiębiorcy, wynajmującemu budynek Hydroforni?
7. Czy umowa oddająca w najem budynek Hydroforni została gdziekolwiek zarejestrowana? Jeśli tak, to w jakim rejestrze oraz kto dokonał rejestracji tej umowy.
8. Czy Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze w sprawie przedsiębiorcy, który prowadził działalność na Hydroforni, zwracała się do tut. Urzędu Gminy o nadesłanie jakichkolwiek dokumentów i dowodów ? w szczególności dokumentów potwierdzających zużycie mediów (prąd, woda, gaz) oraz wskazań liczników?
9. Proszę o udostępnienie dokumentów potwierdzających zużycie mediów (prąd, woda, gaz) za cały okres trwania umowy najmu budynku Hydroforni, a także o przekazanie wskazań liczników.
10. Czy firmy zewnętrzne (zewnętrzni kontrahenci przedsiębiorcy) lub sam przedsiębiorca przywoziły na teren Hydroforni jakiekolwiek substytuty lub elementy do produkowanych wyrobów?
11. Czy o profilu działalności przedsiębiorcy był poinformowany Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska?
12. Czy wójt lub sam przedsiębiorca występował do WIOŚ i RDOŚ w Lublinie o opinię środowiskową lub o jakiekolwiek inne zezwolenia?
13. W jakich godzinach toczyła się produkcja w ramach działalności przedsiębiorcy?
14. Czy przedsiębiorca (najemca) dokonywał jakichkolwiek zmian w wyposażeniu budynku Hydroforni? Jeśli tak, kto tego dokonywał.
15. Czy instalowano dodatkowy sprzęt? Jeśli tak, kto tego dokonywał.
16. Czy osoby prywatne lub instytucje, a także organy władzy publicznej zwracały się kiedykolwiek do Wójta o informacje w zakresie działalności przedsiębiorcy?
17. Czy Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze kontaktowała się z Wójtem?
18. Pod jaką sygnaturą akt toczy się postępowanie karne prowadzone przeciwko przedsiębiorcy?
19. Czy i jaki status posiada Wójt w tym postępowaniu?
20. Czy Wójt (lub którykolwiek z pracowników Urzędu Gminy lub jednostki podległej Gminie) zeznawał lub będzie zeznawał w charakterze świadka przed organami ścigania w postępowaniu, o którym mowa powyżej? Jeżeli sprawa znajduje się na etapie postępowania sądowego, to czy Wójt będzie w niej występował. Jeśli tak, to w jakim charakterze?
21. Kto faktycznie sporządzał umowę oddającą w najem budynek Hydroforni?
22. Czy budynek Hydroforni nadawał się do prowadzenia działalności zgodnie z profilem przedsiębiorcy?
23. Czy przedsiębiorca poczynił własne nakłady celem przystosowania budynku Hydroforni do uruchomienia produkcji i rozpoczęcia działalności?
24. W zakresie podpisania umowy najmu ? czy toczyły się jakiekolwiek rokowania lub negocjacje?
25. Czy na potrzeby przedsiębiorcy, Gmina zamontowała oddzielne podliczniki mediów?
26. Z jakich powodów nie wszyscy radni Gminy Siennica Różana mieli wiedzę o fakcie zawarcia umowy najmu?
27. Czy przedsiębiorca zawarł jakąkolwiek umowę o wywożenie śmieci, produktów ubocznych działalności, innych odpadów lub nieczystości?
28. Czy Wójt udzielił odpowiedzi, zgłosił zastrzeżenia i zawiadomił Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie, zgodnie z raportem kontroli lubelskiego RIO z dnia 7 marca 2014 r., znak: RIO-II-600/56/2013r.
29. Dlaczego ? mimo wskazań ww. raportu ? w zakresie oddania w najem budynku Hydroforni, Wójt ponownie dopuścił się podobnych naruszeń i popełnił ?recydywę?? W tym miejscu wskazuję, iż RIO w Lublinie wskazało Wójtowi liczne uchybienia w zakresie gospodarki mieniem, tj. niesporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieogłaszanie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w prasie lokalnej, niepodawanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargów i inne. Godzi się zważyć, iż RIO nakazała Wójtowi podawać do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (najmu) przez ogłaszanie w prasie lokalnej.
30. Czy organy kontrolujące i nadzorcze względem gminy, dokonywały jakichkolwiek kontroli w zakresie zawarcia umowy najmu w przedmiocie Hydroforni, a także w zakresie działalności przedsiębiorcy? Jakie były wyniki kontroli?
31. Czy komisja rewizyjna tut. rady gminy miała wiedzę o naruszeniach, których dopuścił się Wójt, a które zostały wykazane w ww. raporcie RIO? Bezspornym jest, iż przedmiotowy raport został przesłany do wiadomości rady. Czy komisja rewizyjna i sama rada wyciągnęły jakiekolwiek konsekwencje wobec Wójta za liczne zaniedbania i naruszenia prawa?
32. Czy oddanie budynku Hydroforni w najem oraz uruchomienie produkcji przez przedsiębiorcę, odbyły się z poszanowaniem przepisów ustawy prawo wodne?
33. Dlaczego ? mając wiedzę o nielegalnej działalności przedsiębiorcy oraz o negatywnym jej wpływie na środowisko ? Wójt nie skorzystał z uprawnień przewidzianych w ustawie prawo ochrony środowiska (art. 363, art. 368, art. 378 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 363 ustawy, Wójt w drodze decyzji, może nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie czynności zmierzających do: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
Finalnie, na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Gminy Siennica Różana, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na niniejszą interpelację w formie pisemnej, w terminie 14 dni od jej złożenia na piśmie. W odpowiedzi na interpelację, proszę o ustosunkowanie się do przedstawionego stanu faktycznego oraz odniesienie się do postawionych pytań.
Z poważaniem,
Andrzej Korkosz

36
47

Pytania do wójta i odpowiedzi część druga

13.W jakiej formie miał być uiszczany czynsz z tytułu używania przedmiotowych budynków?

14.Ile wynosił miesięczny czynsz, o którym mowa w pkt.13 powyżej? Czytaj dalej Pytania do wójta i odpowiedzi część druga

30
39

Pytania do wójta i odpowiedzi część pierwsza.

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą publikujemy pytania zadane przez radnego Andrzeja Korkosza, Wójtowi Gminy Siennica Różana,oraz odpowiedzi Wójta. Czytaj dalej Pytania do wójta i odpowiedzi część pierwsza.

24
36

Ze śmiechem o strachu

Od ponad 13 lat jestem mieszkańcem gminy Siennica Różana a jednocześnie poddanym niemiłościwie nam panującego Wójta Lecha Proskury. Nie wszystkie decyzje wyżej wymienionego budzą mój aplauz. Tylko duże poczucie humoru i wiara w to że jak nie będzie lepiej to przynajmniej weselej, trzymają mnie w dobrym zdrowiu. Czytaj dalej Ze śmiechem o strachu

17
4