W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję:

Siennica Różana 09.01.2017 r.

Pan Andrzej Korkosz
zam. Rudka 18
22-300 Krasnystaw

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję:
Ad.1, Ad 2 Pierwszy numer czasopisma „Nasza Gmina Siennica Różana”
był numerem promocyjnym i nie był finansowany z budżetu gminy. Artykuły
były przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy, jednostek organiza-
cyjnych gminy (Centrum Kultury, Zespołu Szkół, przedstawicieli organizacji
pozarządowych gminy, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego).

Ad. 3, Ad 4 Pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy
zgodnie z zakresami czynności mają obowiązek przygotowania materiałów
do projektu budżetu gminy oraz sprawozdań. Powyższe materiały były
wykorzystane przy opracowaniu czasopisma „Nasza Gmina Siennica
Różana”

Ad 5 Zgodnie z art. 20 ustawy prawo prasowe gazeta została wpisana do
rejestru dzienników i czasopism pod nr ISSN 254306007

Ad 6 Pierwszy numer czasopisma liczył 1200 egzemplarzy.

Ad 7 We wniosku o nadanie numeru ISSN podano następujące dane:
Tytuł Nasza Gmina Siennica Różana, Nazwa i adres wydawcy: Urząd
Gminy Siennica Różana, 22-304 Siennica Rózana 265A, częstotliwość
ukazywania się lub aktualizacji: dwumiesięcznik, postać fizyczna: druk
Data z jaką ukaże się numer 1: grudzień 2016 r. Osoba do kontaktu:
Krystyna Skóra, 82 575-92-80, siennicarozana@gmail.com

Ad 8 Czas przygotowania jednego wydania wynosi 14 dni.

Ad 9 Numer pierwszy nie generował kosztów budżetu gminy.
Ad 10 Autorzy artykułów nie pobierali wynagrodzenia za pisanie artykułów.
Ad 11 Urząd gminy przy redagowaniu pierwszego numeru gazety lokalnej
korzystał wyłącznie z własnych zasobów. Dotyczy to zarówno zdjęć
jak i artykułów.
Ad 12 Kolportaż pierwszego numeru gazety „Nasza Gmina Siennica
Różana” odbył się za pośrednictwem sołtysów i radnych, którzy nie pobrali
za to wynagrodzenia.

Ad 13 Gmina nie popisała umowy na doręczenie czasopisma „Nasza
Gmina Siennica Różana”

Ad 14,15,16 Gmina nie poniosła kosztów pierwszego wydania czasopisma.
Był to egzemplarz promocyjny.

Ad 17 Po uzyskaniu pozytywnej opinii wszystkich komisji Rady Gminy i podjęciu
uchwały przez Radę Gminy, o wydawaniu kolejnych numerów czasopisma
„Nasza Gmina Siennica Różana”, zostaną wyodrębnione środki w budżecie
gminy.

Ad 18 Z propozycją wydawania czasopisma zapoznana była Komisja
Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy, która zaaprobowała
propozycję wydawania czasopisma gminnego. Również Rada Gminy, na
posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 r. zaaprobowała wydawanie kolejnych
numerów czasopisma „Nasza Gmina Siennica Różana”.

Ad 19 odpowiedzi udzielono w pkt.17.

Ad 20, Ad21 tak

Ad 22,Ad 23, Ad 24 Wydawanie lokalnych gazet przyczynia się do rozwoju
społeczeństwa. Dodatkowo kształtuje tożsamość wspólnoty samorządowej,
ułatwia integrację i wymianę informacji między mieszkańcami a władzą.
Może również stanowić działalność promocyjną gminy (zob. rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.02.2015 r.)
Nie ulega wątpliwości, że wydawanie gazety samorządowej pozostaje
w zakresie realizacji zadań gminy wyszczególnionych w art.7 ustawy o samorządzie
gminnym i należy do kompetencji Wójta. Wobec powyższego podjęto decyzję
o skorzystaniu z przysługującego prawa i wydaniu pierwszego promocyjnego
egzemplarza czasopisma „Nasza Gmina Siennica Różana”. Założeniem jest
aby czasopismo trafiło do wszystkich mieszkańców gminy Siennica Różana
a w szczególności do osób które nie posiadają dostępu do internetu, bądź
nie korzystają z różnych względów z wiadomości zawartych na stronach internetowych.
Dotyczy to szczególnie osób starszych, spośród których wiele nie posiada
w swoich domach komputera. Liczba ludności w gmnie Siennica Różana
na koniec 2016 roku wynosi 4201 osób, z tej liczby 1057 osób, są to osoby
w wieku ponad 60 lat, które chciałyby również znać wiadomości na temat
działalności swojej gminy. W prasie lokalnej w bardzo niewielkim zakresie
zamieszczanen są artykuły na temat bieżącej działalności gminy.

Ad 25 Koszt utrzymania BIP to 1476 zł brutto rocznie. Koszt utrzymania strony
internetowej to 252 zł brutto rocznie.
Ad 26 Jeżeli Komisje Rady Gminy wydadzą pozytywną opinię, a Rada Gminy
podejmie uchwałę o wydawaniu kolejnych numerów czasopisma, zostaną
podjęte działania dotyczące wydawnictwa.

Ad 27 Odpowiedzi udzielono w pkt 2.
Ad 28 Numer pierwszy czasopisma nie generował kosztów budżetu gminy.
Podpis nieczytelny, pieczątka Wójt Leszek Proskura

Tyle odpowiedzi Wójta Gminy.
W miesiącu grudniu na stronie, „Siennicą pod prąd” 2130 użytkowników,
zaglądało 36293 razy, czyli przynajmniej co drugi dzień.

Mirosław Ignacy Kaczor

14
24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *